Joukkue­peli ratkai­see

Luvat ja valvonta -hanke


Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö on hu­pu­tet­tu ul­koa päin. Si­säl­tä löy­tyy upe­as­ti re­mon­toi­tu moni­tila­toi­mis­to­ko­ko­nai­suus, joka huo­kuu si­ni­sen­har­maa­ta le­vol­li­suut­ta. Ve­täy­dym­me va­loi­saan neu­vot­te­lu­huo­nee­seen te­ol­li­suus­neu­vos Sir­pa Ali­ta­lon ja neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Päi­vi Tom­mi­lan kans­sa. Olen tääl­lä ute­le­mas­sa heil­tä hal­li­tuk­sen Lu­vat ja val­von­ta -kär­ki­hank­kees­ta, mi­ten poik­ki­hal­lin­nol­lis­ta yh­teis­työ­tä on läh­det­ty te­ke­mään asi­a­kas­näkö­kul­ma edel­lä, kun pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia di­gi­ta­li­soi­daan.

Ensin kuppi nurin

Po­si­tii­vis­ta ener­gi­aa huo­ku­via lei­de­jä ei tar­vit­se maa­ni­tel­la ker­to­maan hank­kees­ta. He täy­den­tä­vät toi­nen tois­taan sau­mat­to­mas­ti pu­heen sol­ju­es­sa hank­keen eri vai­hei­ta ku­va­tes­sa.

– Kaik­ki al­koi pää­mi­nis­te­ri Si­pi­län ja kun­ta- ja uu­dis­tus­mi­nis­te­ri Veh­vi­läi­sen ke­säl­lä 2015 lä­het­tä­mäs­tä haas­te­kir­jees­tä, mi­ten hal­lin­toa voi­tai­siin su­ju­voit­taa ja di­gi­ta­li­soi­da. Eh­do­tuk­sia tuli yli 260 ja niis­tä oli Lu­vat, il­moi­tuk­set ja val­von­ta -ko­ko­nai­suu­teen liit­ty­viä rei­lut 40 kpl. Eri­tyi­sen ar­vos­tet­ta­vaa han­ke-esi­tys­ten kä­sit­te­lys­sä oli poik­ki­hal­lin­nol­li­nen tar­kas­te­lu ja oh­jaus­ryh­mä­työs­ken­te­ly, jos­sa va­lit­tiin toi­meen­pan­ta­vat hank­keet ko­ko­nai­suuk­si­na, ei yk­sit­täis­ten or­ga­ni­saa­ti­oi­den pro­jek­tei­na. Sii­nä ha­et­tiin ai­dos­ti ko­ko­nai­suu­den ja asi­ak­kaan näkö­kul­mas­ta yh­teis­tä hy­vää.

– TEM sai esi­tyk­siä val­mis­tel­ta­val­ta oh­jaus­ryh­mäl­tä toi­mek­si­an­non val­mis­tel­la yh­teis­työs­sä Lu­vat, il­moi­tuk­set ja val­von­ta-ko­ko­nai­suu­teen eh­do­tuk­sia teh­nei­den ta­ho­jen kans­sa ko­ko­nai­suu­del­le asi­a­kas­läh­töi­sen ke­hit­tä­mi­sen mal­lin sekä ko­es­taa yh­des­sä työs­tet­tyä mal­lia. Näin heti alus­ta läh­tien hank­kees­sa oli mu­ka­na laa­ja kir­jo hal­lin­non­a­lo­ja ja vi­ras­to­ja.

– En­sin kut­suim­me em. kump­pa­nit yh­tei­seen ta­paa­mi­seen ja jär­jes­tim­me työ­pa­jan, jos­sa tun­nis­tet­tiin meil­le yh­tei­siä asi­ak­kai­ta ja asi­a­kas­tar­pei­ta. Tar­kem­paan case-poh­jai­seen tar­kas­te­luun va­lit­tiin kak­si tee­maa; ison te­ol­li­suus­lai­tok­sen muu­tos­han­ke ja ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen.

