Saavutet­tavuus verkossa – ajattelun vallan­kumous

EU:n di­rek­tii­vi ja koti­maan lait vaa­ti­vat vi­ran­o­mai­sia te­ke­mään verk­ko­si­säl­löt saa­vu­tet­ta­vik­si. Vaa­ti­muk­sis­ta hyö­ty­vät kaik­ki.

Mei­dän kaik­kien yh­den­ver­tai­suus di­gi­ta­li­soi­tu­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa – se on saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin yle­vä tar­koi­tus. Tai yksi niis­tä.

Saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa on kyse sii­tä, että jul­ki­sen hal­lin­non verk­ko­si­vus­to­jen, mo­bii­li­so­vel­lus­ten ja nii­den si­säl­tö­jen tu­lee olla sel­lai­sia, että kuka ta­han­sa voi na­vi­goi­da niis­sä ja ym­mär­tää mitä niis­sä sa­no­taan. Se tar­koit­taa sel­lai­sia käy­tän­tö­jä, tek­no­lo­gi­oi­ta ja me­ne­tel­miä, joil­la tur­va­taan verk­ko­pal­ve­lui­den käyt­tö eri­lai­sil­la pää­te­lait­teil­la ja eri­lais­ten apu­vä­li­nei­den kans­sa.

Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­viä toi­meen­pan­naan par­hail­laan val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön joh­dol­la. Di­rek­tii­vin ja sitä seu­raa­van kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön so­vel­ta­mis­ala on laa­ja. Vaa­ti­muk­set kos­ke­vat kaik­ki jul­ki­sen hal­lin­non or­ga­ni­saa­ti­oi­ta ja tu­han­sia verk­ko­si­vus­to­ja.

Hankinnassa verkkopalvelu? Katse tänne!

Suo­mes­sa saa­vu­tet­ta­vuut­ta kos­ke­va lain­sää­dän­tö as­tuu voi­maan 23.9.2018. Tä­män jäl­keen avat­tu­jen verk­ko­si­vus­to­jen tu­lee olla saa­vu­tet­ta­via vuo­den si­säl­lä.

Val­ti­o­hal­lin­nos­sa uu­sien verk­ko­si­vus­to­jen tai -pal­ve­lu­jen han­kin­ta­pää­tök­siä teh­dään täl­lä het­kel­lä­kin. Sik­si saa­vu­tet­ta­vuu­teen on hyvä pe­reh­tyä nyt.

– Han­kin­nas­sa kan­nat­taa huo­mi­oi­da saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ta si­vus­to­ja ja pal­ve­lu­ja ei myö­hem­min tar­vit­se kor­ja­ta niin pal­jon. Se mak­saa, muis­tut­taa Mar­kus Rah­ko­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­tä, jon­ka pöy­däl­lä saa­vu­tet­ta­vuus­lain val­mis­te­lu on.

Saa­vu­tet­ta­vuus­peri­aat­teet poh­jaa­vat Eu­roo­pan uni­o­nin stan­dar­diin saa­vu­tet­ta­vuu­den huo­mi­oi­mi­ses­ta jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa. Saa­vu­tet­ta­vuus kan­nat­taa­kin miel­tää li­kei­ses­ti han­kin­toi­hin kuu­lu­vak­si.

– Kun­ta­lii­tos­sa on te­keil­lä kun­nil­le oh­jeis­tus saa­vu­tet­ta­vis­ta verk­ko­han­kin­nois­ta. Opas il­mes­tyy mar­ras­kuus­sa.

Saavutettavuuden neljä periaatetta

Saa­vu­tet­ta­vuu­den nel­jä peri­aa­tet­ta ovat ha­vait­ta­vuus, toi­min­ta­var­muus, hal­lit­ta­vuus ja ym­mär­ret­tä­vyys.

Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si, että näkö­vam­mai­sen, joka asi­oi verk­ko­pal­ve­lus­sa apu­naan luku­lai­te, ei tar­vit­si­si ar­vail­la tar­koit­taa­ko ”but­ton” ”OK” vai onko se logo. Joku kuva se on.

