2. Energiaverojen korotukset

Täs­sä sel­vi­tyk­ses­sä las­ke­taan ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set koti­ta­louk­sien osto­voi­maan kol­mel­la eri ener­gi­a­ve­ro­jen ta­sol­la: vuon­na 2010 voi­mas­sa ol­leel­la ve­ro­tuk­sen ta­sol­la, vuo­den 2012 ta­sol­la sekä ai­em­min pää­tet­ty­jen, mut­ta vas­ta vuo­si­na 2013 – 2015 to­teu­tet­ta­vien ener­gia- ja ar­von­lisä­ve­ro­tuk­seen teh­tä­vien muu­tos­ten ta­sol­la (näi­tä ko­ro­tuk­sia kut­su­taan tut­ki­muk­ses­sa vuo­den 2015 ta­sok­si). Tau­lu­kos­sa 1 on esi­tet­ty tar­kas­tel­lut vero­ta­sot.

Vuon­na 2012 voi­mas­sa ole­vat ener­gi­a­ve­rot sää­det­tiin pää­a­si­as­sa vuo­den 2011 alus­ta. Vuo­den 2012 alus­ta ko­ro­tet­tiin ben­sii­nin ja die­sel­öl­jyn ve­ro­ja 5 pro­sen­til­la. Lii­ken­teen polt­to­ai­nei­den ve­rot oli­vat vuon­na 2011 vie­lä vuo­den 2010 ta­sol­la.

Vuo­den 2011 ve­ro­tuk­ses­ta läh­tien moot­to­ri­ben­sii­nin, die­sel­öl­jyn ja ke­vy­en polt­to­öl­jyn ve­ro­tuk­ses­sa polt­to­ai­nei­den bio­polt­to­aine­kom­po­nen­til­le so­vel­le­taan alem­paa vero­ta­soa kuin mi­ne­raa­li­sen polt­to­ai­neen osuu­del­le. Tau­lu­kos­sa 1 näi­den polt­to­ai­nei­den vero­ta­sot on esi­tet­ty kes­ki­mää­räi­si­nä ta­soi­na, kun bio­polt­to­ai­nei­den osuu­det on ole­tet­tu vuo­den 2011 mu­kai­sik­si, moot­to­ri­ben­sii­nil­lä 10 %, die­sel­öl­jyl­lä 4,3 % ja ke­vy­el­lä polt­to­öl­jyl­lä 2,0 %.

Die­sel­öl­jyn ve­ron­ko­ro­tuk­sen yh­tey­des­sä die­sel­au­to­jen käyt­tö­voi­ma­ve­roa las­ket­tiin ja alen­nus mi­toi­tet­tiin niin, että kes­ki­mää­räi­sel­lä ku­lu­tus­ta­sol­la käyt­tö­voi­ma­ve­ron alen­nus suu­rin piir­tein kom­pen­soi­si die­sel­öl­jyn ve­ron­ko­ro­tuk­sen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sen. Kom­pen­soin­nis­ta huo­li­mat­ta kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sek­si jäi kui­ten­kin 2,65 snt/lit­ra.  Vuo­den 2014 alus­ta sekä ben­sii­nin että die­sel­öl­jyn ve­ro­ja ko­ro­te­taan niin ikään 5 pro­sen­til­la.

Ener­gi­a­vero­kus­tan­nuk­sia las­ket­ta­es­sa on otet­ta­va huo­mi­oon myös use­at ve­ro­tuk­sen ulko­puo­lel­le jää­vät koh­teet, ve­ro­tus­muu­tok­sen yh­tey­des­sä teh­dyt muut kom­pen­soi­vat vero­muu­tok­set sekä ve­ron­pa­lau­tuk­set.

Säh­kön­tuo­tan­non polt­to­ai­neet sa­moin kuin rau­ta­tei­den säh­kö sekä am­mat­ti­mai­sen meri- ja ilma­lii­ken­teen polt­to­ai­neet ovat ve­rot­to­mia, sa­moin te­ol­li­suu­den ener­gia ns. ensi­käyt­tö­pro­ses­seis­sa on ve­ro­ton­ta. Vaik­ka maa­ta­lou­den säh­kön­ku­lu­tus kas­vi­huo­nei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta si­säl­tyy vero­luok­kaan I, maa­ta­lou­den saa­mat säh­kö­ve­ron­pa­lau­tuk­set pa­laut­ta­vat säh­kö­ve­ron kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set käy­tän­nös­sä vero­luo­kan II ta­sol­le. Ener­gia-in­ten­sii­vi­set yri­tyk­set saa­vat 85 %:n ve­ron­pa­lau­tuk­sen niil­tä ener­gi­a­vero­kus­tan­nus­ten osa­ilta, jot­ka ylit­tä­vät 0,5 % yri­tys­ten ja­los­tus­ar­vos­ta. Pa­lau­tus­mää­rää kas­va­tet­tiin vuo­den 2012 alus­ta al­ka­en. Ener­gi­a­ve­ro­jen nous­tes­sa myös kor­vat­ta­va osa ko­ho­aa. Säh­kön ja läm­mön yh­teis­tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa läm­mön tuo­tan­nol­le koh­den­net­tu­jen polt­to­ai­nei­den ve­ro­tuk­ses­sa hii­li­di­ok­si­di­ve­ron osuus on puo­li­tet­tu.

Ener­gi­a­ve­ro­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set ker­tau­tu­vat ar­von­lisä­ve­ro­tuk­ses­sa. Myös tämä ker­tau­tu­mi­nen on si­säl­ly­tet­ty las­kel­miin.

Tau­luk­ko1. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­set31.10.2012