Älykäs oppimi­nen teko­älyn avulla

Mitä jos verk­ko­kurs­sil­la ei tar­vit­si­si­kaan teh­dä kaik­kia teh­tä­viä? Mitä jos ai­kaa me­ni­si vain nii­hin teh­tä­viin, joi­ta ei vie­lä osaa? Mik­si verk­ko­kurs­sin si­säl­tö on täy­sin sama kai­kil­le vaik­ka ih­mis­ten läh­tö­taso, osaa­mi­nen ja op­pi­mis­tyy­li ovat jo­kai­sel­la eri­lai­sia?

Verk­ko­kurs­se­ja on teh­ty pit­kään sil­lä aja­tuk­sel­la, että kurs­sil­ta löy­tyy kaik­ki olen­nai­set tie­dot kai­kil­le. Usein tämä kui­ten­kin tar­koit­taa kai­kil­le sa­maa si­säl­töä, riip­pu­mat­ta sii­tä osaa­ko jo asi­an vai ei. Tämä kuu­los­taa aika pas­sii­vi­sel­ta ja sta­bii­lil­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­töl­tä, eikö tot­ta? Jos kaik­ki te­ke­vät kurs­sin kaik­ki teh­tä­vät, osal­la voi olla pit­kä mat­ka ku­rot­ta­va­na kurs­si­si­säl­lön op­pi­mi­sek­si, toi­set taas ei­vät pa­nos­ta ol­len­kaan, kos­ka osaa­vat jo kurs­sin asi­at. Pa­him­mil­laan verk­ko­kurs­si voi olla vain säi­ly­tys­va­ras­to, jos­ta löy­tyy kurs­sin ma­te­ri­aa­lit lii­te­tie­dos­toi­na. Tär­kein­tä, eli op­pi­mis­ta, ei ole mie­tit­ty lain­kaan.

Teko­äly tar­jo­aa kei­non, mi­ten verk­ko­kurs­sit saa­tai­siin oi­ke­as­ti ak­tii­vi­sik­si ja muun­tu­vik­si. Teko­äly op­pii ja har­jaan­tuu, mitä enem­män käyt­tä­jiä kurs­sil­la on. Teko­äly toi­mii verk­ko-op­pi­mis­a­lus­tan taus­tal­la ja aut­taa kurs­si­lai­sia op­pi­maan pa­rem­min.

Mitä tekoäly sitten tekee?

Teko­äly mah­dol­lis­taa ak­tii­vi­sen ja älyk­kään verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tön. Tämä tar­koit­taa, että teko­äly­al­go­rit­mit tun­nis­ta­vat mit­kä teh­tä­vät ovat kurs­si­lai­sil­le vai­kei­ta ja mit­kä help­po­ja. Kun käyt­tä­jiä kurs­sil­la on pal­jon, teko­äly pys­tyy luo­kit­te­le­maan teh­tä­viä help­poi­hin, kes­ki­vai­kei­siin ja vai­kei­siin ka­te­go­ri­oi­hin. Verk­ko­kurs­sin opet­ta­ja voi siir­tyä tar­kas­te­le­maan eri­tyi­ses­ti vai­kei­ta koh­tia. Ovat­ko teh­tä­vät tai oppi­ma­te­ri­aa­lit lii­an vai­kei­ta ja voi­si­ko nii­tä jo­ten­kin työs­tää pa­rem­min avau­tu­vik­si? Opet­ta­ja nä­kee, mis­sä tar­vi­taan sel­ven­nys­tä ja voi tar­jo­ta apu­aan vai­keis­sa teh­tä­vis­sä kurs­si­lai­sil­le vaik­ka­pa vi­de­on avul­la. Pa­ras­ta on, että op­pi­mis­a­na­ly­tii­kan avul­la tämä tie­to saa­daan heti ja vää­rin­kä­si­tyk­siin voi­daan pu­reu­tua sa­man tien.

Op­pi­ja­läh­töi­set op­pi­mis­po­lut tar­koit­ta­vat, että teko­äly tun­nis­taa juu­ri ky­sei­sel­le hen­ki­löl­le so­pi­van vai­keus­ta­son. Hel­pot teh­tä­vät voi­daan tois­taa vain ker­ran, mut­ta toi­saal­ta vai­keis­ta asi­ois­ta voi­daan tar­jo­ta eri­lai­sia tuki- ja lisä­teh­tä­viä. Yh­del­le vai­kea teh­tä­vä voi olla toi­sel­le help­po ja päin­vas­toin. Teko­äly tun­nis­taa yk­si­löl­li­sen osaa­mis­ta­son.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että Mer­jal­le, Kal­lel­le ja So­fi­al­le verk­ko­kurs­si on eri­lai­nen. Mer­jal­le kurs­si voi olla 15 teh­tä­vää, Kal­le tar­vit­see jois­sain asi­ois­sa enem­män apua ja suo­rit­taa yh­teen­sä 32 teh­tä­vää, So­fi­al­le taas osoit­tau­tuu so­pi­vak­si 20 teh­tä­vää.

Tekoälyn hyödyntäminen digitaalisessa oppimisessa

Teko­äly on jo­kai­sen verk­ko­kurs­si­lai­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen tuu­to­ri, joka tar­jo­aa juu­ri kul­le­kin yk­si­löl­le rää­tä­löi­ty­jä oppi­si­säl­tö­jä. Kun tätä tar­kem­min ajat­te­lee, niin näin­hän tä­män oli­si aina pi­tä­nyt men­nä­kin. Joku voi teh­dä kurs­sin ly­hy­em­mäs­sä ajas­sa, joku toi­nen pi­dem­mäs­sä, mut­ta he ovat kui­ten­kin op­pi­neet sa­mat asi­at. Us­koi­sin, että kaik­kia opet­ta­jia kiin­nos­taa tie­tää, onko kurs­si­lai­nen oi­ke­as­ti op­pi­nut jon­kin asi­an vai ei. Tä­hän teko­äly tar­jo­aa meil­le hy­vän työ­ka­lun.

Teko­älyn hyö­dyn­tä­mi­nen di­gi­taa­li­ses­sa op­pi­mi­ses­sa on jär­ke­vää, sil­lä se mah­dol­lis­taa:

Kas­va­tus­tie­tei­den kan­di­daat­ti, verk­ko­pe­da­go­giik­ka, kor­ke­a­kou­lu­har­joit­te­li­ja
Su­san­na San­ka­la

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö

”Olen mu­ka­na eOp­pi­va-hank­kees­sa te­ke­mäs­sä verk­ko­kurs­sia tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­ta. Kurs­sis­sa so­vel­le­taan teko­älyä. Työ­tä teh­dään yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin yli­o­pis­ton tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tei­den lai­tok­sen kans­sa.”

Kat­so täs­tä mis­tä eOp­pi­va-hank­kees­sa on ky­sy­mys

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017