Ei norsunluu­tornissa vaan kansan pulssilla

Itä­me­ren­to­rin kor­kea toi­mis­to­tor­ni tar­jo­aa hui­ke­at nä­ky­mät yli Hel­sin­gin. Olem­me tul­leet aamu­tui­maan Sit­ran ti­loi­hin luo­taa­maan jul­ki­sen hal­lin­non di­gi­ta­li­saa­ti­on yh­teis­tä nä­ky­mää ja isoa ku­vaa. Syys­kuun alus­sa hal­lin­to­po­li­tii­kan ali­val­ti­o­sih­tee­rin vir­kaan as­tu­nut Tuo­mas Pöys­ti ja Jul­kICT:n yli­joh­ta­ja Anna-Mai­ja Kar­ja­lai­nen is­tu­vat osas­to­pääl­lik­kö Juha Sar­ki­on kans­sa yh­tei­seen pöy­tään en­nen kes­kit­ty­mis­tään val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön vir­ka­mies­joh­to­ryh­män stra­te­gi­a­päi­vään.

Osas­to­pääl­lik­kö Juha Sar­kio joh­dat­te­lee kol­le­gan­sa di­gi­ta­li­saa­ti­o­ai­hee­seen läm­mit­te­ly­ky­sy­myk­sel­lä alku­syk­syn uu­ti­soin­te­ja poi­ki­nees­ta ai­hees­ta.

Miten kansalainen voi varmistautua siitä, että julkiset palvelut ovat turvallisia?

Tuo­mas Pöys­ti aloit­taa poh­din­nan lain­sää­dän­nön ja lain­so­vel­ta­mi­sen kan­nal­ta.

– Lain­sää­dän­nön ja sen so­vel­ta­mi­sen on ol­ta­va riit­tä­vän ajan­ta­sai­sel­la ta­sol­la. Eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta on ol­ta­va sii­nä, mi­ten hen­ki­lö iden­ti­fi­oi­tuu. Suo­mi on ol­lut var­sin tie­to­tur­val­li­nen maa ja sitä pe­rin­net­tä on jat­ket­ta­va. Se edel­lyt­tää myös lain so­vel­ta­mi­ses­sa tie­to­tur­val­li­suus- ja huo­lel­li­suus­vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mis­ta. Var­si­nai­set iden­ti­teet­ti­var­kau­det­han on kri­mi­na­li­soi­tu. Ky­sy­mys on­kin, pys­tyy­kö jul­ki­nen hal­lin­to omien jär­jes­tel­mien suo­jaus­ten li­säk­si tar­jo­a­maan li­sää suo­jaa ylei­ses­ti iden­ti­teet­ti­var­kauk­sia vas­taan?

Anna-Mai­ja Kar­ja­lai­nen tar­kas­te­lee asi­aa en­sin tie­to­tek­ni­ses­tä näkö­kul­mas­ta.

– Säh­köi­nen asi­oin­ti on tur­val­li­sem­paa kuin pe­rin­tei­nen asi­oin­ti. Suo­mi.fi -pal­ve­luis­sa on ha­jau­tet­tu mal­li, tie­to ei ole vain yh­des­sä pai­kas­sa. Pal­ve­luis­sa ha­lu­taan men­nä ker­ta­kir­jau­tu­mi­sen suun­taan käy­tön help­pou­den vuok­si. Iden­ti­teet­ti­var­kau­det­han ovat yksi­se­lit­tei­ses­ti ri­kos. Jos ri­kol­li­nen saa hal­tuun­sa iden­ti­tee­tin, hän pää­see kyl­lä pa­pe­ri­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä­kin vä­hin­tään yhtä pit­käl­le kuin säh­köi­ses­sä maa­il­mas­sa. Kyse on muis­ta tie­to­tur­va­ris­keis­tä.

