1. Johdanto

Energiaverojen korotusten tulonjakovaikutukset

Ener­gi­a­ve­rot vai­kut­ta­vat koti­ta­louk­sien tu­lo­jen osto­voi­maan sekä suo­raan että vä­lil­li­ses­ti. Koti­ta­louk­sien suo­ra ener­gi­an­ku­lu­tus koos­tuu koti­ta­louk­sien ku­lu­tus­me­noi­hin si­säl­ty­vis­tä lii­ken­ne­polt­to­nes­teis­tä, läm­mi­tys­polt­to­ai­neis­ta, säh­kös­tä ja kau­ko­läm­mös­tä. Koti­ta­louk­sien vä­lil­li­nen ener­gi­an­ku­lu­tus puo­les­taan koos­tuu kaik­kien ku­lu­tus­hyö­dyk­kei­den val­mis­ta­mi­seen ja ja­ke­luun käy­te­tys­tä ener­gi­as­ta. Vä­lil­li­sen ener­gi­an osuus koti­ta­louk­sien koko ener­gi­an­ku­lu­tuk­ses­ta on hie­man yli puo­let. Kui­ten­kin vain noin kol­mas­osa koti­ta­louk­sien mak­sa­mis­ta ener­gi­a­ve­rois­ta ai­heu­tuu vä­lil­li­ses­tä ener­gi­an ku­lu­tuk­ses­ta. Jos asun­to­jen vuok­riin ja hoi­to­mak­sui­hin si­säl­ty­vä läm­mi­tys­e­ner­gia luo­ki­tel­laan myös koti­ta­louk­sien suo­rak­si ener­gi­an ku­lu­tuk­sek­si, muo­dos­tai­si vä­lil­li­ses­tä ener­gi­a­ku­lu­tuk­ses­ta mak­se­tut ener­gi­a­ve­rot noin nel­jän­nek­sen koti­ta­louk­sien mak­sa­mis­ta ener­gi­a­ve­rois­ta. Se, että vä­lil­li­ses­tä ener­gi­an ku­lu­tuk­ses­ta mak­se­taan vä­hem­män ve­roa kuin suo­ras­ta ener­gi­as­ta joh­tuu sii­tä, että hyö­dyk­kei­den tuo­tan­nos­sa väli­tuot­tei­na käy­tet­ty­jen ener­gi­a­pa­nos­ten ve­ros­ta myön­ne­tään mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa pa­lau­tuk­sia tai huo­jen­nuk­sia.  Myös eri­tyi­ses­ti ras­kas pro­ses­si­te­ol­li­suus käyt­tää ener­gi­a­läh­tee­nä pal­jon omia sivu­tuot­tei­taan, jot­ka ei­vät si­säl­ly ener­gi­a­ve­ro­tuk­sen pii­riin.

Täs­sä tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään, mi­ten vuo­sien 2011 ja 2012 sekä jo etu­kä­teen so­vi­tut, vuo­si­na 2014 ja 2015 to­teu­tet­ta­vat ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tuk­set vai­kut­ta­vat koti­ta­louk­sien osto­voi­maan, koti­ta­louk­sien vä­li­siin tulo­e­roi­hin ja köy­hyys­as­tee­seen. Tut­ki­mus täy­den­tää ai­em­min teh­ty­jä vai­ku­tus­ar­vi­oi­ta (Rii­he­lä 2010, Rii­he­lä 2011), kos­ka täs­sä tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään eri­tyi­ses­ti myös vä­lil­li­sen ener­gi­an­käy­tön kaut­ta koi­tu­van ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tuk­sen vai­ku­tus osto­voi­maan ja koti­ta­louk­sien vä­li­seen tu­lon­ja­koon.

Täs­sä sel­vi­tyk­ses­sä ener­gi­a­ve­ro­jen vä­lil­li­set kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set on las­ket­tu EN­VI­MAT mal­lin (Sep­pä­lä ym. 2009) poh­ja-ai­neis­tos­ta tä­män sel­vi­tyk­sen tar­pei­siin muo­kat­tua pa­nos-tuo­tos­mal­lia. Koti­ta­louk­sien tu­lon­jako­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään Ti­las­to­kes­kuk­sen ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen pe­rus­ai­neis­toa vuo­del­ta 2006 (Ti­las­to­kes­kus 2009).

EN­VI­MAT mal­lin tie­dot ovat vuo­del­ta 2005 ja ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen ai­neis­to vuo­del­ta 2006. EN­VI­MAT mal­lin tu­lok­set ja ku­lu­tus­tut­ki­muk­sen pe­rus­ai­neis­tos­ta muo­ka­tut tie­dot on def­la­toi­tu vuo­den 2010 hin­ta­ta­soon, jot­ta ener­gi­a­ve­ro­jen osuu­det koti­ta­louk­sien koko­nais­me­nois­ta oli­si­vat pa­rem­min ver­ran­nol­li­sia hin­to­jen nyky­ta­soon. Sel­vi­tyk­ses­sä käy­te­tyt las­ken­ta­me­ne­tel­mät on esi­tet­ty tar­kem­min liit­tees­sä.

Käy­te­tyt tut­ki­mus­me­ne­tel­mät si­säl­tä­vät puut­tei­ta. EN­VI­MAT mal­lis­sa tuo­tan­to­toi­min­nan ja koti­ta­louk­sien ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ra­ken­ne nou­dat­ta­vat vuo­den 2005 ti­lan­net­ta. Koti­ta­louk­sien ku­lu­tus­ta ja tu­lo­ja ku­vaa­va ku­lu­tus­tut­ki­mus puo­les­taan edus­taa vuo­den 2006 ra­ken­net­ta ja re­aa­li­ta­so­ja. Li­säk­si tut­ki­muk­ses­sa ole­te­taan, että ve­ron­ko­ro­tuk­set siir­ty­vät täy­si­mää­räi­ses­ti tuot­tei­den lop­pu­käyt­tä­jien mak­set­ta­vik­si sil­tä osin kun ve­ro­ja ei tuo­tan­to­ket­jus­sa hy­vi­te­tä. Ener­gi­a­ve­ro­jen muu­tok­sil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan ener­gi­an­ku­lu­tuk­seen, mut­ta myös­kään tätä vai­ku­tus­ta eli ener­gi­an ku­lu­tuk­sen hin­ta­jous­to­ja ei sel­vi­tyk­seen ole voi­tu ot­taa mu­kaan.

Ener­gi­a­ve­rot vai­kut­ta­vat koti­ta­louk­sien tu­lo­jen osto­voi­maan sekä suo­raan että vä­lil­li­ses­ti.

Ener­gi­a­ve­ro­jen ko­ro­tus­ten tu­lon­jako­vai­ku­tuk­set31.10.2012