Vuoden 2016 budjetin kokonaisluvut

Budjetin määrärahat ja alijäämä

Ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­sen mää­rä­ra­hoik­si eh­do­te­taan 54,1 mrd. eu­roa, mikä on 0,2 mrd. eu­roa enem­män kuin vuo­den 2015 var­si­nai­ses­sa ta­lous­ar­vi­os­sa. Hin­ta­ta­son nou­su ja ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­sen ra­ken­ne­muu­tok­set huo­mi­oi­den hal­lin­non­a­lo­jen mää­rä­ra­hat kas­va­vat re­aa­li­ses­ti n. 0,4 % vuo­den 2015 var­si­nai­sen ta­lous­ar­vi­oon ver­rat­tu­na.

Mää­rä­raha­ta­soa nos­taa mm. val­ti­on ja kun­tien vä­li­nen kus­tan­nus­ten­jaon tar­kis­tus, nous­seet kus­tan­nuk­set kas­va­neen työt­tö­myy­den ja maa­han­muu­ton joh­dos­ta, puo­lus­tus­ma­te­ri­aa­li­han­kin­to­jen ajoi­tus­muu­tok­set sekä pa­nos­tuk­set kär­ki­hank­kei­siin. Mää­rä­ra­hois­sa on huo­mi­oi­tu hal­li­tus­oh­jel­mas­sa pää­te­tyt so­peu­tus­toi­met, jot­ka alen­ta­vat val­ti­on me­no­ja v. 2016 net­to­mää­räi­ses­ti run­saal­la 0,7 mrd. eu­rol­la.

Vuo­den 2016 bud­jet­ti­ta­lou­den tu­lo­jen (pl. net­to­lai­nan­otto) ar­vi­oi­daan ole­van n. 49,1 mrd. eu­roa. Val­ti­on ta­lous­ar­vi­o­e­si­tys vuo­del­le 2016 on 5,0 mrd. eu­roa ali­jää­mäi­nen, mikä ka­te­taan ot­ta­mal­la li­sää vel­kaa. Ali­jää­mä pie­ne­nee run­saal­la 200 milj. eu­rol­la ver­rat­tu­na vuo­del­le 2015 bud­je­toi­tuun (ml. lisä­ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­set).

Vuo­den 2016 lo­pus­sa val­ti­on­ve­lan (ml. ra­has­to­ta­lou­den ve­lan) ar­vi­oi­daan ole­van n. 106 mrd. eu­roa, mikä on n. 50 % suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen.

La­taa kuva PDF-tie­dos­to­na.

La­taa kuva PDF-tie­dos­to­na.

Sopeutuksella hillitään velanottoa

Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa so­vit­tiin me­no­ja vä­hen­tä­vis­tä tai mak­su­tu­lo­ja ko­rot­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, joil­la ta­voi­tel­laan jul­ki­sen ta­lou­den n. 4 mrd. eu­ron net­to­mää­räis­tä so­peu­tus­ta vuo­den 2019 ta­sol­la. Vero­pe­rus­te­muu­tos­ten vai­ku­tuk­set ei­vät si­säl­ly tä­hän ko­ko­nai­suu­teen. Toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­set ovat täs­men­ty­neet ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­sen val­mis­te­lun ai­ka­na. Hal­li­tus­oh­jel­man mu­kais­ten so­peu­tus­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si on myös teh­ty eräi­tä lisä­sääs­tö­pää­tök­siä, jois­ta suu­rim­pa­na KEL- ja elin­kus­tan­nus­in­dek­si­si­don­nais­ten etuuk­sien (pl. toi­meen­tulo­tuki) in­dek­si­ko­ro­tus­ten jää­dyt­tä­mi­nen 2017—2019.

Vuo­den 2016 ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­seen on si­säl­ly­tet­ty hal­li­tus­oh­jel­man mu­kai­set sääs­töt, mak­su­jen ko­ro­tuk­set sekä eräät meno­li­säyk­set, jot­ka pa­ran­ta­vat val­ti­on bud­jet­ti­ta­lou­den tasa­pai­noa net­to­mää­räi­ses­ti run­saal­la 0,8 mrd. eu­rol­la. Suu­rim­mat meno­sääs­töt vuo­den 2016 ta­sos­sa koh­dis­tu­vat esim.

Eräi­tä hal­lin­non­ala­koh­tai­sia sääs­tö­jä on yk­si­löi­ty lu­vus­sa Poi­min­nat ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­ses­tä.

Ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­seen si­säl­tyy hal­li­tus­oh­jel­man mu­kai­sia meno­li­säyk­siä

La­taa kuva PDF-tie­dos­to­na.