Tai se tar­koit­taa sitä, että vi­ran­o­mais­ohje on hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vä. Pelk­kä sel­ko­kie­li­kään ei aina rii­tä – rin­nal­le saa­te­taan tar­vi­ta vi­de­oi­ta ja info­gram­me­ja. Esi­mer­kik­si Maa­han­muut­to­vi­ras­ton verk­ko-oh­jeis­sa tämä on hy­vin huo­mi­oi­tu.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den vaa­ti­muk­set pe­rus­tu­vat verk­ko­si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus­kri­tee­ris­tön (Web Con­tent Ac­ces­si­bi­li­ty Gui­de­li­nes, WCAG 2.0.) ta­soon AA.

VRK:lla kokemusta saavutettavuuden huomioimisesta

Jani Ruus­ka­nen Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta (VRK) sai ke­vääl­lä Näkö­vam­mais­ten kes­kus­lii­ton Saa­vu­tet­ta­vuus­teko-pal­kin­non pit­kä­jän­tei­ses­tä työs­tään saa­vu­tet­ta­vuu­den eteen. Li­säk­si hän on Suo­men edus­ta­ja EU:n saa­vu­tet­ta­vuus­a­si­oi­den toi­meen­pa­noa val­mis­te­le­vas­sa asi­an­tun­ti­ja­työ­ryh­mäs­sä.

Ruus­ka­nen myös vas­taa Suo­mi.fi -pal­ve­lun ke­hit­tä­mi­ses­tä ja tun­tee hy­vin mitä saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten täyt­tä­mi­nen vaa­tii. Mi­ten hän neu­voo or­ga­ni­saa­ti­oi­ta al­kuun saa­vu­tet­ta­vuu­den hal­tuun ot­ta­mi­ses­sa?

– Uu­sien verk­ko­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä on erit­täin tär­ke­ää en­sin aset­taa laa­dul­li­set ta­voit­teet eli tun­nis­taa saa­vu­tet­ta­vuus yhtä tär­ke­ä­nä asi­a­na kuin vaik­ka lain­sää­dän­tö tai tie­to­tur­va. Vaa­ti­mus­ten huo­mi­oi­mi­nen ei li­sää verk­ko­pal­ve­lun ke­hit­tä­mi­sen kus­tan­nuk­sia kun­han pal­ve­lun toi­mit­ta­jil­la on sii­hen osaa­mis­ta.

Isom­pi muu­tos kos­kee or­ga­ni­saa­ti­o­ta it­se­ään, ar­vi­oi Ruus­ka­nen:

– Myös pal­ve­lun si­säl­tö täy­tyy tuot­taa sel­ke­äs­sä ja ym­mär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa. Tämä vaa­tii var­mas­ti uu­sia tai­to­ja ja eri­tyi­ses­ti asen­ne­muu­tos­ta.

Saa­vu­tet­ta­vuus kos­kee ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lu­ja ja -si­säl­tö­jä, mut­ta sil­lä on liit­ty­mä­pin­ta pal­ve­lu­pro­ses­sei­hin ko­ko­nai­suu­te­na. On­kin syy­tä pu­hua saa­vu­tet­ta­vis­ta pal­ve­lu­pro­ses­seis­ta. Ruus­ka­nen ker­too esi­mer­kin omas­ta or­ga­ni­saa­ti­os­taan.

– Jos tar­vit­set vir­ka­mie­he­nä VRK:n vir­ka­kor­tin, se pi­tää ti­la­ta verk­ko­lo­mak­keel­la, joka ei toi­mi ruu­dun­luku­oh­jel­mal­la. Itse kor­tin ak­ti­voin­tiin tar­vit­ta­vat tun­nuk­set toi­mi­te­taan pa­pe­ri­pos­til­la, jota so­kea ei voi lu­kea. Entä jos kort­ti ka­to­aa ja pi­tää soit­taa sul­ku­pal­ve­luun, mut­ta olet­kin kuu­ro?

Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­sa on tun­nis­tet­tu nämä on­gel­mat, ja jat­kos­sa ne huo­mi­oi­daan vir­ka­kort­tien ja nii­hin liit­ty­vien pal­ve­lu­pro­ses­sin osal­ta.

