Henkilö­kierto vaatii rohkeutta

Hen­ki­lö­kier­toon läh­te­mis­tä voi ver­ra­ta var­sin osu­vas­ti en­sim­mäi­seen kou­lu­päi­vään tai en­sim­mäi­seen työ­päi­vään.

Edes­sä on uusi elä­mä, mikä täs­sä koh­den tar­koit­taa uu­sia kol­le­goi­ta, työ­ym­pä­ris­töä sekä työn­te­ke­mi­sen ta­po­ja. Meil­le suo­ma­lai­sil­le työ­e­lä­mäl­lä on suu­ri vai­ku­tus ar­keen ja näin ol­len myös mei­dän va­paa-ai­kaam­me ja mah­dol­li­siin koti­jouk­koi­hin. Juu­ri sen vuok­si hyp­py uu­teen työ­ym­pä­ris­töön vai­kut­taa lä­hes kaik­keen elä­mäs­sä.

Idea tä­hän blo­giin syn­tyi sii­tä, että me mo­lem­mat kir­joit­ta­jat olem­me hen­ki­lö­kier­ros­sa val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­sä val­ti­on­hal­lin­non ke­hit­tä­mis­o­sas­tol­la. Osas­tol­la on par­hail­laan usei­ta mui­ta­kin kier­to­lai­sia, esi­mer­kik­si oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä, puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ös­tä sekä alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­ta. Hen­ki­lö­kier­to toi­min­ta­ta­pa­na val­ti­on­­hal­lin­nos­sa ei ole ihan uusi, mut­ta yl­lät­tä­vän har­va vir­ka­mies on ol­lut sii­nä mu­ka­na ja ko­ke­nut pro­ses­sin. Mei­dän kir­joit­ta­jien taus­tas­ta voi to­de­ta sen, että Mari tu­lee Val­ti­o­kont­to­ris­ta ja Rai­ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ös­tä.

Hel­sin­gin Sa­no­mien ar­tik­ke­lis­sa (18.3.2018) työ­e­lä­män tai­dois­ta on osu­vas­ti ki­tey­tet­ty­nä työ­u­ran­sa alus­sa ole­van osaa­jan kes­kei­set omi­nai­suu­det
1. Osoi­ta, että olet ha­lu­kas op­pi­maan
2. Ota vas­tuu­ta ja pidä lu­pauk­set
3. Tuo roh­ke­as­ti omat ide­a­si esil­le ja
4. Ko­kei­le myös epä­mu­ka­via asi­oi­ta.

Nämä nel­jä asi­aa toi­mi­vat myös hen­ki­lö­kier­ron ku­lu­es­sa.

Kier­toon läh­te­mi­nen on aina osoi­tus sii­tä, että yk­si­lö on ha­lu­kas op­pi­maan uut­ta sekä työ­e­lä­mäs­tä että it­ses­tään. Ti­lan­ne vaa­tii roh­keut­ta as­tua ulos tu­tuis­ta ja tur­val­li­sis­ta työn arki­ru­tii­neis­ta ja jät­tää hy­vät ja osaa­vat kol­le­gat. Seu­raa­va­na voi­kin ky­syä, mitä saat­kaan ti­lal­le.

Ky­sy­myk­seen vas­tauk­sia on niin mon­ta kuin on hen­ki­lö­kier­ros­sa ole­via. On kui­ten­kin löy­det­tä­vis­sä sel­kei­tä hyö­ty­jä, jot­ka yh­dis­tä­vät mei­tä kaik­kia kier­ros­sa ole­via. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­sä meis­tä jo­kai­nen koh­taa moni­tila­toi­mis­ton, jos­sa yh­des­sä te­ke­mi­nen ja avun­pyy­tä­mi­nen on teh­ty hel­pok­si. Mo­bii­li­käyt­tö on jo­kai­sen vir­ka­mie­hen en­sim­mäi­siä työ­aa­mun va­lin­to­ja eli mi­hin kyt­ken kan­net­ta­van ja kei­tä is­tuu tänä aa­mu­na lä­hel­lä­ni.

