Yhteisöl­linen oppi­minen ja digi­taaliset oppimis­ympäristöt

Mitä on yhteisöllinen oppiminen?

Yh­tei­söl­li­ses­tä op­pi­mi­ses­ta ei ole yksi­se­lit­teis­tä mää­ri­tel­mää, mut­ta ylei­ses­ti sen voi­daan sa­noa tar­koit­ta­van ti­lan­tei­ta, jois­sa ta­voit­tee­na on uu­sien tie­to­jen ja tai­to­jen op­pi­mi­nen ti­lan­teis­sa, jois­sa op­pi­ja toi­mii vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den kans­sa. Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa yh­tei­söl­lis­tä op­pi­mis­ta tar­kas­tel­laan kol­mes­ta näkö­kul­mas­ta, joi­ta erot­taa se, mitä op­pi­mi­ses­ta ja asi­an­tun­te­muk­sen ke­hit­ty­mi­ses­tä yleen­sä aja­tel­laan: näh­dään­kö op­pi­mi­nen lä­hin­nä yk­si­löl­li­se­nä tie­to­jen ja tai­to­jen omak­su­mi­se­na (op­pi­mi­nen tie­don­han­kin­ta­na), osal­lis­tu­mi­se­na yh­tei­siin käy­tän­töi­hin ja pe­reh­ty­mi­se­nä yh­tei­sön toi­min­ta­ta­poi­hin (op­pi­mi­nen osal­lis­tu­mi­se­na) vai uu­den­lais­ten tie­to­jen, rat­kai­su­jen ja in­no­vaa­ti­oi­den tuot­ta­mi­se­na (op­pi­mi­nen tie­don­luo­mi­se­na). Näkö­kul­mat pe­rus­tu­vat Hel­sin­gin yli­o­pis­ton tut­ki­joi­den Sami Paa­vo­lan ja Kai Hak­ka­rai­sen ai­kai­sem­pien tut­ki­mus­ten poh­jal­ta ke­hit­tä­mään jä­sen­nyk­seen op­pi­mi­sen kol­mes­ta ver­taus­ku­vas­ta

Kuva 1. Op­pi­mi­sen ver­taus­ku­vat (ks. Paa­vo­la & Hak­ka­rai­nen, 2009).

Miksi yhteisöllistä oppimista?

Yk­si­löl­li­sen tie­don­hank­ki­mi­sen kan­nal­ta yh­tei­söl­li­sen op­pi­mi­sen edut liit­ty­vät tut­ki­mus­tu­lok­siin, joi­den mu­kaan yh­teis­työ ja asi­an­tun­te­muk­sen ja­ka­mi­nen mui­den op­pi­joi­den kans­sa voi mer­kit­tä­väs­ti edis­tää si­säl­tö­jen op­pi­mis­ta. Kun omia kä­si­tyk­siä pi­tää se­lit­tää muil­le, ne on en­sin kir­kas­tet­ta­va it­sel­le ja jä­sen­net­tä­vä uu­del­la ta­val­la, mikä aut­taa yh­dis­tä­mään ai­kai­sem­paa osaa­mis­ta uu­teen tie­toon ja vah­vis­taa kä­sit­teel­lis­tä ym­mär­rys­tä. Yk­sit­täi­sil­lä op­pi­joil­la voi myös olla kä­si­tel­tä­väs­tä asi­as­ta hy­vin­kin eri­lais­ta tie­toa, jon­ka ja­ka­mi­nen li­sää kaik­kien tie­tä­mys­tä.

Osal­lis­tu­mis­ta pai­not­ta­van nä­ke­myk­sen mu­kaan op­pi­mi­nen on myös so­si­aa­lis­ta kas­va­mis­ta kult­tuu­rin käy­tän­töi­hin ja sii­hen liit­ty­vää iden­ti­tee­tin luo­mis­ta. Täl­lai­ses­sa opis­ke­lus­sa ko­ros­tu­vat au­tent­ti­set ti­lan­teet ja to­den­mu­kai­set teh­tä­vät. Taus­tal­la on aja­tus, että pelk­kä asia­si­säl­tö­jen op­pi­mi­nen ei rii­tä, kos­ka to­del­li­ses­sa elä­mäs­sä omaa osaa­mis­ta pi­tää hyö­dyn­tää ti­lan­teis­sa, jois­sa toi­mi­taan yh­des­sä mui­den kans­sa yh­teis­ten pää­mää­rien saa­vut­ta­mi­sek­si. Yh­tei­söl­li­sen op­pi­mi­sen avul­la omak­su­taan so­si­aa­li­seen toi­min­taan liit­ty­viä tie­to­ja ja tai­to­ja, joi­ta ei voi op­pia yk­sin tai kir­jois­ta.

