Data on tulevai­suu­den öljy

Jari Holopainen:
Data on tulevaisuuden uusi öljy

Puo­lus­tus­voi­mat ha­lu­aa hyö­dyn­tää en­tis­tä te­hok­kaam­min in­for­maa­ti­o­ta ase­vel­vol­lis­ten pal­ve­lui­den ke­hi­tyk­ses­sä.

Ai­koi­naan va­rus­mies otti yh­teyt­tä ko­tiin pe­rus­yk­si­kön käy­tä­vän pääs­sä si­jain­neel­la ko­lik­ko­pu­he­li­mel­la. Tä­män päi­vän va­rus­mies on hy­vin ak­tii­vi­nen so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vil­la ja yh­teys sii­vi­lie­lä­mään on vain muu­ta­man na­pin­pai­nal­luk­sen pääs­sä. Puo­lus­tus­voi­mat ha­lu­aa olla läs­nä tu­le­vien ja ny­kyis­ten va­rus­mies­ten ar­jes­sa, myös so­si­aa­li­sen me­di­an foo­ru­meil­la.

Ko­men­ta­ja­kap­tee­ni Jari Ho­lo­pai­nen joh­taa puo­lus­tus­voi­mil­la ase­vel­vol­lis­ten in­for­maa­ti­o­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä ja us­koo vah­vas­ti tie­don laa­jem­man hyö­dyn­tä­mi­sen po­ten­ti­aa­liin va­rus­mies­ten kou­lu­tuk­ses­sa ja toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä. ”Muu­tos­ret­kel­le on läh­det­tä­vä, ha­lu­si tai ei”, Ho­lo­pai­nen il­moit­taa vii­ta­ten di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den yleis­ty­mi­seen kai­kil­la yh­teis­kun­nan osa-alu­eil­la. Di­gi­ta­li­soi­tu­mis­ta ei kui­ten­kaan pidä luo­da vain di­gi­ta­li­saa­ti­on vuok­si. Sil­loin kyse on usein di­gi­toin­nis­ta, kon­sep­tien suo­ras­ta säh­köis­tä­mi­ses­tä.

Hy­viä esi­merk­ke­jä puo­lus­tus­voi­mien jul­kai­se­mis­ta säh­köi­sis­tä pal­ve­luis­ta on mo­nia. Mars-Mars so­vel­lus aut­taa ase­vel­vol­li­sia val­mis­tau­tu­maan pal­ve­luk­sen fyy­si­seen ra­si­tuk­seen muun mu­as­sa kun­to-oh­jel­mil­la ja ope­tus­vi­de­oil­la. PV-Mood­le puo­les­taan mah­dol­lis­taa ope­tuk­sen siir­tä­mi­sen verk­ko­poh­jai­siin op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­hin. ”Ha­lu­am­me tuo­da in­for­maa­ti­o­ta ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta”, ker­too Ho­lo­pai­nen, jon­ka aloit­tees­ta moni uusi pal­ve­lu­mal­li on­kin saa­nut al­kun­sa. Li­säk­si ”some-agent­tei­na” toi­mi­vat va­rus­mie­het ta­voit­ta­vat Face­boo­kis­sa suu­ren osan va­rus­mie­his­tä jo en­nen ar­mei­jaan saa­pu­mis­ta. Hei­dän teh­tä­vän­sä on le­vit­tää tie­toa tu­le­vas­ta ja in­for­moi­da va­rus­mie­hiä myös pal­ve­luk­sen ai­ka­na.

Verkkopohjaiset oppimisympäristöt jokaiselle varusmiehelle

Seu­raa­vak­si Ho­lo­pai­nen ha­lu­aa tuo­da säh­köi­set oppi­ma­te­ri­aa­lit ja kir­jat jo­kai­sen va­rus­mie­hen ulot­tu­vil­le. Ta­voit­tee­na on, että pe­rin­tei­sen pa­pe­ri­pro­ses­sin si­jaan ase­vel­vol­li­sel­le kaik­ki tär­ke­ät säh­köi­set do­ku­men­tit löy­tyi­si­vät ver­kos­ta. Eikä toi­min­nan säh­köis­tä­mi­nen tar­koi­ta uu­den ma­te­ri­aa­li­pan­kin luo­mis­ta, sil­lä kes­kei­sim­mät opin­kap­pa­leet ja ko­ko­nai­suu­det voi­si koo­ta myös ope­tus­vi­de­oik­si.

Ylei­nen ase­vel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mä pyr­kii te­hok­kaas­ti hyö­dyn­tä­mään myös si­vii­li­e­lä­män osaa­mis­ta. Ho­lo­pai­sen mu­kaan on tär­ke­ää, että jo­kai­nen pal­ve­luk­seen as­tu­va pää­tyi­si omien vah­vuuk­sien­sa mu­kai­siin teh­tä­viin. Uu­det säh­köi­set pal­ve­lut tu­ke­vat tätä ke­hi­tys­tä: En­tis­tä laa­jem­pi kuva puo­lus­tus­voi­mien toi­min­nas­ta edes­aut­taa ha­keu­tu­mis­ta oman kiin­nos­tuk­sen koh­teen mu­kai­seen puo­lus­tus­haa­ran, ja ase­la­jin pa­riin.

Or­ga­ni­saa­tio

”Sata ta­ri­naa työs­tä val­ti­ol­la” on Työ 2.0 -yh­teis­työ­hank­keen ar­tik­ke­li­sar­ja. Hank­keen tar­koi­tus on an­taa työ­ka­lu­ja, käy­tän­nön mal­le­ja ja vink­ke­jä työn­teon ta­po­jen uu­dis­ta­mi­seen val­ti­on­hal­lin­nos­sa.

Läh­de: http://puo­lus­tus­voi­mat.fi/tie­toa-meis­ta/paa­e­si­kun­ta

Mars, mars on ke­nen ta­han­sa va­paas­ti la­dat­ta­vis­sa ole­va mo­bii­li­appi.

Puo­lus­tus­voi­mat ke­hit­tää moni­puo­li­ses­ti säh­köis­tä asi­oin­tia.

Puo­lus­tus­voi­mat nä­kyy moni­puo­li­ses­ti ver­kos­sa ja so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa

Kor­ke­a­kou­lu­har­joit­te­li­ja
Mik­ko Sjö­holm
Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­sä kesä 2017

Ko­men­ta­ja­kap­tee­ni Jari Ho­lo­pai­nen, Puo­lus­tus­voi­mat.

“Ha­lu­am­me tuo­da in­for­maa­ti­o­ta ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta”

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017