– En­sin kyl­lä täy­tyi työ­pa­jois­sa kään­tää kup­pi to­taa­li­ses­ti nu­rin. Piti mää­ri­tel­lä asi­a­kas­läh­töi­syys­kä­si­te. Ny­kyi­sin­hän asi­a­kas näyt­täy­tyy jo­kai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le erik­seen or­ga­ni­saa­ti­on omis­ta läh­tö­koh­dis­ta kä­sin. Ajat­te­lun kään­tä­mi­nen asi­a­kas­läh­töi­sek­si pro­ses­sik­si riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­ten pal­ve­lu tek­ni­ses­ti taus­tal­la toi­mii, vaa­ti ra­di­kaa­lin ir­rot­tau­tu­mi­sen oman or­ga­ni­saa­ti­on te­ke­mi­sen var­je­le­mi­ses­ta ja hyp­pää­mi­sen asi­ak­kaan ase­maan.

– Pää­dyim­me yh­tei­ses­sä te­ke­mi­ses­sä moni­toi­mi­ja­ym­pä­ris­tös­sä teh­tä­vään pal­ve­lu­muo­toi­luun. Käyn­nis­tim­me pal­ve­lu­muo­toi­lu­hank­keet, jois­sa ko­es­tim­me yh­teis­tä asi­a­kas­läh­töi­sen ke­hit­tä­mi­sen mal­lia. Haas­toim­me ison te­ol­li­suus­lai­tok­sen muu­tos­hank­keen ja ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen case-asi­ak­kaat ker­to­maan toi­veen­sa sii­tä, mi­ten hei­dän pal­ve­lu­tar­peen­sa to­teu­tet­tai­siin. Näin meil­le syn­tyi asi­ak­kaan kan­nal­ta ta­voi­te­kuva. Sit­ten poh­dim­me, mil­tä tuo ta­voi­te­kuva näyt­tää vi­ran­o­mais­ten te­ke­mi­sen kan­nal­ta? Mitä tar­vit­tai­siin, että yh­tei­nen ta­voi­te voi­si to­teu­tua?

– Var­si­nai­ses­ti Lu­vat ja val­von­ta -kär­ki­han­ke käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2016 kun hank­keel­le myön­net­tiin kär­ki­han­ke­ra­hoi­tus. Tä­mä­hän on mo­nen hal­lin­non­alan ja vi­ras­ton yh­tei­nen han­ke, jota TEM koor­di­noi. On ol­lut ilo huo­ma­ta, mi­ten in­nos­tu­nees­ti uut­ta on läh­det­ty työs­tä­mään. Asi­a­kas­läh­töi­syys miel­let­tiin ai­em­min usein vain yh­den vi­ran­o­mai­sen kan­nal­ta. Vel­vol­li­suu­den­tun­toi­sen vi­ran­o­mai­sen kat­se kes­kit­tyi en­nen vain omaan te­ke­mi­seen, nyt ha­lut­tiin ai­dos­ti koko pro­ses­sin jous­ta­vuut­ta asi­ak­kaan kan­nal­ta eikä pel­käs­tään oman or­ga­ni­saa­ti­on te­hok­kuu­den kas­vat­ta­mis­ta. Täl­lä het­kel­lä­hän pal­ve­lu­lu­pauk­set kes­kit­ty­vät yh­den vi­ran­o­mai­sen toi­min­taan. Jat­kos­sa pi­tää­kin kes­kit­tyä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­teen liit­ty­viin pal­ve­lu­lu­pauk­siin, että asi­a­kas saa ai­dos­ti hyö­tyä.

– Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on mai­nit­tu Yh­den luu­kun pal­ve­lu­mal­li. Mei­dän hank­keem­me to­teut­taa di­gi­taa­li­sen yh­den luu­kun. Tämä di­gi­taa­li­nen luuk­ku on mah­dol­lis­ta ai­no­as­taan tie­don avaa­mi­sen kaut­ta! Alun suu­ri ha­vain­tom­me oli, että pe­rin­tei­ses­sä ta­vas­sa on kyl­lä ke­rät­ty pal­jon tie­toa, mut­ta se on jää­nyt aina yh­den vi­ran­o­mai­sen laa­riin.

