4. Energiaverojen kustannusvaikutukset tulodesiileittäin

Täs­sä sel­vi­tyk­ses­sä ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set koti­ta­louk­sien ku­lu­tus­me­noi­hin las­ket­tiin EN­VI­MAT mal­lil­la (Sep­pä­lä ym. 2009). EN­VI­MAT mal­li on laa­ja, 150 toi­mi­alan pa­nos-tuo­tos­mal­li, jo­hon on lii­tet­ty myös toi­mi­a­loit­tai­nen ener­gi­an­ku­lu­tus ener­gi­a­la­jeit­tain ener­gia-yk­si­köis­sä, giga­wat­ti­tun­neis­sa mi­tat­tu­na. Ener­gi­an­ku­lu­tuk­seen lii­tet­ty­jen ener­gi­a­vero­ker­toi­mien avul­la voi­daan las­kea ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nuk­set kun­kin toi­mi­alan tuo­tan­nos­sa ja pa­nos-tuo­tos­mal­lin avul­la las­kea edel­leen, kuin­ka pal­jon ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­sia ker­tyy kun­kin lop­pu­tuot­teen tuot­ta­mi­seen koko tuo­tan­to- ja ja­ke­lu­ket­jus­sa.  Näin saa­daan koti­ta­louk­sien ku­lu­tus-hyö­dyk­kei­den tuot­ta­mi­sen vä­lil­li­set ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­set koti­ta­louk­sien ku­lu­tus­me­noil­le ja­et­tu­na 63 ku­lu­tus­hyö­dy­ke­ryh­mään.

Tau­lu­kos­sa 2 ja ku­vi­os­sa 3 on esi­tet­ty koti­ta­louk­sien ku­lu­tuk­seen si­säl­ty­vien ener­gi­a­ve­ro­jen osuu­det koko­nais­ku­lu­tus­me­nois­ta vuon­na 2010 sekä vuo­sien 2012 ja 2015 ko­ro­tuk­sia vas­taa­vat ener­gia-ve­ro­jen li­säyk­set pro­sent­tei­na ku­lu­tus­me­nois­ta tu­lo­de­sii­leit­täin.  Ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set on li­säk­si ja­et­tu ener­gi­a­ve­roi­hin yh­teen­sä sekä suo­riin ener­gi­a­ve­roi­hin. Suo­rat ener­gi­a­ve­rot si­säl­tä­vät koti­ta­louk­sien suo­raan ku­lut­ta­man ener­gi­an ve­rot. Ener­gi­a­ve­rot yh­teen­sä si­säl­tä­vät li­säk­si ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­den tuot­ta­mi­seen ja ja­ke­luun vä­lil­li­ses­ti si­säl­ty­vät ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­set. Asun­to­vuok­riin ja hoi­to­vas­tik­kei­siin si­säl­ty­vät ener­gi­a­ve­rot on si­säl­ly­tet­ty suo­riin ener­gi­a­ve­roi­hin.

Tau­lu­kos­ta on ha­vait­ta­vis­sa, että ener­gi­a­ve­ro­jen osuus ku­lu­tus­me­nois­ta on suu­rin kes­kim­mäi­sis­sä tulo­luo­kis­sa.  Sen si­jaan vuo­sien 2012 ja 2015 ve­ron­ko­ro­tus­ten kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set koh­dis­tu­vat enem­män alem­piin tulo­ryh­miin.

Ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set voi­daan ja­kaa seu­raa­viin ener­gi­a­kom­po­nent­tei­hin:

Tau­lu­kos­sa 3 on esi­tet­ty vuo­den 2012 ener­gi­a­ve­ro­jen ja­kau­tu­mi­nen ener­gi­a­kom­po­nen­teit­tain eri tulo­luo­kis­sa.