– Saa­vu­tet­ta­vuu­den huo­mi­oi­mi­nen on käy­tän­nös­sä toi­min­taa, joka pi­tää vä­hi­tel­len omak­sua pal­ve­lu­ja ke­hi­tet­tä­es­sä, Ruus­ka­nen sum­maa

Porrastettu siirtymäaika saavutettavuuteen

Vuo­si saa­vu­tet­ta­vuus­la­kien voi­maan as­tu­mi­sen jäl­keen eli syk­syl­lä 2019 kaik­kien 23.9.2018 jäl­keen jul­kais­tu­jen verk­ko­si­vus­to­jen tu­lee olla ko­ko­naan saa­vu­tet­ta­via. Sitä van­hem­mil­la verk­ko­si­vus­toil­la on kah­den vuo­den siir­ty­mä­aika.

Muu­tos­työ saa­vu­tet­ta­vuu­den eteen ei saa ai­heut­taa or­ga­ni­saa­ti­oil­le koh­tuu­ton­ta ra­si­tet­ta, jo­ten kaik­ki si­vus­tot ja si­säl­löt ei­vät tule ole­maan saa­vu­tet­ta­via an­ne­tus­sa aika­tau­lus­sa.

– Or­ga­ni­saa­ti­on koko, re­surs­sit ja luon­ne, pal­ve­lun käyt­tö­ti­heys ja kes­to, pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den kus­tan­nuk­set ja hyö­dyt eri­tyi­ses­ti vam­mai­sil­le, Mar­kus Rah­ko­la lu­et­te­lee kri­tee­rei­tä, jon­ka va­los­sa koh­tuu­ton­ta ra­si­tet­ta ar­vi­oi­daan.

Or­ga­ni­saa­ti­on tu­lee itse ar­vi­oi­da ja myös jul­ki­ses­ti pe­rus­tel­la koh­tuut­to­man ra­sit­teen käyt­tö osa­na saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­tet­ta.

Ylei­söl­le avoi­met verk­ko­si­säl­löt

23.9.2018 JÄL­KEEN jul­kais­tu­jen pal­ve­lui­den ja si­vu­jen pi­tää olla saa­vu­tet­ta­via 23.9.2019.

EN­NEN 23.9.2018 jul­kais­tu­jen pal­ve­lui­den ja si­vu­jen pi­tää olla saa­vu­tet­ta­via 23.9.2020.

MO­BII­LI­SO­VEL­LUS­TEN pi­tää olla saa­vu­tet­ta­via 23.6.2021.

Ext­ra- ja int­ra­ne­tit

23.9.2018 JÄL­KEEN jul­kais­tu­jen pi­tää olla saa­vu­tet­ta­via 23.9.2019, mi­kä­li nii­den käyt­tä­mi­nen on oleel­li­nen osa pal­ve­lua asi­ak­kail­le.

EN­NEN 23.9.2019 jul­kais­tut pi­tää olla saa­vu­tet­ta­via si­vus­to­jen uu­dis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä.

Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vi kos­kee kaik­kia olen­nai­sia hal­lin­nol­li­sia pal­ve­lu­ja. Kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja se ei kos­ke, jos vas­taa­va tie­to on saa­ta­vil­la saa­vu­tet­ta­vas­ti jos­tain toi­ses­ta verk­ko­pal­ve­lus­ta. Myös Yleis­ra­dio ja kult­tuu­ri­pe­rin­tö­ai­neis­tot on ra­jat­tu pois so­vel­ta­mis­koh­teis­ta.

Lain so­vel­ta­mis­a­laan kuu­luu esi­mer­kik­si 278 val­ti­on vi­ras­toa ja lai­tos­ta, 311 kun­taa ja 187 kun­ta­yh­ty­mää.

Sisämarkkinasääntely VS. ihmisoikeudet

Ju­tun alus­sa mai­nit­tiin yksi saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin ta­voit­teis­ta: ih­mis­ten yh­den­ver­tai­suus. Kak­si muu­ta ovat saa­vu­tet­ta­vuu­den sisä­mark­ki­nat EU-alu­eel­la ja yh­den­mu­kai­set vaa­ti­muk­set verk­ko­pal­ve­lu­jen ja mo­bii­li­so­vel­lus­ten saa­vu­tet­ta­vuu­del­le.

Di­rek­tii­vi­ku­vauk­ses­sa sisä­mark­ki­nat ovat yk­kös­pai­kal­la. Kun kaik­ki­al­la saa­daan sa­mat sään­nöt, saa­vu­tet­ta­vien pal­ve­lu­jen luo­mi­nen muut­tuu sel­lai­sek­si osaa­mi­sek­si, mitä voi myy­dä jou­he­vas­ti myös mui­hin mai­hin.

