Vuoden 2017 budjetin menot, tulot ja alijäämä

Val­ti­on ta­lous­ar­vi­oon si­säl­ty­vät val­ti­on bud­jet­ti­ta­lou­den tu­lot ja me­not. Val­ti­on bud­jet­ti­ta­lous on val­ti­on­ta­lout­ta sup­pe­am­pi kä­si­te, sil­lä val­ti­on­ta­lou­teen kuu­lu­vat val­ti­on bud­jet­ti­ta­lou­den li­säk­si bud­jet­ti­ta­lou­den ulko­puo­lel­la ole­vien val­ti­on ra­has­to­jen ta­lous ja val­ti­on lii­ke­lai­tok­set.

Menot

Ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­sen mää­rä­ra­hoik­si eh­do­te­taan 55,2 mrd. eu­roa, mikä on 0,8 mrd. eu­roa enem­män kuin vuo­den 2016 var­si­nai­ses­sa ta­lous­ar­vi­os­sa. Hin­ta­ta­son nou­su ja ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­sen ra­ken­ne­muu­tok­set huo­mi­oi­den hal­lin­non­a­lo­jen mää­rä­ra­hat kas­va­vat re­aa­li­ses­ti noin 0,7 % vuo­den 2016 var­si­nai­seen ta­lous­ar­vi­oon ver­rat­tu­na.

Val­ti­on meno­ta­soa nos­ta­vat mm. kär­ki­hank­kei­siin käy­tet­tä­vien mää­rä­ra­ho­jen net­to­mää­räi­nen kas­vu ja kil­pai­lu­kyky­pa­ke­tis­ta ai­heu­tu­vat muu­tok­set. Me­no­ja li­sää­vät myös eräät au­to­maat­ti­te­ki­jät ku­ten val­ti­on ikä­si­don­nais­ten elä­ke­me­no­jen kas­vu. Hal­li­tus­oh­jel­man liit­teen 6 mu­kai­set so­peu­tus­toi­met toi­saal­ta alen­ta­vat val­ti­on me­no­ja noin 0,5 mrd. eu­rol­la vuo­des­ta 2016. Maa­han­muut­toon käy­tet­tä­vät me­not ale­ne­vat noin 180 milj. eu­rol­la v. 2016 bud­je­toi­tuun ver­rat­tu­na.

Verotulot

Vuo­den 2017 val­ti­on bud­jet­ti­ta­lou­den tu­lo­jen (pl. net­to­lai­nan­otto) ar­vi­oi­daan ole­van noin 49,7 mrd. eu­roa, jos­ta vero­tu­lot muo­dos­ta­vat noin 84 % eli 41,6 mrd. eu­roa. Vero­tu­lo­jen ar­vi­oi­daan kas­va­van noin 2 % v. 2017, eli noin 0,6 mrd. eu­roa ver­rat­tu­na vuo­den 2016 ta­lous­ar­vi­os­sa ja lisä­ta­lous­ar­vi­ois­sa bud­je­toi­tuun. Hi­das ta­lous­kas­vu ra­joit­taa vero­poh­jien kas­vua edel­leen v. 2017 sa­mal­la kun vero­pe­rus­te­muu­tok­set vä­hen­tä­vät vero­tu­lo­jen ker­ty­mää. Vuon­na 2017 to­teu­te­taan usei­ta hal­li­tus­oh­jel­man mu­kai­sia ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­viä muu­tok­sia. Li­säk­si ve­ro­tus­ta ke­ven­ne­tään kil­pai­lu­kyky­so­pi­muk­sen tu­ke­mi­sek­si.

Alijäämä ja velka

Val­ti­on ta­lous­ar­vi­o­e­si­tys vuo­del­le 2017 on 5,5 mrd. eu­roa ali­jää­mäi­nen, mikä ka­te­taan ot­ta­mal­la li­sää vel­kaa. Ali­jää­mä pie­ne­nee hie­man ver­rat­tu­na vuo­del­le 2016 bud­je­toi­tuun (huo­mi­oi­den jo hy­väk­sy­tyt lisä­ta­lous­ar­vi­ot). Kan­san­ta­lou­den ti­lin­pi­don kä­sit­tein val­ti­on­ta­lou­den ali­jää­män ar­vi­oi­daan ole­van v. 2017 noin 2,8 % suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Vuo­den 2017 lo­pus­sa val­ti­on­ve­lan (ml. ra­has­to­ta­lou­den vel­ka) ar­vi­oi­daan ole­van noin 111,0 mrd. eu­roa, mikä on noin 51 % suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen.

Sopeutuksella hillitään velanottoa

Vuo­den 2017 bud­je­tin mää­rä­ra­hois­sa on huo­mi­oi­tu hal­li­tus­oh­jel­mas­sa pää­te­tyt so­peu­tus­toi­met, joi­ta täy­den­net­tiin vuo­sien 2017—2020 jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­mas­sa. Vuon­na 2017 voi­maan tu­le­via mer­kit­tä­viä val­ti­on me­no­ja vä­hen­tä­viä so­peu­tus­toi­mia ovat muun mu­as­sa sääs­töt, jot­ka koh­dis­tu­vat an­si­o­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan, opin­to­tu­keen sekä Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ja Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ope­tus- ja tut­ki­mus­toi­min­nan eri­tyi­seen val­ti­on­ra­hoi­tuk­seen. Li­säk­si in­dek­si­si­dot­tui­hin me­noi­hin teh­dään 0,85 pro­sen­tin tasa­suu­rui­nen vä­hen­nys. Usei­den sääs­tö­jen vai­ku­tus kas­vaa v. 2017.

“Tut­ki­bud­jet­tia.fi -pal­ve­lun avul­la näh­dään val­ti­on meno- ja tulo­ar­vi­ot vi­su­a­li­soi­tui­na.”

“Ta­lous­ar­vi­on mää­rä­ra­hat ovat 55,2 mrd. eu­roa ja tu­lot en­nen ve­lan­ot­toa 49,7 mrd. eu­roa. Val­ti­on­vel­ka nou­see 111,0 mrd. eu­roon.”

Bud­jet­ti­kat­saus 201711.9.2016