Kymme­nen pistettä tulo­rekisteristä

Sama tieto palvelee monia eri käyttäjiä

Hal­li­tus val­mis­te­lee edus­kun­nal­le esi­tys­tä tulo­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Lain on tar­koi­tus tul­la voi­maan 1.1.2018. Tulo­re­kis­te­ri tu­li­si käyt­töön vuo­den 2019 alus­sa.

Vero­hal­lin­nol­la on pit­kät ja kun­ni­ak­kaat pe­rin­teet pro­ses­sien ja toi­min­nan uu­dis­ta­mi­ses­sa. Asi­a­kas­läh­töi­syys on ol­lut it­ses­tään­sel­vyys. Täl­lä hal­li­tus­kau­del­la kun­ni­an­hi­moi­se­na ta­voit­tee­na on luo­da tulo­re­kis­te­ri.

Lin­tu­lah­den­kuja 10:n lie­peil­le ra­ken­tuu pa­ras­tai­kaa pal­jon uut­ta. Nos­to­kur­kien ja työ­maa-ai­to­jen ta­ka­na teh­dään uu­sia toi­mi­ti­lo­ja, asun­to­ja ja lii­ke­ra­ken­nuk­sia. Uut­ta ra­ken­ne­taan myös Vero­hal­lin­nos­sa. Tulo­re­kis­te­ri­hank­keen han­ke­joh­ta­ja Ter­hi Holm­ström is­tah­taa ko­kous­huo­nee­seen ja ker­too val­tai­sas­ta ja odo­te­tus­ta hank­kees­ta.

Paljon hyvää työtä pohjalla

– Me­hän emme suin­kaan läh­te­neet te­ke­mään tätä tulo­re­kis­te­rin ke­hi­tys­työ­tä täy­sin puh­taal­ta pöy­däl­tä, vaan meil­lä oli hy­vää taus­ta­tie­toa jo val­mii­na. SaDe-han­ke teki ai­ka­naan palk­ka­hal­lin­non sa­nas­to­työn poh­jak­si, mis­tä on ol­lut meil­le val­ta­vas­ti apua. Tä­män vauh­dit­ta­ja­na on myös ol­lut vuo­sien taus­ta­kes­kus­te­lu mo­nien eri vi­ran­o­mais­ten tar­pees­ta saa­da re­aa­li­ai­kais­ta palk­ka­tie­toa, joka täl­lä het­kel­lä sii­lou­tuu eril­li­siin jär­jes­tel­miin ja syn­tyy eri aika­syk­leil­lä. Eri­tyi­ses­ti Vero­hal­lin­nol­la ja työ­e­lä­ke­lai­tok­sil­la on ol­lut tar­ve saa­da sa­mas­ta tie­to­mas­sas­ta tie­to­ja omiin pro­ses­sei­hin­sa.

Asiakkaat, yhteiskunta ja tiedon tuottajat tutuiksi

– Tämä on ol­lut mo­nel­ta osin nor­maa­lia pro­ses­si­työ­tä ja toi­saal­ta täy­sin uut­ta te­ke­mi­sen mal­lia. Tulo­re­kis­te­ri on kaik­kien mu­ka­na ole­vien si­dos­ryh­mien yh­tei­nen han­ke, joka on Vero­hal­lin­non veto­vas­tuul­la. Meil­lä on laa­ja asi­a­kas­poo­li ja tie­don­käyt­tä­jien jouk­ko, joi­den kans­sa teem­me tulo­re­kis­te­riä yh­des­sä. Aluk­si mei­dän piti tie­tys­ti kar­toit­taa nyky­tila. Mi­ten kaik­kien toi­mi­joi­den tar­vit­se­mat tie­dot syn­ty­vät, kuka ne tuot­taa, mil­lä jär­jes­tel­mil­lä, mil­lä aika­syk­lil­lä, mi­ten tie­to­ja koo­taan, mi­ten eri vi­ran­o­mai­set käy­tä­vät tie­to­ja eri pro­ses­seis­sa? Toi­min­nal­li­nen mää­rit­te­ly teh­tiin siis yh­tei­ses­ti. Ke­hi­tys­nä­ky­mis­sä mei­dän on huo­mi­oi­ta­va myös ky­sy­mys sii­tä, mit­kä ovat tuot­ta­ja­puo­len eli tili­toi­mis­to­jen ym. palk­ka­tie­to­jen tuot­ta­jien mah­dol­li­suu­det au­to­ma­ti­soi­da tie­to­jen tuot­ta­mi­nen ja toi­mit­ta­mi­nen.