Hen­ki­lö­kier­ros­sa on meis­tä jo­kai­sen us­kal­let­ta­va ky­syä, kes­kus­tel­la ja omak­sua uu­sia työn­te­ke­mi­sen ta­po­ja. En­sim­mäis­ten viik­ko­jen ai­ka­na voi tul­la pal­jon käy­tän­nön haas­tei­ta eten­kin tek­nii­kan kans­sa, mut­ta täs­sä­kin mie­les­sä moni­tila­toi­mis­to on oiva työ­paik­ka. Pys­tyt ky­sy­mään heti ja aina lä­hel­tä­si löy­tyy joku, joka osaa tai tie­tää vas­tauk­sen. On po­si­tii­vis­ta oi­val­taa ja pis­tää it­sen­sä li­koon, ym­mär­tää ja op­pia uut­ta niin tie­to­tek­nii­kas­ta kuin oh­jel­mis­ta.

Pa­ras­ta hen­ki­lö­kier­ros­sa ovat uu­det, osaa­vat vir­ka­mie­het, joi­den kans­sa pää­set kat­so­maan hal­lin­toa hiu­kan eri näkö­kul­mas­ta kuin ai­kai­sem­min. Meil­lä mi­nis­te­ri­ös­sä on juu­ri työn alla vir­ka­mies­o­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen di­gi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa eli eOp­pi­va – val­ti­on yh­tei­nen di­gi­taa­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö. Siis teh­dään uut­ta meil­le kai­kil­le. Työ­teh­tä­viim­me kuu­luu myös si­säi­sen liik­ku­vuu­den edis­tä­mi­nen val­ti­on­hal­lin­nos­sa. Us­kom­me, että par­haat toi­min­ta­mal­lit ja ko­kei­lut syn­ty­vät, kun te­ki­jöil­lä on myös omaa ko­ke­mus­ta liik­ku­mi­ses­ta.

Uu­des­sa työ­yh­tei­sös­sä us­kal­lat to­den­nä­köi­ses­ti ky­syä myös sel­lai­sia ky­sy­myk­siä, joi­ta et esit­täi­si van­has­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa. Hen­ki­lö­kier­to vaa­tii vas­taan­ot­ta­val­ta or­ga­ni­saa­ti­ol­ta ha­lua ot­taa yk­si­kön toi­min­taan uu­sia, oman mi­nis­te­ri­ön ulko­puo­lel­ta tu­le­via ja an­taa uu­sien tu­li­joi­den kas­vaa osak­si yk­sik­köä. Lä­het­tä­väl­tä or­ga­ni­saa­ti­ol­ta vaa­di­taan jous­ta­vuut­ta niin läh­te­mi­sen kuin pa­laa­mi­sen osal­ta. Kier­ron myö­tä or­ga­ni­saa­ti­oon pa­laa eri­lai­nen vir­ka­mies, joka on op­pi­nut uut­ta hal­lin­nos­ta ja val­mis­te­lus­ta sekä myös it­ses­tään. Voi­han olla, että hen­ki­lö­kier­to avaa uu­sia aja­tuk­sia myös vir­ka­uran suh­teen. Näin­hän yleen­sä ta­pah­tuu op­pi­mis­pro­ses­sien myö­tä. Tär­ke­ää on, että kes­kus­te­lua käy­dään mo­lem­pien työn­an­ta­jien ja kier­tä­jän kans­sa sekä kier­ron ai­ka­na että sen jäl­keen.

Hen­ki­lö­kier­ron jäl­keen mei­dän jo­kai­sen ”rep­puun” tart­tuu osaa­mis­ta, uu­den­lai­sia työ­ta­po­ja ja uu­sia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Kun tä­män kai­ken ot­taa mu­kaan­sa siir­ty­es­sään seu­raa­vaan vai­hee­seen, ovat kaik­ki voit­ta­jia.

Hy­vää ke­sää!
Rai­ja Me­ri­läi­nen ja Mari Näät­saa­ri

Kokemuksia henkilökerrosta

Mai­ja Vii­ta­lan blo­gi:
Kier­to­lai­se­na val­ti­on­hal­lin­nos­sa

Mai­ja Vii­ta­la

Mik­ko Pel­to­sen kir­joi­tus:
Hen­ki­lö­kier­ros­ta li­sää vir­taa ja uu­sia ide­oi­ta

Mik­ko Pel­to­nen

Rai­ja Me­ri­läi­nen ja Mari Näät­saa­ri toi­vot­ta­vat kai­kil­le hy­vää ke­sää!

#val­ti­ol­la 1/2018 – Val­ti­on­hal­lin­non ke­hit­tä­mi­sen ajan­koh­tais­leh­tiKesä­kuu 201826.6.2018