Aja­tus op­pi­mi­ses­ta tie­don luo­mi­se­na liit­tyy nyky­ai­kai­siin kä­si­tyk­siin tie­dos­ta ja osaa­mi­ses­ta: yh­teis­kun­nas­sa ja työ­e­lä­mäs­sä kes­keis­tä ei ole ole­mas­sa ole­vien tie­to­jen tai toi­min­ta­ta­po­jen op­pi­mi­nen vaan kyky hyö­dyn­tää tie­to­läh­tei­tä ja ja­et­tua osaa­mis­ta uu­sien rat­kai­su­jen, tuot­tei­den ja in­no­vaa­ti­oi­den ke­hit­tä­mi­seen. Tär­ke­ää on se, mitä luo­daan ja saa­daan ai­kai­sek­si yh­des­sä. Täl­lai­nen yh­tei­söl­li­sen op­pi­mi­nen tuot­taa jat­kos­sa hyö­dyn­net­tä­viä konk­reet­ti­sia tu­lok­sia ja aut­taa ke­hit­tä­mään tu­le­vai­suu­des­sa tär­kei­tä tie­don­luo­mi­sen tai­to­ja ja käy­tän­tö­jä.

Digitaaliset oppimisympäristöt yhteisöllisessä oppimisessa

Myös di­gi­taa­lis­ten työ­ka­lu­jen roo­lia yh­tei­söl­li­ses­sä op­pi­mi­ses­sa voi tar­kas­tel­la op­pi­mi­sen ver­taus­ku­vien kaut­ta. Si­säl­tö­jen op­pi­mi­sen edis­tä­mi­seen täh­tää­vis­sä rat­kai­suis­sa di­gi­taa­li­sia so­vel­luk­sia käy­te­tään so­si­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja ryh­mä­työs­ken­te­lyn or­ga­ni­soi­mi­seen. Tä­hän on yleen­sä käy­tet­ty eri­lai­sia verk­ko-op­pi­mis­a­lus­to­ja, jot­ka on var­ta vas­ten ra­ken­net­tu ope­tus­tar­koi­tuk­siin, tun­ne­tuim­pa­na Mood­le. Näis­sä alus­tois­sa on työ­ka­lu­ja ma­te­ri­aa­lin ja­ka­mi­seen, ryh­mien or­ga­ni­soin­tiin, op­pi­mis­teh­tä­vien ra­ken­ta­mi­seen ja vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­den jär­jes­tä­mi­seen, esi­mer­kik­si verk­ko­kes­kus­te­lui­na liit­ty­en opit­ta­vaan ai­hee­seen.

Ai­to­jen toi­min­ta­ta­po­jen opet­te­lus­sa yh­teis­työs­sä on luon­te­vin­ta käyt­tää sa­mo­ja di­gi­taa­li­sia työ­vä­li­nei­tä, joi­ta ope­tel­ta­val­la alal­la muu­ten­kin käy­te­tään. Alan asi­an­tun­ti­ja­ver­kos­toi­hin ja kom­mu­ni­koin­ti­ta­poi­hin voi pe­reh­tyä so­si­aa­li­sen me­di­an foo­ru­meil­la: op­pi­jat voi­vat esi­mer­kik­si osal­lis­tua opis­kel­ta­van ai­heen kes­kus­te­lu­ryh­miin Face­boo­kis­sa tai seu­ra­ta asi­an­tun­ti­joi­ta ja vies­tit­tää omia näkö­kul­mi­aan Twit­te­ris­sä. Joil­la­kin aloil­la on ke­hi­tet­ty myös si­mu­laa­tio- ja peli­so­vel­luk­sia, jois­sa yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa voi har­joi­tel­la to­del­li­sia ti­lan­tei­ta muis­tut­ta­vis­sa vir­tu­aa­li­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä, mut­ta täl­lais­ten so­vel­lus­ten ke­hit­tä­mi­nen vaa­tii pal­jon re­surs­se­ja.

