6 Yhteenveto

Täs­sä jul­kai­sus­sa on tar­kas­tel­tu val­ti­on ta­lous­ar­vi­o­e­si­tys­tä vuo­del­le 2020.

Pää­mi­nis­te­ri Rin­teen hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kan pää­mää­rä­nä on hy­vin­voin­nin li­sää­mi­nen. Täl­lä tar­koi­te­taan eko­lo­gi­ses­ti ja so­si­aa­li­ses­ti kes­tä­vää ta­lous­kas­vua, kor­ke­aa työl­li­syyt­tä ja kes­tä­vää jul­kis­ta ta­lout­ta. Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on, että nor­maa­lin kan­sain­vä­li­sen ta­lou­den ti­lan­tees­sa jul­ki­nen ta­lous on tasa­pai­nos­sa vuon­na 2023, jota tu­kee hal­li­tuk­sen ta­voi­te nos­taa työl­li­syys­aste 75 pro­sent­tiin.

Pää­mi­nis­te­ri Rin­teen hal­li­tus­oh­jel­mas­sa lin­jat­tiin yh­teen­sä noin 1,4 mrd. eu­ron py­sy­vis­tä jul­ki­sen ta­lou­den meno­li­säyk­sis­tä vuo­den 2023 ta­sol­la ke­vään 2019 tek­ni­seen jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­maan ver­rat­tu­na. Hal­li­tuk­sen py­sy­vät meno­li­säyk­set ka­te­taan pää­osin pää­tös­pe­räi­sin py­sy­vin lisä­tu­loin ja uu­del­leen­koh­den­nuk­sin. Ve­ro­tus­ta kos­ke­vil­la rat­kai­suil­la py­ri­tään edis­tä­mään myös il­mas­to­ta­voit­tei­ta. Hal­li­tus to­teut­taa vaa­li­kau­den ai­ka­na ker­ta­luon­tei­sen tu­le­vai­suus­in­ves­toin­ti­oh­jel­man, joka tu­kee hal­li­tus­oh­jel­man ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta sekä jul­ki­sen ta­lou­den pit­kän aika­vä­lin kes­tä­vyyt­tä.

Ta­lou­den kas­vun en­nus­te­taan hi­das­tu­van 1,0 pro­sent­tiin vuon­na 2020. Työl­lis­ten mää­rän en­na­koi­daan kas­va­van ja työt­tö­myys­as­teen las­ke­van. Suo­men ta­lou­des­sa vii­me vuo­si­na näh­ty hyvä suh­dan­ne on ko­hen­ta­nut jul­ki­sen ta­lou­den ti­laa. Vä­es­tön ikään­ty­mi­ses­tä joh­tu­en jul­ki­ses­sa ta­lou­des­sa on kui­ten­kin pi­dem­mäl­lä aika­vä­lil­lä mer­kit­tä­vä kes­tä­vyys­vaje eli epä­tasa­pai­no tu­lo­jen ja me­no­jen vä­lil­lä.

Vuo­den 2020 ta­lous­ar­vi­o­e­si­tys nou­see 57,6 mrd. eu­roon. Val­ti­on bud­jet­ti­ta­lou­den ali­jää­mäk­si en­na­koi­daan noin 2,0 mrd. eu­roa ja val­ti­on­ve­lan odo­te­taan nou­se­van noin 109 mrd. eu­roon. Vuo­den 2020 ta­lous­ar­vi­o­e­si­tyk­seen si­säl­tyy hal­li­tus­oh­jel­man mu­kai­sia li­säyk­siä muun mu­as­sa pien­ten eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­seen, so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­seen, var­hais­kas­va­tuk­seen, kou­lu­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen sekä luon­non­suo­je­lu­ra­hoi­tuk­seen. Hal­li­tus­oh­jel­man mu­kai­ses­ti lii­ken­ne­polt­to­ai­nei­den ve­ro­tus­ta ko­ro­te­taan vuon­na 2020. An­si­o­tu­lo­jen ve­ro­tuk­sen pe­rus­tei­siin teh­dään in­dek­si­tar­kis­tus ja li­säk­si pie­ni- ja kes­ki­tu­lois­ten tulo­ve­ro­tus­ta ke­ven­ne­tään mal­til­li­ses­ti, jol­la py­ri­tään kom­pen­soi­maan vä­lil­li­sen ve­ro­tuk­sen ki­ris­ty­mi­sen vai­ku­tuk­sia.

Vuo­den 2020 ta­lous­ar­vi­o­e­si­tys päi­vi­te­tään myös www.tut­ki­bud­jet­tia.fi -si­vus­tol­le, jos­sa bud­jet­tia voi tar­kas­tel­la vi­su­aa­li­ses­ti eri näkö­kul­mis­ta.

Bud­jet­ti­kat­saus 2020Loka­kuu 201910.7.2019