– Iso­na vi­si­o­na täs­sä on, että luo­daan yh­teis­kun­nal­le säh­köi­nen kan­sal­li­nen tie­to­kan­ta. Or­ga­ni­saa­ti­oi­den tar­ve saa­da tie­to yh­den­mu­kai­se­na yh­des­tä pai­kas­ta on tär­keä ke­hi­tyk­sen aju­ri. Pal­kan­mak­sun yh­tey­des­sä ker­ty­vää tie­toa tar­vi­taan mo­niin eril­li­siin vi­ran­o­mais­ten ja mui­den ta­ho­jen pro­ses­sei­hin. Työn­an­ta­ja tai palk­ka­hal­lin­non am­mat­ti­lai­nen on ny­kyi­sin jou­tu­nut il­moit­ta­maan tie­dot jo­kai­seen pro­ses­siin erik­seen ja ajas­sa taak­se­päin teh­tä­vää sel­vit­te­ly- ja il­moit­ta­mis­työ­tä on ny­kyi­sin pal­jon. Il­moi­tus­ten eri­ai­kai­suus ja jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa jopa yli vuo­den syk­li, on yllä­pi­tä­nyt ti­lan­net­ta, että ma­nu­aa­li­pro­ses­se­ja on täl­lä het­kel­lä pal­jon.

– Ta­voit­tee­na on saa­da käyt­tä­jäor­ga­ni­saa­ti­o­den tar­vit­se­ma tie­to yh­teen il­moi­tuk­seen. Mak­su­pe­rus­tei­suus ja re­aa­li­ai­kai­suus tuo­vat po­si­tii­vis­ta pai­net­ta toi­mit­taa tie­to ker­ral­la oi­kein.

Tulonsaaja saa näkymän omiin reaaliaikaisiin tulotietoihinsa

– Ky­syit en­nak­koon asi­a­kas­läh­töi­syy­des­tä.  Näen täs­sä hank­kees­sa asi­ak­kai­na tu­lon­saa­jien li­säk­si myös tie­don tuot­ta­jat eli ta­lous­hal­lin­non am­mat­ti­lai­set sekä yhtä lail­la tie­don­käyt­tä­jä­or­ga­ni­saa­ti­ot. Lau­rea-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opis­ke­li­joi­den kans­sa teh­tiin yh­teis­työ­nä tut­ki­mus, mi­hin tu­lon­saa­jat tar­vit­se­vat tie­toa. Ke­lan asi­ak­kaat ja mo­nil­le työn­an­ta­jil­le työs­ken­te­le­vät hen­ki­löt nou­si­vat suu­rim­mik­si tie­don­tar­vit­si­joik­si, mut­ta toi­mii­han tulo­re­kis­te­ri ihan jo­kai­sel­le nä­ky­mä­nä omiin tulo­tie­toi­hin vuon­na 2019.

– Asi­a­kas­läh­töi­syy­des­tä on hyvä esi­merk­ki käyt­tä­jä­tut­ki­muk­sem­me, joi­ta olem­me jär­jes­tä­neet to­teu­tuk­sen alku­vai­heis­ta läh­tien. Tulo­re­kis­te­rin säh­köis­tä asi­oin­ti­pal­ve­lua on suun­ni­tel­tu alus­ta asti yh­des­sä käyt­tä­jien kans­sa. mm. pien­y­rit­tä­jil­lä ja tili­toi­mis­toil­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa tulo­re­kis­te­rin käy­tet­tä­vyy­teen. Ha­em­me tes­taa­jia jat­ku­vas­ti mm. so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Yhteiskunta on moninainen kokonaisuus

– Onko muu­al­la maa­il­mas­sa käy­tös­sä vas­taa­vaa tulo­re­kis­te­riä?, ky­syn Ter­hil­tä.

– Nor­jas­sa, Eng­lan­nis­sa ja Tans­kas­sa on käy­tös­sä. Kut­suim­me eri mai­den asi­an­tun­ti­jat ky­lään heti hank­keen alku­met­reil­lä vuon­na 2015 ja he ja­koi­vat ko­ke­muk­sia säh­köi­sen tie­to­kan­nan ra­ken­ta­mi­ses­ta. Ruot­si on pa­ras­tai­kaa te­ke­mäs­sä vas­taa­vaa ja hei­dät ta­pa­sim­me vii­me vuo­den lo­pul­la. Mis­sään muus­sa maas­sa ei ole kyl­lä­kään niin mon­taa käyt­tä­jää mu­ka­na kuin meil­lä Suo­mes­sa.

– Tulo­re­kis­te­ri on sii­nä­kin mie­les­sä mie­len­kiin­toi­nen han­ke, että sii­nä on pääs­syt sy­ven­ty­mään eri toi­mi­joi­den pro­ses­sei­hin ja työ­hön. Jo­kai­sel­la toi­mi­jal­la on eri­lai­set asi­ak­kai­den pal­ve­lu­pro­ses­sit ja säh­köi­sen asi­oin­nin ka­na­vat.

