Laskentamenetelmät

LIITE

Panos-tuotosmalli

EN­VI­MAT mal­li (Sep­pä­lä ym. 2009) on vuo­del­le 2005 es­ti­moi­tu 150 toi­mi­alan ym­pä­ris­tö-laa­jen­net­tu pa­nos-tuo­tos­mal­li, joka si­säl­tää myös toi­mi­a­loit­tai­sen ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ener­gi­a­la­jeit­tain ener­gi­a­yk­si­köis­sä. Mal­lin 63 ener­gi­a­la­jin ku­lu­tus­tie­dois­ta otet­tiin ve­ro­jen kus­tan­nus­las­ken­taan vain tau­lu­kon 1. ve­ro­tet­ta­vat 8 ener­gi­a­la­jia.

Säh­köön ja kau­ko­läm­pöön si­säl­ty­vien ve­ro­jen las­ken­nan tar­ken­ta­mi­sek­si Säh­kö- ja läm­pö­huol­lon toi­mi­alan sekä väli­tuo­te­käyt­tö että ener­gi­an­ku­lu­tus ja­et­tiin las­ken­nal­li­ses­ti pel­kän säh­kön­tuo­tan­non ja pel­kän läm­mön­tuo­tan­non toi­mi­a­laan si­ten että yh­dis­te­tyn säh­kön ja läm­mön­tuo­tan­non (CHP) lai­tok­sis­ta siir­ret­tiin polt­to­aine­käyt­töä läm­mön­tuo­tan­toon ker­toi­mel­la 0,9 suh­tees­sa tuo­tet­tuun läm­pö­e­ner­gi­aan, mikä nou­dat­taa CHP-lai­tos­ten ener­gi­a­ve­ro­tus­peri­aat­tei­ta.

Ol­koon

Vero­mat­rii­si V joh­det­tiin si­ten, että aluk­si jo­kai­sel­le toi­mi­a­lal­le (mat­rii­sin V sa­rak­keel­le) vie­tiin polt­to­ai­nei­den ve­rot ja säh­kön vero­luok­ka II:n ve­rot sel­lai­se­naan. Sen jäl­keen pal­ve­lu­toi­mi­a­lo­jen säh­kö­ve­rot muun­net­tiin vero­luok­ka I:een. Sit­ten nol­lat­tiin ve­rot ve­rot­to­mis­sa eri­tyis­koh­teis­sa. Lo­puk­si kau­ko­läm­mön tuo­tan­non CHP lai­tos­ten ener­gi­a­vero­as­tei­ta su­pis­tet­tiin hii­li­di­ok­si­di­ve­ron puo­lit­ta­mi­sen ver­ran ja ener­gi­a­in­ten­sii­vi­sen te­ol­li­suu­den ener­gi­a­vero­as­tei­ta pie­nen­net­tiin ener­gi­a­ve­ro­jen ar­vi­oi­tu­jen pa­lau­tus­ten mu­kai­sis­sa suh­teis­sa.

Toi­mi­a­lo­jen ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­set tuo­tos­yk­sik­köä koh­ti, eur/eur, saa­daan mat­rii­sien E ja V tu­lo­jen rivi­sum­mas­ta:

t = ∑i(E*V) =
ener­gi­a­ve­rot/tuo­tos­yk­sik­kö 150-vek­to­ri.

Vek­to­ri t sa­moin kuin vek­to­rit jat­kos­sa ovat vaa­ka­vek­to­rei­ta.

Ener­gi­a­vero­ker­toi­miin li­sät­tiin vie­lä ar­von­lisä­ve­ro­jen ker­tau­tu­mis­vai­ku­tus, jol­loin vek­to­rin al­ki­ot ker­ro­taan lu­vul­la 1,23 toi­mi­a­loil­la, joi­den tuot­teet ei­vät ole ar­von­lisä­ve­ro­tet­ta­via, eli jot­ka ei­vät voi vä­hen­tää tuo­tan­to­pa­nos­ten ar­von­lisä­ve­ro­ja. Näi­tä toi­mi­a­lo­ja ovat kau­ko­läm­mön tuo­tan­to, asun­to­jen hal­lin­ta ja vuok­raus sekä jul­ki­set pal­ve­lut.

Toi­mi­a­lo­jen pe­rus­hin­tais­ten tuot­tei­den ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­set saa­daan sil­loin pa­nos-tuo­tos­mal­lin avul­la:

tt = t(I-A)-1,

mis­sä (I-A)-1 on toi­mi­a­lo­jen väli­tuo­te­käy­tön Le­on­tie­fin 150*150 kään­teis­mat­rii­si.

