Esittelyssä: Data-analyytikko

Me­ne­tel­mien tun­te­muk­sen li­säk­si tar­vi­taan uu­den omak­su­mis­ky­kyä ja vaih­to­eh­toi­sia nä­ke­myk­siä asi­oi­den yh­dis­te­lyyn.

Val­ti­ol­la on lu­kui­sia am­mat­ti­ni­mik­kei­tä. Uu­sim­pien ni­mik­kei­den jou­kos­sa lie­nee data-ana­lyy­tik­ko. Tie­toa on maa­il­ma täyn­nä, mut­ta osaam­me­ko hyö­dyn­tää sitä riit­tä­väs­ti? Data-ana­lyy­ti­kon ar­jes­ta lu­pau­tui ker­to­maan Val­ti­on ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­kes­kus Pal­keis­sa työs­ken­te­le­vä suun­nit­te­li­ja Las­se Kok­ka­la.

Kuka olet?

– Olen Las­se Kok­ka­la ja toi­min Pal­kei­den ke­hi­tys­yk­si­kös­sä ana­ly­tii­kan suun­nit­te­li­ja­na, pe­rin­tei­sem­min data-ana­lyy­tik­ko­na. En­nen Pal­kei­siin siir­ty­mis­tä työs­ken­te­lin joi­tain vuo­sia va­kuu­tus­a­lal­la ja siir­ty­mi­sen myö­tä pää­sin kes­kit­ty­mään sel­ke­äs­ti data-ana­ly­tii­kan ke­hit­tä­mi­seen ja tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen. Taus­tal­ta­ni olen vuon­na 2016 val­mis­tu­nut kaup­pa­tie­teen mais­te­ri, jon­ka kaut­ta osaa­mi­nen kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti eko­no­met­ri­aan ja ti­las­to­tie­tee­seen.

Mitä data-analyytikko tekee? Millainen koulutus on tyypillinen?

– Ana­lyy­ti­kon työ voi ra­ken­tua var­sin laa­ja-alai­ses­ti koo­dauk­ses­ta ti­las­to­a­na­lyy­sei­hin ja rat­kai­su­jen löy­tä­mi­seen joh­don ja esi­mies­ten työn tu­ek­si. Näen, että me­ne­tel­mien tun­te­muk­sen li­säk­si tar­vi­taan uu­den omak­su­mis­ky­kyä, vaih­to­eh­toi­sia nä­ke­myk­siä asi­oi­den yh­dis­te­lyyn sekä tai­to­ja ky­syä ja kuun­nel­la asi­a­kas­ta oi­ke­an ym­mär­ryk­sen löy­tä­mi­sek­si.

Kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää analytiikassa?

– Teko­äly tu­lee ot­ta­maan kas­va­vaa roo­lia ana­lyy­ti­kon työs­sä, ku­ten muis­sa­kin työ­teh­tä­vis­sä. Sitä voi­daan yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan hyö­dyn­tää hel­pot­ta­maan ai­neis­ton ha­vain­noin­tia sekä käyt­tää val­mii­den mal­lien opet­ta­mi­seen yhä tar­kem­mik­si. Mo­nia mui­ta so­vel­ta­mis­kei­no­ja ei var­mas­ti kaik­kia osa­ta täs­sä vai­hees­sa edes ar­vail­la. Si­ten me­nes­ty­äk­seen on­kin py­rit­tä­vä seu­raa­maan eri­lai­sia ryh­miä ja ajoit­tain ko­kei­le­maan niis­sä esiin nous­sei­ta ide­oi­ta, vaik­kei­vat ne suo­raan nyky­roo­liin liit­tyi­si­vät­kään.

Mikä on parasta työssäsi ja mitä mahdollisesti haluaisit kehittää omassa työssäsi?

– Ny­kyi­ses­sä työs­sä­ni yksi mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta ja sa­mal­la haas­ta­vim­mis­ta piir­teis­tä on pääs­tä poh­ti­maan yhä pi­dem­mäl­le me­ne­viä uu­den­lai­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, jota laa­jas­ta tie­to­mää­räs­tä voim­me ra­ken­taa. Pal­kei­den ana­ly­soin­ti­pal­ve­lui­ta ra­ken­net­ta­es­sa olen mu­ka­na mää­rit­te­le­mäs­sä käy­tän­tö­jä ja poh­ti­mas­sa, mi­ten data-ana­lyy­ti­kon työ saa­daan mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­ses­ti toi­mi­maan. Teh­tä­vis­sä­ni ko­ros­tuu uu­den op­pi­mi­nen ja yh­te­nä ta­voit­tee­na voi­kin pi­tää ny­kyi­sen työ­teh­tä­vän ke­hit­tä­mis­tä niin it­se­näi­ses­ti toi­mi­vak­si, että jos­sain vai­hees­sa roo­li täl­lai­se­naan oli­si lä­hes tar­pee­ton😉. Tie­to­jen ris­tiin hyö­dyn­tä­mi­ses­sä on tu­le­vai­suu­des­sa näh­tä­vis­sä jat­ku­vas­ti laa­jen­tu­via mah­dol­li­suuk­sia ja nii­den saa­ta­vuut­ta on hyvä edis­tää. Sa­mal­la kui­ten­kin tie­don ym­mär­ryk­sen tar­ve ko­ros­tuu, jot­ta tie­to­ja käy­te­tään oi­ke­as­sa tar­koi­tuk­ses­sa huo­mi­oi­den nii­den ra­joit­teet.

Miten tietoa kerätään ja kerätäänkö oikeaa tietoa?

– Tie­toa on ai­em­min ke­rät­ty ja ke­rä­tään osit­tain edel­leen yk­sit­täi­sen toi­min­nan tai pro­ses­sin ke­hit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta, joka ai­heut­taa ra­joit­tei­ta hyö­dyn­tää sitä muis­sa yh­teyk­sis­sä. Tie­to ei vält­tä­mät­tä ole si­ten jär­jes­tel­mäl­lis­tä eikä suo­raan hyö­dyn­net­tä­vis­sä il­man muok­kaa­mis­ta. Jat­kos­sa ana­ly­tii­kal­la to­sin ha­lu­taan­kin pyr­kiä löy­tä­mään yh­teyk­siä, joi­den ha­vain­noin­ti ai­em­min on ol­lut hy­vin han­ka­laa, ell­ei lä­hes mah­do­ton­ta. Lii­an tark­ka jär­jes­tel­mäl­li­syys ei si­ten ehkä ole­kaan tu­le­vai­suu­des­sa ai­nut oi­kea rat­kai­su. Sel­ke­äs­ti toi­min­nas­ta ero­tet­ta­vat osa-alu­eet on hyvä ero­tel­la, mut­ta esi­mer­kik­si va­paas­ti kir­joi­te­tuis­ta ko­kous- ja pa­lau­te­ma­te­ri­aa­leis­ta lii­an tark­ka muo­to voi ra­ja­ta ulos piir­tei­tä, jota ei muu­toin voi­da hah­mot­taa ja hyö­dyn­tää.

Mitä toivot joululahjaksi?

– Toi­voin että jou­lu­puk­ki eh­ti­sin muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen poik­ke­a­maan glö­gil­le myös mei­dän pirt­tiin, lah­jo­jen etu­o­vel­le jät­tä­mi­sen si­jaan. Hu­hu­jen mu­kaan näin saat­tai­si vih­doin myös ta­pah­tua.

#val­ti­ol­la 2/2018 – Val­ti­on­hal­lin­non ke­hit­tä­mi­sen ajan­koh­tais­leh­tiJou­lu­kuu 201818.12.2018