Poimintoja talousarvioesityksestä

Verotus

An­sio- ja pää­oma­tulo­ve­rot

Yh­tei­sö­vero

Val­mis­te­ve­rot

Muut ve­rot

Määrärahat

Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­vuo­si

Ke­hi­tys­yh­teis­työ

Po­lii­si­toi­mi

Raja­val­von­ta ja maan­puo­lus­tus

Maa­han­muut­to

Si­säi­nen tur­val­li­suus

Hal­lin­to

Ve­ro­tus ja tul­li­toi­mi

Yleis­si­vis­tä­vä- ja am­ma­til­li­nen kou­lu­tus

Kor­ke­a­kou­lut ja tie­de

 Tai­de ja kult­tuu­ri

Maa- ja met­sä­ta­lous

Vies­tin­tä

Tie­ver­kos­to ja väy­lät

Ener­gi­a­po­li­tiik­ka

Työl­li­syys

Yri­tyk­set

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

Ke­lan mak­sa­mat so­si­aa­li­e­tuu­det ja kor­vauk­set

Val­ti­on mak­sa­mat elä­ke­me­not

Ve­te­raa­nit

Asu­mi­nen

Luon­to ja ym­pä­ris­tö

Bud­jet­ti­kat­saus 201516.1.2014