– Suo­mes­sa on hy­vää muo­toi­lua, mut­ta puut­tei­ta vie­lä tek­ni­ses­sä osaa­mi­ses­sa eri­tyi­ses­ti oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jien pa­ris­sa, ar­vi­oi Jani Ruus­ka­nen.

Toi­saal­ta saa­vu­tet­ta­vuu­den esiin mars­si­mi­nen on avan­nut mo­nil­le ovia työ­e­lä­mään: oma­koh­tai­nen ko­ke­mus es­teis­tä on tär­ke­ää tie­toa ke­hit­tä­jil­le.

– Jo nyt on näh­tä­vis­sä, että hen­ki­löi­tä, jot­ka ai­em­min oli­vat vam­mas­taan joh­tu­en työ­ky­vyt­tö­miä, toi­mi­vat nyt saa­vu­tet­ta­vuu­den neu­von­an­ta­ji­na, sa­noo Mar­kus Rah­ko­la.

Saa­vu­tet­ta­vuus kos­kee tie­tys­ti eri­tyis­ryh­miä, mut­ta lii­an han­ka­lat käyt­tö­liit­ty­mät ovat vai­kei­ta kai­kil­le. Vas­taa­vas­ti saa­vu­tet­ta­vas­ti to­teu­te­tut di­gi­taa­li­set pal­ve­lut ovat pa­rem­pia pal­ve­lui­ta meil­le kai­kil­le.

– Mo­nil­le käyt­tä­jil­le saa­vu­tet­ta­vat di­gi­taa­li­set pal­ve­lut li­sää­vät itse­mää­rää­mis­oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta. Kyse ei ole siis vain yk­sit­täi­sen pal­ve­lun laa­dus­ta, vaan ih­mi­sen koko elä­män laa­dus­ta, Rah­ko­la muis­tut­taa

Vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­ja
Tan­ja Rai­lo
Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö, Jul­kICT

LISÄ­TIE­TOA:

• vm.fi/saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vi
• Lain­sää­dän­tö­työ In­no­ky­läs­sä
• Di­rek­tii­vi suo­mek­si
• WCAG-oh­jeis­to suo­mek­si
• VM:n saa­vu­tet­ta­vuus­ai­hei­nen säh­kö­pos­ti­lis­ta: Saat kut­su­ja info­ti­lai­suuk­siin, jois­sa ker­ro­taan saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vis­tä ja sen vaa­ti­muk­sis­ta. Ti­laa täs­tä > 

NÄIL­LÄ PÄÄ­SET AL­KUUN

• Ke­hi­tys­vam­ma­lii­ton WCAG työ­kalu, jos­sa voit tu­tus­tua vaa­ti­muk­siin käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­li­jan, oh­jel­moi­jan ja si­säl­lön­tuot­ta­jan näkö­kul­mis­ta

• Myös World Wide Web Con­sor­tium (W3C) lis­taa hy­viä työ­ka­lu­ja

• Saa­vu­tet­ta­vuus = säh­köi­set pal­ve­lut

• Es­teet­tö­myys = fyy­si­nen maa­il­ma

• Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vi = Web Ac­ces­si­bi­li­ty Di­rec­ti­ve (WAD)

MUIS­TA NÄMÄ

• Saa­vu­tet­ta­vuus huo­mi­oi­ta­va jo pal­ve­lun han­kin­ta­vai­hees­sa

• Kyse koko pal­ve­lu­ket­jun uu­den­lai­ses­ta hah­mot­ta­mi­ses­ta

• Saa­vut­ta­vuus­se­los­te lai­tet­ta­va näh­tä­väk­si pal­ve­lui­hin

• Saa­vu­tet­ta­vuu­den ar­vi­oin­ti­mal­li ke­hit­teil­lä

Han­ke­pääl­lik­kö Jani Ruus­ka­nen Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta pal­kit­tiin Näkö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton tun­nus­tus­pal­kin­nol­la saa­vu­tet­ta­vuu­den eteen te­ke­mäs­tä työs­tään.

“Saa­vu­tet­ta­vuu­den nel­jä peri­aa­tet­ta ovat ha­vait­ta­vuus, toi­min­ta­var­muus, hal­lit­ta­vuus ja ym­mär­ret­tä­vyys”

Saa­vu­tet­ta­vuus­peri­aat­teet

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017