Ajan­kohtaisia Digitali­saatioon liittyviä uutisia

Ajan­koh­tai­sia Di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­viä uu­ti­sia vii­mei­sim­mäs­tä ICT-uu­tis­kir­jees­tä

SoteDigi-yhtiön toiminnan käynnistyminen edistyy

Val­ti­o­neu­vos­to päät­ti 31.8.2017 pe­rus­taa So­te­Di­gi Oy:n. Se ke­hit­tää uu­sia kan­sal­li­sia so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja. Di­gi­ta­li­saa­ti­ol­la tu­e­taan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon toi­min­nan muu­tos­ta ja pal­ve­lu­jen tuot­ta­vuu­den ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mis­ta. So­te­Di­gi-yh­ti­ön pal­ve­luil­la luo­daan edel­ly­tyk­siä näi­den muu­tos­ten ai­kaan­saa­mi­sek­si.

Yh­ti­ön toi­min­nan pai­no­pis­tee­nä on asi­ak­kai­den tar­peis­ta ja kan­sal­li­ses­ta oh­jauk­ses­ta läh­te­vien sote-toi­mi­alan ke­hit­tä­mis­hank­kei­den ja han­kin­to­jen to­teut­ta­mi­nen sekä ke­hi­tys­työn tu­lok­se­na syn­ty­nei­den di­gi­taa­lis­ten sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen asi­ak­kail­le. So­te­Di­gi-yh­tiö toi­mii tii­viis­sä yh­teis­työs­sä tu­le­vien maa­kun­tien ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Yh­ti­ön toi­min­taa tu­ke­maan ase­te­taan asi­a­kas­neu­vot­te­lu­kun­ta.

Yh­ti­ön pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det ovat:

Taloushallintoa automatisoidaan

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on aset­ta­mas­sa ta­lous­hal­lin­non ja ra­por­toin­nin au­to­ma­ti­saa­ti­on edis­tä­mi­sek­si yh­teis­työ­työ­ryh­män ja verk­ko­las­ku­tus­di­rek­tii­vin toi­meen­pa­ne­mi­sek­si laki­ryh­män. Ryh­mien ta­voit­tee­na on edis­tää ta­lous­hal­lin­non au­to­ma­ti­saa­ti­o­ta Suo­mes­sa.

Yh­tei­ses­ti mää­ri­te­tyn ra­ken­tei­sen ta­lous­tie­don pe­rus­teel­la voi­daan to­teut­taa verk­ko­las­ku­tus, säh­köi­set kui­tit ja tie­to­jen ra­por­toin­ti eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Jul­kis­hal­lin­nos­sa to­teu­te­taan EU:n verk­ko­las­ku­tus­di­rek­tii­vin toi­meen­pano, joka pe­rus­tuu las­kul­la ole­vien tie­to­jen ra­ken­tei­seen esi­tys­ta­paan. Verk­ko­las­ku­di­rek­tii­vi tu­lee voi­maan syk­syl­lä 2018.

Tie­to­jen ra­ken­teis­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa kaik­kien or­ga­ni­saa­ti­oi­den ta­lous­hal­lin­non teh­tä­vien au­to­ma­ti­soin­nin aina han­kin­nas­ta ta­lou­den seu­ran­taan asti. Au­to­ma­ti­soin­nil­la ta­voi­tel­laan mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä niin jul­kis­hal­lin­nos­sa kuin yri­tyk­sis­sä.

Verk­ko­las­ku­di­rek­tii­vi
Mak­su­pal­ve­lu­di­rek­tii­vi

Lisä­tie­to­ja: Eri­tyis­a­si­an­tun­ti­ja Olli-Pek­ka Ris­sa­nen, olli-pek­ka.ris­sa­nen(at)vm.fi

Työryhmä selvittämään henkilötunnuksen uudistamista

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö on 21.8.2017 aset­ta­nut työ­ryh­män sel­vit­tä­mään hen­ki­lö­tun­nuk­sen uu­dis­ta­mis­ta ja val­ti­on ta­kaa­man iden­ti­tee­tin hal­lin­noi­mis­ta. Työ­ryh­män ta­voit­tee­na on teh­dä esi­tys kan­sal­li­sek­si toi­min­ta­mal­lik­si hen­ki­löi­den yk­si­löi­mi­seen Suo­mes­sa ja ku­va­ta vi­ran­o­mais­ten roo­li hen­ki­löön liit­ty­vien ydin­tie­to­jen hal­lin­nas­sa.

