6. Johtopäätökset

Hal­li­tuk­sen vuo­den 2012 ke­vään ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin ar­von­lisä­ve­ro­tuk­sen kaik­kien vero­kan­to­jen ko­rot­ta­mi­ses­ta yh­del­lä pro­sent­ti­yk­si­köl­lä vuo­den 2013 alus­ta läh­tien. Ko­ro­tuk­sen vero­tuo­ton on ar­vi­oi­tu ole­van 820 mil­joo­naa eu­roa.  Vuo­sien 2011 ja 2012 ener­gi­a­vero­ko­ro­tus­ten net­to­tuot­to, kun ener­gi­a­ve­ro­jen vä­hen­nyk­set ja pa­lau­tuk­set on vä­hen­net­ty, on ar­vi­oi­tu ole­van yh­teen­sä 951 mil­joo­naa eu­roa. Si­ten ar­von­lisä­ve­ro­jen ko­ro­tus ja ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tuot­to-vai­ku­tuk­set ovat sa­maa suu­ruus­luok­kaa, vaik­ka­kin ener­gi­a­ve­ro­jen tuot­to­vai­ku­tus on hie­man, 16 %, suu­rem­pi.

Tau­lu­kos­sa 6 on ver­rat­tu ar­von­lisä­ve­ro­tuk­sen pro­sent­ti­yk­si­kön ja ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­sia.

Ener­gi­a­ve­ro­jen vuo­sien 2011 ja 2012 ko­ro­tus­ten vai­ku­tuk­set Gini-ker­toi­meen ovat lä­hes kak­sin­ker­tai­set ar­von­lisä­ve­ro­tuk­sen ko­ro­tuk­seen ver­rat­tu­na. Koti­ta­louk­sien osto­voi­ma su­pis­tuu ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tuk­ses­sa alim­mas­sa tu­lo­de­sii­lis­sä 74 % enem­män kuin ylem­mäs­sä tulo­de­sii­lis­sä, kun ar­von­lisä­ve­ron ko­ro­tuk­ses­sa sama suh­de­luku on 45 %.

Si­ten voi­daan ar­vi­oi­da, että ener­gi­a­ve­rot ovat reg­res­sii­vi­sem­piä kuin ylei­nen ar­von­lisä­vero.

Ener­gi­a­ve­ro­tuk­sen yksi tar­koi­tus on oh­ja­ta ku­lu­tus­ta pie­nem­pään ener­gi­an­käyt­töön ja yleen­sä vä­hem­män ener­gi­a­in­ten­sii­vi­siin tuot­tei­siin. Täs­sä tut­ki­muk­ses­sa tätä ener­gi­a­ve­ro­jen oh­jaus­vai­ku­tus­ta ei ole voi­tu ot­taa huo­mi­oon. Vero­kus­tan­nus­ten kart­ta­mi­nen ku­lu­tus­ta muut­ta­mal­la vä­hen­tää ve­ro­jen osto­voi­ma­vai­ku­tuk­sia. Kui­ten­kin kart­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set ve­ro­jen reg­res­sii­vi­syy­teen riip­puu kart­ta­mi­sen help­pou­des­ta eli hin­ta­jous­tois­ta eri tu­lo­de­sii­lien vä­lil­lä. Jos hin­ta­jous­tot eri tu­lo­de­sii­leis­sä ovat yhtä suu­ret, niil­lä ei ole juu­ri­kaan vai­ku­tus­ta ve­ro­jen reg­res­sii­vi­syy­teen. Hin­ta­jous­to­jen ero­ja tu­lo­de­sii­lien vä­lil­lä ei kui­ten­kaan ole juu­ri tut­kit­tu.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­set31.10.2012