– Tie­don kyt­ke­mi­nen asi­ak­kaa­seen ja tie­don te­ho­kas liik­ku­mi­nen ovat pe­rus­läh­tö­koh­ta. Vain se mah­dol­lis­taa lupa- ja val­von­ta­vi­ran­o­mais­ten rin­nak­kai­sen työs­ken­te­lyn ai­em­pien pe­räk­käis­ten toi­men­pi­tei­den si­jaan. Täs­sä sa­mal­la kar­toi­tam­me mah­dol­li­set lain­sää­dän­nön ra­joit­teet.

– Isois­sa muu­tos­ti­lan­teis­sa, ku­ten nyt sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa, hal­lin­nos­sa löy­tyy pa­rem­min ti­laa sys­tee­mi­sel­le di­gi­taa­li­sel­le muu­tok­sel­le.

Suurin pelistrategia on kuitenkin toimintatavan muuttaminen

Päi­vi Tom­mi­la miet­tii vie­lä pe­rus­ky­sy­mys­tä.

– Mitä di­gi­ta­li­saa­ti­ol­la tar­koi­te­taan? Meil­lä on hal­lin­non pu­hees­sa usein edel­leen vah­vas­ti eril­li­si­nä toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ja di­gi­ta­li­saa­tio. Vaik­ka se kaik­ki on oi­ke­as­ti sa­maa ko­ko­nai­suut­ta! Kyse on täs­sä­kin isos­ta toi­min­ta­tapa­muu­tok­ses­ta jota tu­e­taan di­gi­ta­li­saa­ti­on kei­noin, ei IT-hank­kees­ta.

– Toi­saal­ta luo­daan ko­ko­nai­suu­del­le myös yh­teis­tä di­gi­taa­lis­ta pal­ve­lu­ker­ros­ta. Kai­ken yti­mes­sä on tie­to. Täs­sä yh­teen­so­vi­te­taan tar­vit­ta­van tie­don kon­sep­tia ja si­tou­te­taan toi­mi­jat yh­tei­seen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­teen.

– Hank­kees­sa on läh­te­nyt liik­keel­le myös uu­sia pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­jek­te­ja, mm. Sote-yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vä lu­vi­tus, Maa­ta­lou­den alku­tuo­tan­to ja in­ves­toi­va maa­seu­tu­y­ri­tys sekä Kai­vok­sen toi­min­nan­ai­kai­nen val­von­ta. Kun­kin pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­jek­tin ve­tä­jä­nä toi­mii sen asi­a­kas­pro­ses­sin kan­nal­ta kes­kei­sim­män vi­ran­o­mai­sen asi­an­tun­ti­ja.

Sir­pa Ali­talo poh­tii vas­taus­ta ky­sy­myk­see­ni, mitä neu­vo­ja ja op­pe­ja voi­si ja­kaa muil­le.

– Uu­dis­tu­mi­nen läh­tee tar­peen hah­mot­ta­mi­ses­ta uu­del­la ta­val­la, ni­men­o­maan asi­ak­kaan näkö­kul­mas­ta. Se mah­dol­lis­taa vi­ran­o­mai­sel­le ir­rot­tau­tu­mi­sen ny­kyi­ses­tä ja haas­taa ha­ke­maan asi­a­kas­läh­töi­siä rat­kai­su­ja. Nyt sor­ru­taan vie­lä hel­pos­ti te­ke­mään ta­voi­te­ti­lo­ja ja stra­te­gi­oi­ta tä­hän päi­vään ei­li­sen tie­doil­la, vaik­ka pi­täi­si roh­ke­as­ti teh­dä tu­le­vai­suut­ta.