Tie­toa luo­van op­pi­mi­sen tar­pei­siin tek­ni­nen ke­hi­tys on vii­me vuo­si­na tuo­nut laa­dul­li­ses­ti uu­den­lai­sia vä­li­nei­tä yh­tei­söl­li­seen työs­ken­te­lyyn. Mo­nen­lai­set pil­vi­pal­ve­lut yk­sit­täi­sis­tä pie­nis­tä työ­ka­luis­ta (esim. Pad­let, Thing­Link, Mind­Meis­ter) laa­joi­hin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­siin (Goog­le Dri­ve, Mic­ro­sof Of­fi­ce 365) si­säl­tä­vät niin moni­puo­li­sia työ­ka­lu­ja tie­don ja­ka­mi­seen ja yh­teis­ke­hit­te­lyyn, että toi­min­ta ei ole enää kiin­ni tek­ni­sis­tä ra­joi­tuk­sis­ta – mie­lek­käil­lä pe­da­go­gi­sil­la rat­kai­suil­la op­pi­mis­ti­lan­tei­ta voi­daan jär­jes­tää ai­dos­ti yh­tei­söl­li­se­nä tie­don luo­mi­se­na.

Min­na Lak­ka­la
Tut­ki­ja ja kas­va­tus­psy­ko­lo­gi­an do­sent­ti, Hel­sin­gin yli­o­pis­to
Kou­lu­tus­a­si­an­tun­ti­ja, Heu­ris­ti­ca Oy
min­na.lak­ka­la@hel­sin­ki.fi

Läh­tei­tä

Lak­ka­la, M. (2015). Verk­ko-op­pi­mis­ta − vai ope­tuk­sen ja op­pi­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä verk­ko­tek­no­lo­gi­an avul­la? Te­ok­ses­sa J. Vi­te­li, M. Sin­ko & A. Hir­si­mäki (toim.), 25 vuot­ta in­ter­ak­tii­vis­ta tek­niik­kaa kou­lu­tuk­ses­sa (ss. 53-66). Hä­meen­lin­na: Hä­meen kesä­yli­o­pis­to.

Lak­ka­la, M. (2008). Yh­tei­söl­li­nen toi­min­ta verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä. Te­ok­ses­sa S. Rai­ta­la & H. Yli­leh­to (toim.), Parem­pi op­pia yh­des­sä – tu­kea eT­win­ning-hank­kees­ta (ss. 28-36). Hel­sin­ki: Edi­ta Pri­ma Oy (Ope­tus­hal­li­tus).

Lap­pa­lai­nen, Y., Poi­ko­lai­nen, M. & Trapp, H. (toim.) (2015), Tila hal­tuun! Suo­si­tuk­set vir­tu­aa­li­sen suo­men opis­ke­lun to­teut­ta­mi­seen (ss. 86–97). Tu­run yli­o­pis­ton Bra­hea-kes­kuk­sen jul­kai­su­ja 6. Tur­ku: Tu­run yli­o­pis­ton Bra­hea-kes­kus. http://tri­be.ac­ce­dor.fi/3dsuo­mi/

Paa­vo­la, S. (2012) Tri­a­lo­gi­ne­nop­pi­mi­nen. Te­ok­ses­sa Ilo­mäki, L. (toim), Laa­tua e-oppi­ma­te­ri­aa­lei­hin. E-oppi­ma­te­ri­aa­lit ope­tuk­ses­sa ja op­pi­mi­ses­sa (s. 115-120). Op­paat ja käsi­kir­jat 2012:5. Hel­sin­ki: Ope­tus­hal­li­tus.

Paa­vo­la, S., & Hak­ka­rai­nen, K. (2009). From me­a­ning ma­king to joint const­ruc­ti­on of know­led­ge prac­ti­ces and ar­te­facts – a tri­a­lo­gi­cal app­ro­ach to CSCL. Te­ok­ses­sa C. O’Mal­ley, D. Sut­hers, P. Rei­mann, & A. Di­mit­ra­co­pou­lou (toim.), Pro­cee­dings of the 9th In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce on Com­pu­ter Sup­por­ted Col­la­bo­ra­ti­ve Le­ar­ning: Vo­lu­me 1 (ss. 83-92). In­ter­na­ti­o­nal So­cie­ty of the Le­ar­ning Scien­ces. https://hel­da.hel­sin­ki.fi//bitst­re­am/hand­le/10138/225747/paa­vo­la_hak­ka­rai­nen_2009_tri­a­lo­gi­cal_cscl.pdf?se­qu­en­ce=1

Vuo­pa­la, E. & Jär­ve­lä, S. (2012). Yh­tei­söl­lis­tä op­pi­mis­ta edis­tä­vät ja vai­keut­ta­vat te­ki­jät – opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­sia verk­ko­kurs­sil­ta. Kas­va­tus, 43(4), 406–421.

#val­ti­ol­la 1/2018 – Val­ti­on­hal­lin­non ke­hit­tä­mi­sen ajan­koh­tais­leh­tiKesä­kuu 201826.6.2018