5. Energiaverojen tulonjakovaikutukset

Vä­lil­lis­ten ve­ro­jen tu­lon­jako­vai­ku­tuk­sia ar­vi­oi­ta­es­sa las­ke­taan ve­ro­jen vai­ku­tus tu­lo­jen osto­voi­maan. Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten ta­pauk­ses­sa tu­lon­jako­vai­ku­tus saa­daan vä­hen­tä­mäl­lä ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tuk­sen ai­heut­ta­ma ku­lu­tus­me­no­jen li­säys koti­ta­louk­sien käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta tu­lois­ta.

Koti­ta­louk­sien ta­lou­del­li­sen ase­man muu­tos­ten ver­tai­luun käy­tet­tä­vis­tä tun­nus­lu­vuis­ta ylei­sim­piä ovat Gini-ker­roin ja pie­ni­tu­loi­suus­aste. Nämä ovat kan­sain­vä­li­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa ylei­ses­ti so­vel­let­ta­via in­di­kaat­to­rei­ta. Yh­tei­ses­ti so­vi­tut in­di­kaat­to­rit mah­dol­lis­ta­vat tuo­tan­non­te­ki­jä­tu­lois­sa ta­pah­tu­vien muu­tos­ten sekä po­li­tiik­ka­muu­tos­ten vai­ku­tuk­set koti­ta­louk­sien vä­li­siin tulo­e­roi­hin. Li­säk­si in­di­kaat­to­rit mah­dol­lis­ta­vat eri mai­den vä­li­set yh­teis­mi­tal­li­set ver­tai­lut.

Gini-ker­roin ku­vaa muut­tu­jan – täs­sä ta­pauk­ses­sa tu­lo­jen­ja­kau­tu­mi­sen yleis­tä epä­ta­sai­suut­ta. Gini-ker­toi­men las­ken­ta­kaa­vo­ja on eri­lai­sia, mut­ta ne pa­lau­tu­vat sa­maan pe­rus­muo­toon (kat­so kuva)

Gini­ker­roin si­säl­tää siis tar­kas­tel­ta­van muut­tu­jan erot kaik­kien pe­rus­jou­kon ha­vain­to­yk­si­köi­den vä­lil­lä suh­teu­tet­tu­na pe­rus­jou­kon luku­mää­rän ne­li­öön ja muut­tu­jan kes­ki­ar­voon. Kun muut­tu­jan kes­ki­arvo on ja­ka­jas­sa, muut­tu­jan yleis­ta­son – esi­mer­kik­si tu­lo­jen suh­teen ylei­sen ta­lous­kas­vun tai inf­laa­ti­on – vai­ku­tus Gini-ker­toi­meen eli­mi­noi­tuu.

Gini-ker­roin saa ar­vo­ja vä­lil­lä 0 ja 1. Ker­roin on 0 sil­loin, kun muut­tu­jan arvo on sama kai­kil­la ha­vain­to­yk­si­köil­lä (ei tulo­e­ro­ja, kun tu­lot ovat kai­kil­la yhtä suu­ret) ja sen arvo on 1 sil­loin kun muut­tu­ja (tu­lot) on kes­kit­ty­nyt vain yh­del­le ha­vain­to­yk­si­köl­le ja muil­la se on nol­la. Yleen­sä Gini-ker­toi­met esi­te­tään pro­sent­tei­na (0 – 100 %).

Ku­lu­tus­tut­ki­muk­ses­sa otos­koti­ta­louk­siin on lii­tet­ty vä­es­tö­pai­not, jot­ka il­mai­se­vat, kuin­ka suur­ta vä­es­tö­mää­rää ku­kin koti­ta­lous edus­taa koko vä­es­tös­tä. Tä­män te­ki­jän si­säl­lyt­tä­mi­sek­si Gini-ker­toi­meen, ker­toi­men las­ken­ta­mal­li­na käy­tet­tiin Van Our­ti & Clar­ke (2012) ar­tik­ke­lis­sa esi­tet­tyä ”groups of une­qu­al size” las­ken­ta­kaa­vaa. Ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen pe­rus­da­tal­le mal­li an­toi sa­man Gini-ker­toi­men ar­von kuin Rii­he­län käyt­tä­mä es­ti­maat­to­ri (Rii­he­lä 2010, 2011).

Pie­ni­tu­loi­sik­si hen­ki­löik­si mää­ri­tel­lään kan­sain­vä­lis­ten suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti hen­ki­löt, jot­ka kuu­lu­vat koti­ta­lou­teen, jon­ka ek­vi­va­len­tit tu­lot ovat pie­nem­mät kuin 60 pro­sent­tia ek­vi­va­len­tis­ta me­di­aa­ni­tu­los­ta. Me­di­aa­ni­tulo on kes­kim­mäi­sen hen­ki­lön tulo, kun koti­ta­lous­vä­es­tö ase­te­taan tu­lo­jen mu­kaan suu­ruus­jär­jes­tyk­seen. Näin mää­ri­tel­ty­jen pie­ni­tu­lois­ten hen­ki­löi­den osuut­ta vä­es­tös­tä kut­su­taan pie­ni­tu­loi­suus­as­teek­si tai suo­ra­su­kai­sem­min köy­hyys­as­teek­si.

Tau­lu­kos­sa 5 on esi­tet­ty Gini-ker­toi­met ja köy­hyys­as­teet eri ener­gi­a­ve­roil­la. Kos­ka vuo­den 2010 ener­gi­a­ve­rot si­säl­tyi­vät vuo­den 2010 ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin, 2010 ener­gi­a­ve­ro­jen Gini-ker­roin ja köy­hyys­aste on las­ket­tu ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen vuo­den 2006 tu­lo­jen vuo­teen 2010 ku­lut­ta­ja-hin­ta­in­dek­sil­lä def­la­toi­duis­ta tu­lois­ta. Ve­ron­ko­ro­tus­ten vai­ku­tus on las­ket­tu vä­hen­tä­mäl­lä ve­ron-ko­ro­tus­ten ai­heut­ta­mat ku­lu­tus­me­no­jen li­säyk­set käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta tu­lois­ta.

Gini-ker­roin ku­vaa muut­tu­jan – täs­sä ta­pauk­ses­sa tu­lo­jen – ja­kau­tu­mi­sen yleis­tä epä­ta­sai­suut­ta. Gini-ker­toi­men las­ken­ta­kaa­vo­ja on eri­lai­sia, mut­ta ne pa­lau­tu­vat sa­maan pe­rus­muo­toon. Klik­kaa ku­vaa!

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­set31.10.2012