– Suo­mi.fi-tun­nis­tau­tu­mi­ses­sa on käy­tös­sä kol­me eri tun­nis­tus­ta­paa (pank­ki, mo­bii­li, hst-kort­ti). Mo­bii­li­tun­nis­tau­tu­mi­nen val­taa alaa. Meil­lä on myös yk­si­tyi­siä toi­mi­joi­ta mu­ka­na tun­nis­tau­tu­mis­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa, täs­sä ra­ken­ne­taan yh­teis­tä luot­ta­mus­ver­kos­toa. Kil­pai­lu­tus on käyn­nis­ty­mäs­sä.

Miten julkiset palvelut täyttävät odotusarvon 24/7 saavutettavuudesta?

Juha Sar­kio to­te­aa ih­mis­ten odo­tus­ar­vo­jen kas­va­van jul­kis­ten pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den suh­teen sa­maa tah­tia kuin yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat, esi­mer­kik­si pan­kit, no­peut­ta­vat pal­ve­lu­pro­ses­se­jaan. Pär­jääm­me­kö täs­sä odo­tus­ar­vo­jen maa­il­mas­sa?

– Jul­kis­hal­lin­non pro­ses­sien ra­ken­ta­mi­seen liit­tyy pal­jon oi­keus­var­muus­te­ki­jöi­tä, mut­ta ot­ta­mal­la teko­älyn käyt­töön me saam­me läpi­meno- ja tar­kas­tus­ajat mo­nes­sa pro­ses­sis­sa vä­hin­tään­kin puo­li­tet­tua. Täs­sä on jo on­nis­tut­tu va­kuu­tus­maa­il­mas­sa ja näen, että se on­nis­tuu myös jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Teko­äly li­sää myös pro­ses­si­var­muut­ta. Esi­mer­kik­si pas­sin uu­si­mi­nen on ny­kyi­sin jo to­del­la no­pe­aa. Maan­mit­taus­lai­tok­sen pal­ve­lut ovat myös lois­ta­via. Olem­me mo­nis­sa pal­ve­luis­sa ai­van sa­mal­la ta­sol­la yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien kans­sa, jois­sa­kin jopa no­pe­am­pia. Ym­pä­ris­tö­lupa­maa­il­mas­sa tar­vi­taan vie­lä ih­mis­ten te­ke­miä ar­vi­oi­ta ja fyy­sis­tä jal­kau­tu­mis­ta nii­den te­ke­mi­seen. Ai­van kaik­kea ei voi­da di­gi­ta­li­soi­da, mut­ta ru­tii­nin­o­mai­sia teh­tä­viä pal­ve­lu­pro­ses­seis­ta voim­me au­to­ma­ti­soi­da lä­hes täy­sin. Isos­sa osas­sa vaa­ti­vam­paa on­gel­man­rat­kai­sua di­gi­taa­li­suus tu­lee asi­ak­kaan ja pää­tök­sen­te­ki­jän avuk­si, Tuo­mas Pöys­ti poh­tii.

Anna-Mai­ja Kar­ja­lai­nen ver­taa Suo­men edis­ty­mis­tä kan­sain­vä­li­seen ke­hi­tyk­seen.

– Olin vii­me vii­kol­la isos­sa kon­fe­rens­sis­sa Ja­pa­nis­sa. Siel­tä tuli pers­pek­tii­viä ja vah­vis­tus­ta sii­hen, että Suo­mes­sa on men­ty lois­ta­vas­ti eteen päin. Meil­lä sys­tee­me­jä on ke­hi­tet­ty niin, ett­ei tar­vi­ta erik­seen mi­tään säh­köi­siä il­moi­tus­lo­mak­kei­ta, vaan sys­tee­mi hoi­taa pe­rus­tie­dot au­to­maat­ti­ses­ti. Suo­mi.fi -pal­ve­lu­jen edis­tä­mi­nen ja hal­li­tus­oh­jel­man pai­no­pis­teet di­gi­ta­li­soin­tiin ovat aut­ta­neet odo­tus­ar­voi­hin vas­taa­mi­ses­sa. Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on pal­jon in­nos­tus­ta ni­men­o­maan toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen.