– Yk­si­tyi­sen toi­mi­jan osal­ta on tar­ve luon­nol­li­ses­ti tu­kea jo ole­mas­sa ole­vien pal­ve­lu­ka­na­vien käyt­töä. Esi­mer­kik­si jos on tot­tu­nut käyt­tä­mään palk­ka.fi:n pal­ve­lua mak­sa­es­saan koti­sii­vouk­ses­ta, palk­ka.fi -pal­ve­lu säi­lyy kyl­lä edel­leen ja tie­dot siir­ty­vät siel­tä tulo­re­kis­te­riin.

Mihin tietovirta halutaan laittaa kulkemaan?

– Mitä tulo­re­kis­te­rin jäl­keen, onko uu­sia ke­hi­tys­pol­ku­ja ja hui­kei­ta nä­ky­miä? Toi­saal­ta, onko hank­keen ai­ka­na jois­sa­kin koh­din ol­lut hiek­kaa rat­tais­sa?, ky­se­len vie­lä Holm­strö­mil­tä.

– Har­maan ta­lou­den tor­jun­taan tulo­re­kis­te­rin re­aa­li­ai­kai­set tie­dot luo­vat ai­van uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. On kui­ten­kin hyvä huo­mi­oi­da, että tulo­re­kis­te­ri ei ole paik­ka, jos­sa ke­hi­te­tään val­von­ta­pro­ses­se­ja, vaan tämä ke­hi­tys­työ ta­pah­tuu eri käyt­tä­jä­or­ga­ni­saa­ti­oi­den omas­sa toi­min­nas­sa ja si­säi­sis­sä hank­keis­sa.

– Tulo­re­kis­te­rin ra­ken­ta­mi­nen on ol­lut pak­ko vai­heis­taa. Jos re­kis­te­ri on­nis­tuu hy­vin ja sen mah­dol­lis­ta­mat hyö­dyt re­a­li­soi­tu­vat, niin myö­hem­min tu­lee var­mas­ti mu­kaan li­sää toi­mi­joi­ta.

– Kun olem­me käy­neet tu­tus­tu­mas­sa eri­lais­ten tili­toi­mis­to­jen työ­hön, siel­lä on näh­tä­vis­sä, että useil­la toi­mi­joil­la on val­ta­va halu ja val­mius ke­hit­tää ja au­to­ma­ti­soi­da toi­min­taan­sa. Työn­an­ta­ja­puo­lel­la ja tili­toi­mis­tois­sa on näh­ty tulo­re­kis­te­rin tuo­mat uu­det mah­dol­li­suu­det yh­dis­tää nyky­jär­jes­tel­mien eri­lai­sia tie­to­ja kes­ke­nään; mi­ten esi­mer­kik­si saa­tai­siin työ­aika­lei­mauk­sis­ta ja sai­raus­pois­sa­olo­il­moi­tuk­sis­ta suo­ra yh­teys palk­ka­hal­lin­non jär­jes­tel­mään. Au­to­ma­ti­soi­dut, re­aa­li­ai­kai­set ja luo­tet­ta­vat pro­ses­sit kiin­nos­ta­vat mo­nia toi­mi­joi­ta. Eril­li­sil­lä oh­jel­mil­la ja ma­nu­aa­li­pro­ses­seil­la pär­jä­tään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa­kin, mut­ta pal­kan­las­ki­joi­den oi­val­luk­sia on ol­lut mu­ka­va kuul­la pit­kin mat­kaa. ”To­si­aan asi­oi­ta voi­si teh­dä näin­kin” ja ”tämä kyl­lä hel­pot­taa omaa ar­kea” lau­sah­duk­set mo­ti­voi­vat ja tuo­vat työl­le konk­reet­ti­sen mer­ki­tyk­sen. Halu aut­taa ja teh­dä pro­ses­seis­ta vir­ta­vii­vai­sia ja en­tis­tä­kin pa­rem­pia on hank­keen läh­tö­koh­ta. Toi­vot­ta­vas­ti on­nis­tum­me hel­pot­ta­maan pal­kan­las­ki­joi­den ar­kea toi­vo­tul­la ta­val­la. Olem­me voi­neet käyt­tää hank­kees­sa työn tu­ke­na myös val­ti­on­hal­lin­non omaa pal­kan­las­ken­ta­o­saa­mis­ta. Pal­kei­den asi­an­tun­ti­joil­ta olem­me saa­neet aina asi­an­tun­te­vaa apua ja vas­tauk­sia pal­kan­las­ken­nan toi­min­nal­li­siin ky­sy­myk­siim­me.