Lii­ken­ne­polt­to­nes­tei­den ener­gi­a­ve­ro­tuk­sen kus­tan­nus­o­suus on lä­hes puo­let, 47 %, ener­gia­ve­ro­tuk­sen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sis­ta kes­ki­mää­rin. Sel­ke­äs­ti pie­nin kus­tan­nus­o­suus on alim­mas­sa tu­lo­de­sii­lis­sä. Kor­keim­mil­laan osuus on ”ylem­mäs­sä kes­ki­luo­kas­sa”, de­sii­leis­sä 7 ja 8. Säh­kö­ve­ron kus­tan­nus­o­suus mak­se­tuis­ta ener­gi­a­ve­rois­ta on kes­ki­mää­rin run­saat 13 %, joka si­säl­tää sekä ns. koti­ta­lous­säh­kön ja läm­mi­tys­säh­kön. Säh­kö­ve­ron kus­tan­nus­o­suus on lä­hes yhtä suu­ri kai­kis­sa tulo­luo­kis­sa.  Muun läm­mi­tys­e­ner­gi­an (suo­rat läm­mi­tys­me­not + asu­mi­nen) säh­köä lu­kuun ot­ta­mat­ta vero­kus­tan­nus­ten osuus on yh­teen­sä noin 11 %. Asu­mi­sen vä­lil­li­sen läm­mi­tys­e­ner­gi­an kus­tan­nus­o­suus on sel­ke­äs­ti kor­ke­am­pi alim­mis­sa tu­lo­de­sii­leis­sä. Mui­hin ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­siin si­säl­ty­vien vä­lil­li­sen ener­gi­an vero­kus­tan­nus­ten osuus on kes­ki­mää­rin run­saat 27 %. Kor­keim­mil­laan ne ovat alim­mas­sa ja ylim­mäs­sä tu­lo­de­sii­lis­sä. Mui­ta tulo­luok­kia kor­ke­am­pi vero-osuus joh­tuu alim­mas­sa de­sii­lis­sä yleis­ten kul­ku­neu­vo­jen käy­tös­tä, joka on vä­lil­lis­tä ener­gi­an­käyt­töä toi­sin kuin omal­la au­tol­la liik­ku­mi­nen. Ylim­mis­sä tulo­luo­kis­sa sen si­jaan vä­lil­li­seen ener­gi­an­käyt­töön liit­ty­vien ener­gi­a­ve­ro­jen mui­ta tulo­luok­kia kor­ke­am­pi osuus joh­tuu mm. mat­kai­luun liit­ty­väs­tä len­to­lii­ken­teen käy­tös­tä.

Tu­lon­jako­vai­ku­tus­ten tar­kas­te­lus­sa huo­mi­on koh­tee­na ovat ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten vai­ku­tuk­set tu­lo­jen osto­voi­maan. Tau­lu­kos­sa 4 ja ku­vi­os­sa 4 on esi­tet­ty ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set suh­tees­sa tu­loi­hin, eli tau­luk­ko ker­too, kuin­ka mon­ta pro­sent­tia tu­lo­jen osto­voi­ma su­pis­tuu vuo­den 2012 sekä 2015 vero­ta­sos­sa ver­rat­tu­na vuo­teen 2010.

Tu­loi­hin suh­teu­tet­tu­na ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tus on suu­rin alim­mas­sa tulo­luo­kas­sa ja pie­nin ylim­mäs­sä tulo­ryh­mäs­sä sekä vuo­den 2012 ko­ro­tus­ten vai­ku­tuk­ses­ta että vuo­teen 2015 men­nes­sä teh­dyil­lä ko­ro­tuk­sil­la. Kun vero­vai­ku­tuk­set suh­teu­te­taan käy­tet­tä­vis­sä ole­viin tu­loi­hin, vai­ku­tuk­set ovat voi­mak­kaam­min reg­res­sii­vi­siä kuin koti­ta­louk­sien ku­lu­tus­me­noi­hin suh­teu­tet­tu­na. Tämä joh­tuu tu­lo­jen ja ku­lu­tuk­sen vä­li­sen suh­teen muut­tu­mi­ses­ta siir­ryt­tä­es­sä alem­mis­ta ylem­piin tulo­ryh­miin. Kun vuo­sien 2011, 2012 ve­ron­ko­ro­tuk­sien kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sis­sa suh­tees­sa ku­lu­tus­me­noi­hin ero suu­rim­man ja pie­nim­män kus­tan­nus­vai­ku­tus­o­suu­den vä­lil­lä tau­lu­kos­sa 2 oli 0,75 – 0,61 = 0,14 %-yk­sik­köä, niin suh­tees­sa tu­loi­hin suu­rin ero on 1,01 – 0,41 = 0,60 %-yk­sik­köä. Si­ten voi­daan pää­tel­lä, että ener­gi­a­ve­ro­jen vai­ku­tus tu­lo­jen osto­voi­maan ei niin­kään joh­du ku­lu­tuk­sen ra­ken­tees­ta eli sii­tä, että ener­gi­an osuus alem­pien tulo­ryh­mien ku­lu­tus­me­nois­ta oli­si suu­ri, vaan sii­tä, että suu­ri­tu­loi­sem­mat käyt­tä­vät tu­lois­taan ku­lu­tuk­seen yli­pään­sä vä­hem­män.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Ener­gi­a­ve­ro­jen ja ve­ron­ko­ro­tus­ten kus­tan­nus­vai­ku­tus suh­tees­sa tu­loi­hin tu­lo­de­sii­leit­täin. Klik­kaa ku­vaa!

Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­set31.10.2012