Terve­tuloa Työ 2.0 aivo­riiheen!

Lupa tehdä fiksummin – Tervetuloa Työ 2.0 aivoriiheen!

Uut­ta vir­ka­mies­kult­tuu­ria teh­dään täs­sä ja nyt – yh­des­sä kaik­kien val­ti­on­hal­lin­nos­sa työs­ken­te­le­vien kans­sa!

Tar­vit­sem­me myös Si­nun ko­ke­muk­se­si ja nä­ke­myk­se­si sii­tä, mis­sä olem­me jo riit­tä­vän hy­viä, mut­ta eri­tyi­ses­ti sii­tä, mis­sä meil­lä on vie­lä pa­ran­net­ta­vaa.

An­nat­han myös oman pa­nok­se­si osal­lis­tu­mal­la verk­ko­aivo­rii­heen  6.10. men­nes­sä seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: Työ 2.0 -verk­ko­aivo­rii­hi

Työ 2.0. net­ti­si­vul­le

Kun­ta- ja uu­dis­tus­mi­nis­te­ri
Anu Veh­vi­läi­nen

Hyö­dyn­näm­me verk­ko­aivo­rii­hen tuo­tok­sia Työ 2.0 -työn jat­ko­ke­hit­tä­mi­ses­sä sekä ke­hi­tys­kes­kus­te­lu­pro­ses­sin uu­dis­ta­mi­ses­sa. Tu­lok­set toi­mi­te­taan kai­kil­le verk­ko­aivo­rii­heen osal­lis­tu­neil­le ja nii­tä esi­tel­lään eri yh­teyk­sis­sä myös laa­jem­mil­le jou­koil­le. An­nat­han oman pa­nok­se­si jat­ko­työl­le.

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017