Digi­peri­aatteet

#1 Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti


Jul­ki­set pal­ve­lut ovat ole­mas­sa en­nen kaik­kea pal­ve­lun käyt­tä­jää eli asi­a­kas­ta var­ten. Tut­kim­me, mitä käyt­tä­jät ha­lu­a­vat saa­da pal­ve­lul­la ai­kai­sek­si. Lue li­sää

#2 Poistamme turhan asioinnin

Kan­sa­lai­sen asi­oin­tia suo­ra­vii­vais­te­taan ja hel­po­te­taan. Asi­ak­kaal­la on ensi­si­jai­ses­ti mah­dol­li­suus käyt­tää säh­köis­tä pal­ve­lua. Lue li­sää

#3 Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita

Pal­ve­lui­ta voi­daan käyt­tää näp­pä­räs­ti ja tie­to­tur­val­li­ses­ti eri lait­teil­la. Huo­mi­oi­daan kan­sa­lais­ten ja yri­tys­ten eri­tyis­tar­peet.

#4 Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti

Sel­vi­täm­me, mit­kä ovat asi­ak­kaal­le ar­vok­kaim­mat omi­nai­suu­det ja aloi­tam­me pal­ve­lu­ke­hi­tyk­sen niis­tä. Pal­ve­lus­ta saa­daan no­pe­as­ti pa­lau­tet­ta. Ai­kaa ja ra­haa sääs­tyy. Te­ke­mäl­lä ja ko­kei­le­mal­la opim­me.

#5 Palvelemme myös häiriötilanteissa

Va­rau­dum­me häi­riö- ja poik­keus­ti­lan­tei­siin. Vies­tim­me täl­lai­ses­ta ti­lan­tees­ta sel­ke­äs­ti.

#6 Pyydämme uutta tietoa vain kerran

Käy­täm­me jo ole­mas­sa ole­vaa tie­toa. Näin vai­vaam­me kan­sa­lais­ta mah­dol­li­sim­man vä­hän.

#7 Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita

Ei kek­si­tä sa­maa pyö­rää uu­des­taan. Teem­me kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa pal­ve­lu­ke­hi­tys­tä. Käy­täm­me muun mu­as­sa Kan­sal­lis­ta Pal­ve­lu­ark­ki­teh­tuu­ria (KaPA). Var­mis­tam­me, että pal­ve­lum­me on mui­den hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Lue li­sää

#8 Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille

Läh­tö­koh­tai­ses­ti avaam­me tie­don ja raja­pin­nat jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­le, ell­ei saa­ta­vuut­ta ole syy­tä erik­seen ra­ja­ta. An­nam­me tie­don hyö­dyn­net­tä­väk­si uu­den­lais­ten pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen. Avoi­muus koi­tuu kaik­kien eduk­si!

#9 Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan

Jo­kai­sen pal­ve­lun ta­ka­na on lo­pul­ta ih­mi­nen. Pal­ve­lul­la on koko sen elin­kaa­ren ajan ni­met­ty omis­ta­ja, joka vas­taa pal­ve­lun toi­min­nas­ta ja mah­dol­lis­taa vuo­ro­pu­he­lun eri ta­ho­jen vä­lil­lä.

Digi­peri­aat­teet

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017