Pe­rus­hin­tais­ten toi­mi­a­loit­tais­ten tuot­tei­den ener­gi­a­ve­rot on vie­lä muu­tet­ta­va os­ta­jan­hin­tai­siin ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­siin si­säl­ty­vik­si ener­gi­a­ve­roik­si. EN­VI­MAT mal­li si­säl­tää myös 150*63 mat­rii­sin C, joka muun­taa toi­mi­a­loit­tai­set pe­rus­hin­tai­set tuot­teet COI­COP ku­lu­tus­hyö­dy­ke­ryh­män os­ta­jan­hin­tai­sik­si hyö­dyk­keik­si. Ko­ti­mais­ten tuot­tei­den li­säk­si ku­lu­tuk­seen si­säl­tyy myös tuon­ti­tuot­tei­ta. Ol­koon tuon­nin osuu­det tuot­tei­den ku­lu­tuk­ses­ta vek­to­ri m. Ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­siin si­säl­ty­vik­si vä­lil­li­sik­si ener­gi­a­ve­roik­si ku­lu­tus­hyö­dyk­keen os­ta­jan­hin­tais­ta eu­roa koh­ti saa­daan:

                 tCV = tt(I-m̂)C.

Muun­ta­ja­mat­rii­si C si­säl­tää myös hyö­dyk­kei­den os­ta­jan­hin­taan si­säl­ty­vät kau­pan li­sät, jol­loin myös ja­ke­lun ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­set tu­le­vat mu­kaan ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­den vä­lil­li­siin ener­gi­a­ve­roi­hin.

Koti­ta­louk­sien ku­lu­tus­me­noi­hin si­säl­ty­vien ve­ro­tet­ta­vien ener­gi­a­la­jien suo­ra ku­lu­tus si­säl­tyy seu­raa­viin COI­COP ku­lu­tus­hyö­dy­ke­ryh­miin:

EN­VI­MAT mal­lis­ta saa­daan myös koti­ta­louk­sien ener­gi­an suo­ran ku­lu­tuk­sen ener­gi­a­mää­rät, jol­loin ener­gi­a­ve­ro­jen vek­to­riin tCV voi­daan li­sä­tä näil­le ku­lu­tus­hyö­dyk­keil­le suo­rien ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tus tCS.

Li­säk­si ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­siin li­sä­tään ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­den ar­von­lisä­ve­ro­jen ker­tau­tu­mi­nen, jol­loin ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tus ku­lu­tus­hyö­dyk­keit­täin on ko­ko­nai­suu­des­saan:

            tC = (1+talv)(tCS+tCV).

EN­VI­MAT mal­lis­sa tuot­teet ja ku­lu­tus­hyö­dyk­keet ovat vuo­den 2005 hin­noin. Ener­gi­a­ve­rot muun­net­tiin vuo­den 2010 hin­tais­ta ku­lu­tus­hyö­dy­ket­tä koh­ti ja­ka­mal­la vek­to­ri tC kan­san­ta­lou­den ti­lin­pi­dos­ta saa­duil­la ku­lu­tus­hyö­dy­ke­koh­tai­sil­la ku­lut­ta­ja­hin­ta­in­dek­sien muu­tok­sil­la 2010/2005 (Ti­las­to­kes­kus 2011).

Kulutustutkimus

Ener­gi­a­ve­ro­jen tu­lon­jako­vai­ku­tuk­sia ar­vi­oi­tiin Ti­las­to­kes­kuk­sen Ku­lu­tus­tut­ki­mus 2006 (Ti­las­to­kes­kus 2009) pe­rus­ai­neis­ton avul­la, joka kä­sit­ti 4007 koti­ta­lou­den otok­sen.

Ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen hy­vin yk­si­tyis­koh­tai­nen ku­lu­tus­hyö­dy­ke­luo­ki­tus yh­dis­tel­tiin EN­VI­MAT-mal­lin 63 ku­lu­tus­hyö­dyk­keen luo­ki­tuk­seen. Kos­ka ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen tie­dot ko­ro­tet­tu­na koko vä­es­tö ta­sol­le poik­ke­a­vat kan­san­ta­lou­den ti­lin­pi­don tie­dois­ta, ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen tie­to­ja ta­so­kor­jat­tiin vas­taa­maan kan­san­ta­lou­den ti­lin­pi­don tie­to­ja si­ten, että ku­lu­tus­hyö­dyk­keit­täin kor­jaus­ker­roin oli jo­kai­sel­le otos­koti­ta­lou­del­le sama.

Hyö­dyk­kei­den ku­lu­tus muun­net­tiin vuo­den 2010 hin­ta­ta­soon hyö­dy­ke­koh­tai­sil­la ku­lut­ta­ja­hin­ta­in­dek­sien muu­tok­sil­la 2010/2006 (Ti­las­to­kes­kus 2011). Koti­ta­louk­sien tu­lot ta­so­kor­jat­tiin niin ikään ku­lu­tus­hin­ta­in­dek­sin koko­nais­muu­tok­sel­la 2010/2006, eli ker­toi­mel­la 1,088.

Ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set otos­koti­ta­louk­sil­le saa­tiin ker­to­mal­la kun­kin koti­ta­lou­den ku­lu­tus­me­not ku­lu­tus­hyö­dyk­keit­täin ener­gi­a­vero­vek­to­ril­la tC. Tä­hän teh­tiin kui­ten­kin kak­si täs­men­nys­tä.

Koti­ta­louk­sien säh­kön hin­ta vaih­te­lee joh­tu­en eri­tyi­ses­ti sii­tä kuu­luu­ko säh­kö läm­mi­tys­ta­rif­fin pii­riin vai ei. Ei-säh­kö­läm­mit­teis­ten koti­ta­louk­sien säh­kön hin­ta vuon­na 2010 oli kes­ki­mää­rin 14,4 c/kWh ja säh­kö­läm­mit­tei­sil­le koti­ta­louk­sil­le 10,8 c/kWh (Ti­las­to­kes­kus 2012). Kos­ka säh­kö­vero koh­dis­tuu ku­lu­tet­tuun säh­kö­mää­rään, on ener­gi­a­ve­ron hin­ta­vai­ku­tus alem­man hin­ta­ta­son läm­mi­tys­säh­köl­le suu­rem­pi kuin muul­le säh­köl­le. Ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen taus­ta­tie­dois­sa ole­van asun­to­jen läm­mi­tys­tapa-muut­tu­jan avul­la voi­tiin pai­kan­taa säh­kö­läm­mi­tys­tä käyt­tä­vät koti­ta­lou­det. Näil­le koti­ta­louk­sil­le säh­kön os­ta­jan­hin­taan si­säl­ty­vää kes­ki­mää­räis­tä säh­kö­vero­ker­roin­ta ko­ro­tet­tiin ker­toi­mel­la 1,14 ja muil­le koti­ta­louk­sil­le alen­net­tiin ker­toi­mel­la 0,86.

Toi­nen tar­ken­nus liit­tyy vuok­ra- ja osa­ke­a­sun­to­jen läm­mi­tys­e­ner­gi­aan, jon­ka kus­tan­nuk­set si­säl­ty­vät asun­to­vuok­riin ja hoi­to­vas­tik­kei­siin. Ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen taus­ta­muut­tu­jis­sa on asun­to­jen hal­lin­ta­suh­de, jos­ta voi­daan pai­kan­taa vuok­ra- ja osa­ke­a­sun­nois­sa asu­vat koti­ta­lou­det ja li­säk­si taus­ta­muut­tu­ja­na on asun­non pin­ta-ala. EN­VI­MAT mal­lis­sa Asun­to­jen hal­lin­ta- ja vuok­raus­toi­mi­a­laan si­säl­tyy näi­den asun­to­jen läm­mi­tys­e­ner­gi­an ku­lu­tus.  Koti­ta­louk­sien vuok­riin ja hoi­to­vas­tik­kei­siin si­säl­ty­vät ener­gi­a­ve­rot saa­tiin ja­ka­mal­la Asun­to­jen hal­lin­ta- ja vuok­raus­toi­mi­alan ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­set vuok­ra- ja osa­ke­a­sun­nois­sa asu­vil­le koti­ta­louk­sil­le asun­to­pin­ta-alan mu­kai­sis­sa suh­teis­sa.

Energiaverot energiayksikköä kohti

Ener­gi­a­lain­sää­dän­nös­sä ener­gi­a­ve­rot eri ener­gi­a­la­jeil­le on il­mais­tu toi­sis­taan poik­ke­a­vis­sa yk­si­köis­sä. Kos­ka las­ken­ta­mal­lis­sa ener­gi­an­ku­lu­tus on il­mais­tu ener­gi­a­yk­si­köis­sä, myös ener­gi­a­ve­rot muun­net­tiin yh­te­näi­ses­ti ener­gi­a­yk­sik­köä koh­ti las­ke­tuik­si. Muun­to­ker­toi­met ener­gi­a­vero­lain yk­si­köis­tä ener­gi­a­yk­si­köi­hin on esi­tet­ty tau­lu­kos­sa (kuva).

Moot­to­ri­ben­sii­nin, die­sel­öl­jyn ja ke­vy­en polt­to­öl­jyn muun­to­ker­toi­mis­sa on otet­tu huo­mi­oon bio­polt­to­nes­tei­den mi­ne­raa­li­sia polt­to­nes­tei­tä pie­nem­pi ener­gi­a­ti­heys bio­polt­to­nes­tei­den vuo­den 2011 osuuk­sil­la.

Muun­to­ker­toi­met ener­gi­a­vero­lain yk­si­köis­tä ener­gi­a­yk­si­köi­hin. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­set31.10.2012