Kokeilu­kiihdyt­tämö – valtiol­la­ko?...

… Kyllä, luvan ja kannustuksen kera

Tun­nis­tat­ko val­ti­on­hal­lin­nos­sa jon­kun ke­hit­tä­mis­koh­teen, jo­hon voi­tai­siin löy­tää täy­sin uusi rat­kai­su? Onko si­nul­la tai tii­mil­lä­si val­ti­on­hal­lin­nos­sa jo idea ko­kei­lus­ta, jon­ka käy­tän­nön to­teut­ta­mi­seen kui­ten­kin kai­pai­sit­te spar­raus­ta ja hy­viä vink­ke­jä? Ha­lu­at­ko ver­kot­tua ja löy­tää asi­a­kas­läh­töi­siä rat­kai­su­ja?

Työ 2.0, Ko­kei­le­va Suo­mi, Suo­mi­di­gi ja D9 jär­jes­tä­vät syk­syn ai­ka­na ko­kei­lu­kiih­dyt­tä­mön, jon­ka ta­voit­tee­na on

Kiih­dyt­tä­mön ai­ka­na käyn­nis­tet­tä­vät ko­kei­lut voi­vat liit­tyä laa­jas­ti osaa­mi­seen, toi­min­ta­ta­poi­hin, muu­tos­ten läpi­vien­tiin, joh­ta­mi­seen, työ­ym­pä­ris­töi­hin tai di­gi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­seen.

Tär­kein­tä on, että ko­kei­lus­ta opi­taan ja sen tuo­tok­se­na syn­tyy tes­tat­tu­ja rat­kai­su­ja ja ko­ke­muk­sia muil­le ja­et­ta­vak­si – no­pe­as­ti, yh­des­sä op­pi­mal­la ja ke­hit­tä­mäl­lä!

Ilmoittaudu mukaan 29.9. mennessä

Kiih­dyt­tä­möön voi il­moit­tau­tua mu­kaan joko val­mii­na tii­mi­nä tai oman kiin­nos­tuk­sen pe­rus­teel­la. Mu­kaan va­lit­ta­vil­ta ko­kei­luil­ta toi­vo­taan uu­tuus­ar­voa ja roh­ke­aa ra­jo­jen ylit­tä­mis­tä. Ko­kei­lu­jen tu­li­si olla skaa­lau­tu­via ja to­teu­tet­ta­via myös muu­al­la hal­lin­nos­sa.

Kiih­dyt­tä­möön mu­kaan läh­te­vät käyt­tä­vät ko­kei­lu­pro­ses­siin työ­ai­kaan­sa ja si­tou­tu­vat sekä ke­hit­tä­mi­seen että ko­kei­lu­jen tuo­tos­ten, op­pien ja ko­ke­mus­ten le­vit­tä­mi­seen. Ko­kei­luil­la täy­tyy myös olla joh­don tuki.

Haku ko­kei­lu­kiih­dyt­tä­möön on jo käyn­nis­ty­nyt. Ko­kei­lu­kiih­dyt­tä­möön osal­lis­tu­jat va­li­taan syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Pau­la Leh­to­mäki ja Juha Sar­kio toi­vot­ta­vat kaik­ki val­ti­on­hal­lin­non or­ga­ni­saa­ti­ot mu­kaan!

Il­moit­tau­tu­mi­nen 29.9. men­nes­sä.

Lue kiih­dyt­tä­mös­tä li­sää täs­tä

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017