Hal­li­tus päät­tää vaa­li­kau­den alus­sa vaa­li­kau­den ke­hyk­ses­tä eli val­ti­on bud­jet­ti­me­no­jen ka­tos­ta. En­sim­mäi­nen ke­hys­pää­tös, vaa­li­kau­den ke­hys 2016—2019, on osa jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­maa 2016-2019, joka an­ne­taan edus­kun­nal­le vuo­den 2016 ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­sen yh­tey­des­sä. Val­ti­on ta­lou­den ke­hyk­sen pii­riin kuu­lu­vien me­no­jen taso las­keen vuo­den 2019 ta­sol­la 1,3 mrd. eu­rol­la ver­rat­tu­na 2.4.2015 pää­tet­tyyn val­ti­on­ta­lou­den ke­hyk­seen. Vuo­den 2016 ta­lous­ar­vi­os­sa to­teu­te­taan ke­hys­pää­tök­sen mu­kais­ta mää­rä­raha­ta­son alen­ta­mis­ta.

Verotulot

Vuo­den 2016 bud­jet­ti­ta­lou­den tu­lo­jen (pl. net­to­lai­nan­otto) ar­vi­oi­daan ole­van noin 49,1 mrd. eu­roa, jos­ta vero­tu­lot muo­dos­ta­vat noin 83 % eli 40,8 mrd. eu­roa. Var­si­nai­seen ta­lous­ar­vi­oon ver­rat­tu­na bud­jet­ti­ta­lou­den tu­lo­jen yh­teen­sä ar­vi­oi­daan ale­ne­van noin 0,1 mrd. eu­roa. Heik­ke­ne­mis­tä se­lit­tää vuo­den 2015 tulo­ar­vi­oi­hin si­säl­ty­neet poik­keuk­sel­li­set tulo­erät, jois­ta mer­kit­tä­vim­mät liit­ty­vät ker­ta­luon­tei­siin osa­ke­myyn­ti­tu­loi­hin.

Vero­tu­lo­jen ar­vi­oi­daan vuon­na 2016 kas­va­van 2 %, eli n. 0,9 mrd. eu­roa ver­rat­tu­na vuo­den 2015 ta­lous­ar­vi­oon. Vero­tu­lo­jen ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­vat vero­poh­jien ke­hi­tys sekä vero­pe­rus­tei­siin teh­tä­vät muu­tok­set.

Suo­men ta­lous ei ole kas­va­nut kol­meen vuo­teen. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ta­lous­en­nus­tees­sa ole­te­taan, että ta­lous kään­tyi­si hi­taa­seen kas­vuun vuon­na 2016. Hi­das ta­lous­kas­vu ra­joit­taa kui­ten­kin vero­poh­jien kas­vua edel­leen v. 2016. Eh­do­te­tut ja ai­kai­sem­min pää­te­tyt vero­pe­rus­te­muu­tok­set li­sää­vät v. 2016 val­ti­on vero­tu­lo­ja yh­teen­sä noin 0,4 mrd. eu­roa vuo­si­ta­sol­la. Pää­mi­nis­te­ri Si­pi­län hal­li­tus­oh­jel­mas­sa so­vit­tu­ja ve­ron­ki­ris­tyk­siä koh­dis­te­taan vuon­na 2016 pää­a­si­as­sa vä­lil­li­seen ve­ro­tuk­seen, sa­mal­la työn ve­ro­tus­ta ke­ven­ne­tään. Yk­sit­täi­set vero­pe­rus­te­muu­tok­set on lu­e­tel­tu lu­vus­sa Poi­min­to­ja ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­ses­tä.

La­taa tau­luk­ko PDF-tie­dos­to­na.

La­taa tau­luk­ko PDF-tie­dos­to­na.

La­taa kuva PDF-tie­dos­to­na.

La­taa kuva PDF-tie­dos­to­na.

La­taa kuva PDF-tie­dos­to­na.

Sosiaalietuudet ja julkisten palvelujen kustannukset

La­taa tau­luk­ko PDF-tie­dos­to­na.

La­taa tau­luk­ko PDF-tie­dos­to­na.

La­taa tau­luk­ko PDF-tie­dos­to­na.

“Val­ti­on vel­ka ki­pu­aa 106 mrd. eu­roon. Ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­sen mää­rä­ra­hat ovat 54,1 mrd. eu­roa ja tu­lot 49,1 mrd. eu­roa.”

Bud­jet­ti­kat­saus 201628.9.2015