– Skaa­lau­tu­vuut­ta edis­täi­si yh­den­mu­kai­nen tapa ku­va­ta pro­ses­sit ja niis­sä tar­vit­ta­vat tie­dot. Kes­ki­ös­sä on tie­to ja tie­don hyö­dyn­net­tä­vyys. Us­kon, että avain on use­am­mis­sa ca­seis­sa tie­don hyö­dyn­tä­mis­tä tu­ke­va di­gi­taa­li­nen pal­ve­lu­ker­ros.

Tehdään aikuisten oikeesti yhdessä työtä ja etsitään Suomen etua

Per­jan­tain muut ko­kouk­set jo odot­ta­vat teho­kak­sik­koa. Päi­vi Tom­mi­la sum­maa kes­kus­te­lu­am­me jää­kiek­ko­ver­tauk­sen kaut­ta.

– Jun­nu­jouk­ku­ees­sa­kin en­sim­mäi­nen opet­te­lun paik­ka on se, ett­ei ole vä­liä kuka te­kee maa­lin vaan se, että maa­li tu­lee. Tämä tar­koit­taa, että pi­tää op­pia pe­laa­maan jouk­ku­ee­na ja luot­taa sii­hen mitä toi­nen te­kee.

– Kun on so­vit­tu yh­teis­työs­tä, niin teh­dään yh­tei­sen ta­voit­teen eteen töi­tä. Ai­kuis­ten oi­kees­ti ja koko Suo­men etua ha­kien.

Sir­pa Ali­ta­lon in­nos­tus saa haas­tat­te­li­jan­kin us­ko­maan, että Suo­mi on oi­ke­as­ti etu­rin­ta­mas­sa hal­lin­non di­gi­ta­li­saa­ti­os­sa.

– Hal­lin­to on ke­hit­ty­nyt to­del­la pal­jon. Meil­lä on nyt mah­dol­li­suus on­nis­tu­mi­sen po­si­tii­vi­seen kier­tee­seen. Tämä mei­dän case on skaa­lat­ta­vis­sa myös muu­al­le hal­lin­toon. Hank­kees­sa on käy­nyt ilmi, että pal­ve­lu­ker­rok­sen toi­min­nal­li­suuk­sis­ta 80 % on sa­mo­ja toi­mi­a­las­ta riip­pu­mat­ta. Us­kon, että täs­tä on apua myös esi­mer­kik­si käyn­nis­tet­tyyn val­ti­on­a­vus­tus­ten pro­ses­se­ja uu­dis­ta­vaan kär­ki­hank­kee­seen.

Per­jan­tain kes­ki­päi­vän het­ki Ri­ta­ri­puis­ton lai­ta­mil­la. Pit­käs­tä ai­kaa tai­vaal­ta nä­ky­vä au­rin­ko kir­kas­taa äs­keis­tä info- ja in­nos­tus­myrs­kyä. Tär­kein­tä di­gi­ta­li­saa­ti­os­sa lie­nee tun­nis­taa, tie­dos­taa ja ym­mär­tää. Teh­dä yh­teis­työ­tä, luo­da luot­ta­mus­ta ja mark­ki­noi­ta. Olla roh­kea tu­le­vai­suu­den­te­ki­jä. Tek­niik­ka seu­raa kyl­lä.

Lu­vat ja val­von­ta -kär­ki­han­ke


Tie­dot­ta­ja

Mai­ju Laak­so
Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö

Te­ol­li­suus­neu­vos Sir­pa Ali­talo ja neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Päi­vi Tom­mi­la TE­Mis­tä.

Ta­voit­tee­na asi­a­kas­läh­töi­nen yh­den luu­kun di­gi­ta­li­soi­tu pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus.

“Pi­täi­si roh­ke­as­ti teh­dä tu­le­vai­suut­ta”

Pal­ve­lu­ker­ros yh­teis­käyt­töi­si­ne toi­min­nal­li­suuk­si­neen tu­keu­tuu kan­sal­li­sen pal­ve­lu­ark­ki­teh­tuu­rin rat­kai­sui­hin sekä mah­dol­lis­taa re­aa­li­ai­kai­sen tie­don hyö­dyn­tä­mi­sen (TIE­TO on kes­ki­ös­sä).

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017