Tuo­mas Pöys­ti jää poh­ti­maan, mi­ten jul­kis­ta sek­to­ria voi­daan kan­nus­taa te­ke­mään vie­lä enem­män.

– Mikä toi­mii kan­nus­ti­me­na ke­hit­tää oman vi­ras­ton toi­min­taa? Meil­lä on pe­rin­tei­nen vir­ka­mie­hen ee­tos teh­dä hy­vin ja ha­kea pa­ras­ta. Tämä on vah­va kan­nus­tin ke­hit­tä­mi­seen. Mut­ta lii­al­li­nen pel­ko ris­keis­tä ja vir­heis­tä on hel­pos­ti on­gel­ma. Mitä vä­hem­män teet vir­hei­tä, sitä pa­rem­min me­nee. Pi­täi­si olla roh­keut­ta enem­män, nyt on lii­kaa kiin­ni jul­kis­joh­ta­jien hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ta­sos­ta. Mei­dän pi­täi­si myös ra­ken­teel­li­ses­ti pys­tyä bud­je­toin­ti­jär­jes­tel­män kaut­ta suo­si­maan ai­to­ja in­ves­toin­te­ja. Onko mei­dän pro­ses­sit ihan ajan­ta­sai­set, saam­me­ko in­ves­toin­neil­la oi­ke­aa vai­kut­ta­vuut­ta?

– Vi­ras­to­jen pää­joh­ta­jis­sa on to­del­li­sia edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja sit­ten myös nii­tä, jot­ka jää­vät odot­ta­maan, mitä ta­pah­tuu, ar­vi­oi Anna-Mai­ja Kar­ja­lai­nen.

Onko meillä yhteiskunnassa riittävä yhteinen näkemys digitalisaatiosta?

Juha Sar­kio to­te­aa, että jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on iso vai­ku­tus sii­hen, mil­lai­nen ke­hi­tys­myön­tei­syys yh­teis­kun­nas­sa val­lit­see. Mi­ten yh­teis­kun­ta­po­li­tii­kal­la voi­daan vai­kut­taa koko yh­teis­kun­nan di­gi­ta­li­soi­tu­mi­seen? Voi­si­ko jul­ki­nen sek­to­ri olla vah­vem­pi mah­dol­lis­ta­ja ja boos­taa­ja myös yk­si­tyis­ten sek­to­rin me­nes­ty­mi­seen?

Tuo­mas Pöys­ti vi­si­oi va­ro­vas­ti.

– On meil­lä toki suu­ria mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta on tai­ten har­kit­ta­va mi­ten jul­ki­nen sek­to­ri voi vai­kut­taa yk­si­tyi­sen puo­len me­nes­tyk­seen. Epä­suo­ras­ti voi kyl­lä vai­kut­taa. Eko­sys­tee­mi­a­jat­te­lu on arki­päi­vää. Sote-uu­dis­tuk­ses­sa on kes­kei­nen idea, että yk­si­tyi­sen sek­to­rin pää­syä inf­raan ja pal­ve­lu­tuo­tan­toon mah­dol­lis­te­taan. Jul­ki­nen val­ta mah­dol­lis­taa eko­sys­tee­mien muo­dos­tu­mi­sen.

Anna-Mai­ja Kar­ja­lai­nen nä­kee ke­hi­tys­ku­lun po­si­tii­vi­se­na.

– Meil­lä oli us­kot­ta­vuus­on­gel­mia muu­ta­ma vuo­si sit­ten sil­loin, kun Suo­mi.fi:tä alet­tiin ra­ken­taa. Nyt kun Suo­mi.fi -pal­ve­lui­ta on käy­tet­tä­vis­sä myös yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la, mei­dät näh­dään jo enem­män mah­dol­lis­ta­ja­na. Toi­vot­ta­vaa on, että syn­tyi­si myös uut­ta lii­ke­toi­min­taa. Meil­lä on mah­dol­li­suus teh­dä yh­des­sä sitä Suo­men hy­vää.

