3. Kotitalouksien tulot ja kulutus

Ti­las­to­kes­kuk­sen vuo­den 2006 ku­lu­tus­tut­ki­muk­ses­sa tie­dot koti­ta­louk­sien ku­lu­tus­me­nois­ta ja tu­lois­ta on koot­tu ja kä­si­tel­ty koti­ta­lous­koh­tai­ses­ti. Taus­ta­tie­doik­si on koot­tu myös tie­dot koti­ta­louk­sien jä­se­nis­tä, jol­loin saa­daan myös koti­ta­louk­sien hen­ki­lö­luku ja ns. ku­lu­tus­yk­si­köi­den luku­mää­rä. Koti­ta­lou­den ku­lu­tus­yk­sik­kö­luku mää­ri­tel­lään OECD:n mää­rit­te­le­män stan­dar­din mu­kai­ses­ti si­ten, että en­sim­mäi­nen ai­kui­nen saa ku­lu­tus­pai­non 1, seu­raa­vat yli 13-vuo­ti­aat saa­vat pai­non 0,5 ja 0 – 13-vuo­ti­aat lap­set saa­vat pai­non 0,3.  Koti­ta­louk­sien toi­meen­tulo­ver­tai­lus­sa ku­lu­tus­yk­sik­kö­luku hel­pot­taa ver­tai­lu eri­tyyp­pis­ten koti­ta­louk­sien vä­lil­lä ja ot­taa huo­mi­oon skaa­la­edut ku­lu­tuk­ses­sa, jot­ka joh­tu­vat sii­tä, että use­am­man hen­ki­lön ta­louk­sis­sa sa­mo­ja tuot­tei­ta voi käyt­tää use­am­pi hen­ki­lö ja että las­ten ku­lu­tus­tar­peet ovat pie­nem­mät kuin ai­kuis­ten.

Koti­ta­louk­sien ek­vi­va­lent­ti­tu­loik­si kut­su­taan koti­ta­louk­sien käy­tet­tä­vis­sä ole­via tu­lo­ja ja­et­tu­na ku­lu­tus­yk­sik­kö­pai­no­jen su­mal­la, sa­moin voi­daan pu­hua ek­vi­va­lent­ti­ku­lu­tuk­ses­ta. Koti­ta­lou­den jo­kai­sen jä­se­nen ek­vi­va­lent­ti tulo on sama ja las­ke­taan em. ta­val­la.

Ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen koti­ta­lou­det voi­daan ja­kaa tu­lo­jen suh­teen de­sii­li­ryh­miin, jot­ka muo­dos­te­taan si­ten, että koti­ta­lou­det jär­jes­te­tään hen­keä koh­ti las­ket­tu­jen tu­lo­jen suh­teen nou­se­vaan jär­jes­tyk­seen. En­sim­mäi­set 10 % jo­nos­ta muo­dos­ta­vat pie­ni­tu­loi­sim­man eli 1. de­sii­lin ja suu­ri­tu­loi­sin 10 % muo­dos­taa 10. de­sii­lin.

Täs­sä sel­vi­tyk­ses­sä on käy­tet­ty Ti­las­to­kes­kuk­sen vuo­den 2006 ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen pe­rus­ai­neis­toa. Sekä ku­lu­tus­me­not että tu­lot on kui­ten­kin def­la­toi­tu ku­lut­ta­ja­hin­ta­in­dek­seil­lä vuo­den 2010 hin­ta­ta­soon.   Ku­lu­tus­me­no­jen ko­ko­nais­in­dek­si ko­ho­si 8,8 % vuo­des­ta 2006 vuo­teen 2010.

Ku­vi­os­sa 1 on esi­tet­ty Ti­las­to­kes­kuk­sen ku­lu­tus­tut­ki­mus­ai­neis­tos­ta vuo­del­ta 2006 koti­ta­louk­sien ek­vi­va­lent­ti­tu­lot ja -ku­lu­tus­me­not koti­ta­louk­sien tu­lo­de­sii­leit­täin vuo­den 2010 hin­ta­ta­soon def­la­toi­tu­na. Tu­lo­jen ja ku­lu­tuk­sen vä­lil­lä on sys­te­maat­ti­nen ero siir­ryt­tä­es­sä alem­mis­ta tulo­ryh­mis­tä ylem­piin: kah­des­sa alim­mas­sa tulo­ryh­mäs­sä ku­lu­tus­me­not ovat suu­rem­mat kuin tu­lot, kol­man­nek­si alim­mas­sa tu­lot ja me­not ovat yhtä suu­ret, sitä vas­toin ylem­mis­sä tulo­ryh­mis­sä ku­lu­tus­me­not muo­dos­ta­vat sitä pie­nem­män osuu­den tu­lois­ta, mitä ylem­pään tulo­luok­kaan koti­ta­lou­det kuu­lu­vat. Ylim­mäs­sä de­sii­lis­sä ku­lu­tus­me­not ovat noin 60 % tu­lois­ta.

Koti­ta­louk­sien suo­rik­si ener­gi­a­me­noik­si voi­daan kut­sua nii­den ener­gi­a­la­jien kus­tan­nuk­sia, jot­ka koti­ta­lou­det suo­raan mak­sa­vat eril­li­sel­lä las­kul­la. Nii­tä ovat säh­kö, koti­ta­louk­sien lii­ken­ne­vä­li­nei­den, piha- ja har­ras­tus­ko­nei­den polt­to­ai­neet, sekä oma­koti­ta­lo­jen läm­mi­tys­polt­to­ai­neet ja kau­ko­läm­pö. Sen si­jaan vuok­ra-asun­to­jen ja osa­ke­huo­neis­to­jen läm­mi­tys­e­ner­gia säh­kö­läm­mi­tys­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta si­säl­ty­vät vuok­riin ja hoi­to­vas­tik­kei­siin ei­vät­kä si­ten näy koti­ta­louk­sil­le eril­li­si­nä ener­gi­a­me­noi­na. Vuok­ra-asun­to­jen ja osa­ke­huo­neis­to­jen läm­mi­tys­e­ner­gi­aan si­säl­ty­vien ener­gia­ve­ro­jen tar­ken­net­tu las­ken­ta­me­net­te­ly on esi­tet­ty tämä sel­vi­tyk­sen liit­teen Las­ken­ta­me­ne­tel­mät lo­pus­sa.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­set31.10.2012