– Tulo­re­kis­te­rin jat­ko­ke­hit­tä­mi­ses­tä ei ole vie­lä so­vit­tu mi­tään, mut­ta re­aa­li­ai­kais­ten pää­oma­tu­lo­jen tar­vit­si­joi­ta on ai­na­kin pal­jon.

– Iso ke­hi­tys­as­kel on se­kin, että or­ga­ni­saa­ti­oi­den vä­li­nen tie­to­jen­vaih­to­tar­ve vä­he­nee tulo­re­kis­te­rin myö­tä.

– Jul­kis­hal­lin­non di­gi­ta­li­saa­ti­on hi­das­tee­na täl­lä het­kel­lä näen sen, että kaik­ki asi­ak­kaat ei­vät pys­ty saa­maan tai ole ha­lun­neet ha­kea käyt­töön­sä säh­köi­sen asi­oin­nin edel­lyt­tä­miä tun­nis­tei­ta tai pys­ty val­tuut­ta­maan tois­ta hen­ki­löä tai yri­tys­tä asi­oi­maan puo­les­taan. Toi­nen yh­teis­kun­nal­li­nen haas­te on se, että kai­kil­la ei ole hen­ki­lö- tai yri­tys­tun­nus­ta, mut­ta tie­don pi­täi­si pys­tyä kui­ten­kin kul­ke­maan sa­man tun­nis­teen avul­la kai­kis­sa jär­jes­tel­mis­sä.

Puo­len­tois­ta tun­nin vil­kas kes­kus­te­lum­me on päät­ty­mäs­sä. Het­ken pu­he­lem­me vie­lä kai­kis­ta niis­tä suu­ris­ta odo­tuk­sis­ta, joi­ta tulo­re­kis­te­riin koh­dis­tuu. Hyvä sii­tä tu­lee.

Mikä tulorekisteri on?

Tulo­re­kis­te­ri on kan­sal­li­nen säh­köi­nen tie­to­kan­ta. Se si­säl­tää kat­ta­vat palk­ka-, elä­ke- ja etuus­tie­dot yk­si­lö­ta­sol­la. Suo­ri­tuk­sen mak­sa­jat il­moit­ta­vat tie­dot an­si­o­tu­lois­ta tulo­re­kis­te­riin re­aa­li­ai­kai­ses­ti ja mak­su­koh­tai­ses­ti.

En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa eli vuo­des­ta 2019 läh­tien tulo­re­kis­te­riin il­moi­te­taan palk­ka­tie­dot. Vuo­des­ta 2020 al­ka­en il­moi­te­taan myös elä­ke- ja etuus­tie­dot. Tie­to­jen il­moit­ta­mi­nen tulo­re­kis­te­riin kos­kee kaik­kia palk­kaa mak­sa­vien työn­an­ta­jia heti 1.1.2019 läh­tien ja kaik­kia etuu­den mak­sa­jia 1.1.2020 läh­tien. Tie­to­jen il­moit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta raja­pin­nan kaut­ta, säh­köi­sen asi­oin­ti­pal­ve­lun kaut­ta ja eri­tyi­ses­tä syys­tä pa­pe­ril­la. Vero­hal­lin­toon pe­rus­tet­ta­va Tulo­re­kis­te­ri­yk­sik­kö yllä­pi­tää tulo­re­kis­te­riä ja toi­mii vas­tuu­vi­ran­o­mai­se­na.

Tulo­re­kis­te­rin tie­to­ja käyt­tä­vät 1.1.2019 läh­tien Vero­hal­lin­to, Kela, työt­tö­myys­va­kuu­tus­ra­has­to (TVR) sekä työ­e­lä­ke­lai­tok­set ja ETK. Vuon­na 2020 tie­don käyt­tä­jien mää­rä kas­vaa ja mu­kaan tu­le­vat mm. TE­Min hal­lin­non­ala, Ti­las­to­kes­kus, Kou­lu­tus­ra­has­to, va­hin­ko­va­kuut­ta­jat, työt­tö­myys­kas­sat ja työ­suo­je­lu­vi­ran­o­mai­nen. Vi­ran­o­mai­set ja muut tie­don käyt­tä­jät saa­vat tulo­re­kis­te­ris­tä vain sen tie­don, mi­hin he ovat oi­keu­tet­tu­ja ja mitä he tar­vit­se­vat toi­min­nas­saan.

tulo­re­kis­te­ri.fi

Tie­dot­ta­ja
Mai­ju Laak­so
Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö

Tulo­re­kis­te­ri­hank­keen han­ke­joh­ta­ja Ter­hi Holm­ström Vero­hal­lin­nos­ta.

“Toi­vot­ta­vas­ti on­nis­tum­me hel­pot­ta­maan pal­kan­las­ki­joi­den ar­kea toi­vo­tul­la ta­val­la”

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017