Kel­lo käy ja stra­te­gi­a­päi­vän aloi­tus on kä­sil­lä. Vie­lä vii­mei­nen aja­tus­leik­ki.

Missä olemme seuraavan viiden vuoden päästä?

Anna-Mai­ja Kar­ja­lai­nen kat­soo 14. ker­rok­sen upei­ta mai­se­mia yli Hel­sin­gin.

– Olem­me saa­neet pu­ret­tua tur­haa asi­oin­tia. Asi­at hoi­de­taan kan­sa­lai­sen puo­les­ta. Teko­äly ja oh­jel­mis­to­ro­bo­tiik­ka ovat käy­tös­sä, tur­haa ru­tii­ni­työ­tä on saa­tu pois­tet­tua. Kes­ki­tym­me pal­ve­lui­ta ja toi­min­taa ke­hit­tä­vään työ­hön. Jul­ki­sen hal­lin­non hen­ki­lös­tö­mää­rä tu­lee au­to­ma­ti­saa­ti­on kaut­ta vä­hen­ty­mään. Suo­mes­sa on nyt läh­det­ty miet­ti­mään, mi­ten pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään elä­män­ta­pah­tu­ma (Mo­ments of life) -ajat­te­lus­ta, pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään sii­tä näkö­koh­das­ta vii­den vuo­den pääs­tä. Di­gi­taa­li­nen tur­val­li­suus on edel­leen kun­nos­sa. ICT/Digi­sek­to­ril­la Suo­mi on saa­nut ke­hi­tet­tyä on­nis­tu­nei­ta vien­ti­tuot­tei­ta.

Tuo­mas Pöys­ti nyök­kää.

– On säi­ly­tet­ty tur­val­li­nen mai­ne. On saa­tu luot­ta­mus­tek­no­lo­gi­oi­ta käyt­töön. Di­gi­ta­li­saa­ti­ol­la ei ha­e­ta pelk­kää tuot­ta­vuut­ta, vaan asi­a­kas­läh­töi­syyt­tä ja help­pout­ta sekä pa­rem­pia yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Olem­me saa­neet ai­toa vai­kut­ta­vuut­ta, mut­ta se ja­kau­tuu epä­ta­sai­ses­ti. Mo­nis­sa jul­ki­sis­sa pal­ve­luis­sa on vah­vas­ti käy­tös­sä teko­äly ja ro­bo­ti­saa­tio. Di­gi­ta­li­saa­tio on upo­te­tus­ti ar­jes­sam­me.

Tar­jol­la aa­mi­ais­pöy­däs­sä on he­del­miä. Ko­ti­mais­ta ome­naa, ulko­mais­ta ana­nas­ta, lähi­tuot­ta­jan juus­toa. Tar­jol­la Iit­ta­lan as­ti­ois­ta ja kah­vi­paah­to on suo­ma­lai­seen ma­kuun. Kuin di­gi­ta­li­saa­ti­on ka­tet­tu pöy­tä. Ai­nek­set täy­den­tä­vät toi­si­aan, kaik­ki ei­vät tar­vit­se lau­ta­sel­leen jo­kais­ta ai­nes­ta, mut­ta on vaih­to­eh­to­ja, mis­tä va­li­ta. Tar­jol­la on käyt­tö­voi­maa, jon­ka voim­me val­jas­taa ha­lu­a­maam­me suun­taan.

Tie­dot­ta­ja
Mai­ju Laak­so
Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö

Jul­kICT:n yli­joh­ta­ja Anna-Mai­ja Kar­ja­lai­nen, hal­lin­to­po­li­tii­kan ali­val­ti­o­sih­tee­ri Tuo­mas Pöys­ti ja osas­to­pääl­lik­kö, yli­joh­ta­ja Juha Sar­kio maa­lauk­sel­li­ses­ti Itä­me­ren­to­rin mai­se­mien yllä.

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017