Ny­kyi­sen hen­ki­lö­tun­nuk­sen ra­ken­ne, muo­dos­ta­mi­nen ja käyt­tö ei­vät vas­taa enää tun­nuk­sel­le ase­tet­tu­ja vaa­ti­muk­sia tai yh­teis­kun­nan tar­pei­ta: esi­mer­kik­si hen­ki­lön tun­nis­ta­mis­ta kos­ke­vat edel­ly­tyk­set ai­heut­ta­vat sen, ett­ei kai­kil­le Suo­meen muut­ta­vil­le ulko­maa­lai­sil­le ole mah­dol­lis­ta myön­tää hen­ki­lö­tun­nus­ta.

Työ­ryh­mä pyr­kii sel­vit­tä­mään ja rat­kai­se­maan ny­kyi­seen hen­ki­lö­tun­nuk­seen liit­ty­vät on­gel­mat. Toi­saal­ta sel­vi­te­tään kei­no­ja es­tää iden­ti­teet­ti­var­kauk­sia ai­em­paa pa­rem­min sekä edis­tää re­kis­te­ri­tie­to­jen ha­jau­tet­tua hal­lin­taa ja käyt­töä, hen­ki­lön mah­dol­li­suuk­sia it­seen­sä liit­ty­vien tie­to­jen hyö­dyn­tä­mi­seen ja tie­to­tur­val­lis­ten me­ne­tel­mien käyt­tä­mis­tä hen­ki­lön tun­nis­ta­mi­ses­sa. Työ­ryh­män toi­mi­kau­si on 1.9.2017 – 31.12.2019.

Lisä­tie­to­ja: Ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Kim­mo Mä­ki­nen, kim­mo.ma­ki­nen(at)vm.fi.

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko

Jul­ki­sen hal­lin­non di­gi­taa­li­sen tur­val­li­suu­den joh­to­ryh­mä (VAH­TI) to­teut­taa di­gi­taa­li­sen tur­val­li­suu­den tee­ma­vii­kon 2.-6.10.2017. Tee­ma­viik­ko jär­jes­te­tään osa­na eu­roop­pa­lais­ta ky­ber­tur­val­li­suus­kuu­kaut­ta. Tee­ma­vii­kol­la jär­jes­te­tään ti­lai­suuk­sia hen­ki­lös­töl­le, asi­an­tun­ti­joil­le ja ylim­mäl­le joh­dol­le. Or­ga­ni­saa­ti­ot voi­vat to­teut­taa vii­kol­la myös omia tie­to­tur­val­li­suu­teen ja tie­to­suo­jaan liit­ty­viä ak­ti­vi­teet­te­ja.

Oh­jel­ma ja il­moit­tau­tu­mi­nen säh­köi­sen asi­oin­nin tie­to­tur­va­se­mi­naa­riin (3.10.)

Lisä­tie­to­ja: VAH­TI-pää­sih­tee­ri Kim­mo Rous­ku, kim­mo.rous­ku(at)vm.fi

Teknologiakehitys työelämässä -seminaari 26.10.

Mi­ten Suo­meen luo­daan kes­tä­vä ja yh­den­ver­tai­nen tu­le­vai­suus di­gi­ta­li­saa­ti­on ra­vis­te­le­mas­sa (työ)elä­mäs­sä? Digi ar­keen -neu­vot­te­lu­kun­ta ha­lu­aa se­mi­naa­ril­laan he­rät­tää poh­din­taa di­gi­ta­li­saa­ti­on ja ro­bo­ti­saa­ti­on tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta työ­e­lä­mäl­le.

Ter­ve­tu­loa! Tule kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan. Lue li­sää ja il­moit­tau­du 12.10 men­nes­sä.

Ti­laa val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön uu­tis­kir­jei­tä osoit­tees­sa http://vm.fi/ti­laa-uu­tis­kir­je

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017