Digi­osaami­nen ja kyvyk­kyy­det ovat tie hyvään hal­lintoon

Di­gi­ta­li­saa­tio on val­ta­va muu­tos hal­lin­nos­sa, mut­ta myös mah­dol­li­suus to­teut­taa pa­rem­min hal­lin­non pe­rus­teh­tä­vää. Di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­vän osaa­mi­sen ja ky­vyk­kyyk­sien var­mis­ta­mi­nen ovat edel­ly­tyk­siä seu­raa­val­le ke­hi­tys­aal­lol­le, jo­hon kuu­lu­vat kei­no­äly ja ro­bo­ti­saa­tio.

Vii­me ai­koi­na eri­tyi­ses­ti tie­to­tur­vaan liit­ty­vä osaa­mi­sen taso Suo­mes­sa on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua pää­mi­nis­te­riä myö­ten. Digi­o­saa­mi­nen mai­ni­taan usein joh­ta­jien huo­len ai­hee­na tu­le­vai­suu­den suh­teen ja osaa­mi­sen tär­keyt­tä ko­ros­te­taan. Yleen­sä tä­män tar­kem­min asi­aan ei kui­ten­kaan pu­reu­du­ta.

Avoimuus ja yhdessä tekeminen keskiöön

Mis­tä digi­o­saa­mi­nen sit­ten koos­tuu? Tek­nii­kan ja uu­sien jär­jes­tel­mien opet­te­lua tär­ke­äm­pää on ehkä hie­man yl­lät­tä­en avoi­muus ja yh­des­sä te­ke­mi­nen. Nyky­maa­ilma pur­su­aa tie­toa, jo­ten sen jä­sen­tä­mi­seen tar­vi­taan yh­teis­tä poh­din­taa ja asi­oi­den ke­hit­tä­mis­tä ver­kos­tois­sa.

Toki digi­aika vaa­tii osaa­mi­sen näkö­kul­mas­ta myös tek­ni­siä val­miuk­sia, mut­ta ris­kien­hal­lin­taan ja da­tan ana­ly­soin­tiin liit­ty­vä osaa­mi­nen on jo eri­tyis­o­saa­mis­ta. Kaik­ki tar­vit­se­vat riit­tä­vän pe­rus­o­saa­mi­sen eli ym­mär­ryk­sen di­gi­ta­li­saa­ti­on vai­ku­tuk­sis­ta asi­ak­kai­siin, toi­min­taan ja omiin työ­teh­tä­viin, riit­tä­vät tai­dot käyt­tää tek­ni­siä lait­tei­ta ja jär­jes­tel­miä sekä tai­dot ver­kos­toi­tua ja edis­tää yh­teis­työ­tä.

Digi­o­saa­mis­ten aja­tus­mal­lis­ta (PP la­tau­tuu suo­raan ko­neel­le) löy­tyy tar­kem­pi lis­taus eri työ­roo­leis­sa tar­vit­ta­vas­ta osaa­mi­ses­ta. Digi­o­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vää val­men­nus­ma­te­ri­aa­lia löy­tyy sekä aja­tus­mal­lin että ajan­koh­tais­ten tren­dien (mm. ro­bo­ti­saa­tio, tie­don­hal­lin­ta ja kei­no­äly) osal­ta.

Huolehdi kyvykkyyksien toteutumisesta

Osaa­mi­sen li­säk­si sana ky­vyk­kyys esiin­tyy var­sin­kin toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Ky­vyk­kyy­det voi­vat luon­teel­taan olla muu­ta­kin kuin osaa­mis­ta, mm. re­surs­sit, tie­dot ja jär­jes­tel­mät ovat myös ky­vyk­kyyk­siä. Toi­min­nan uu­dis­ta­mi­ses­sa kes­keis­tä on yh­tei­sen tah­to­ti­lan löy­ty­mi­nen ja re­surs­sien var­mis­ta­mi­nen. On­nis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set eli ydin­ky­vyk­kyy­det toi­min­nan uu­dis­ta­mi­seen on mää­ri­tel­ty vuo­den 2017 alus­sa pu­heen­vuo­ros­sa hy­vän hal­lin­non ja ky­vyk­kyyk­sien tär­key­des­tä:

  1. Toi­min­ta ja pal­ve­lut läh­te­vät asi­ak­kaan tar­peis­ta, joh­ta­jien esi­merk­ki ja muu­tok­sen joh­ta­mi­nen ovat ensi­ar­voi­sen tär­kei­tä
  2. Osaa­mi­nen koh­dis­tuu ensi­si­jai­ses­ti toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen eli di­gi­ta­li­soi­tu­mi­sen opet­te­luun
  3. Han­kin­to­ja pa­ran­ne­taan esim. sol­mi­mal­la kump­pa­nuuk­sia yk­si­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den kans­sa
  4. Pe­rus­tie­to­tek­niik­ka­pal­ve­lu­jen on ol­ta­va jous­ta­via, uu­det tek­no­lo­gi­at ja ko­kei­lun mah­dol­lis­ta­via
  5. Tie­toa ja­et­ta­es­sa sen arvo kas­vaa ja tie­to ja­los­tuu
  6. Tie­to pi­tää tur­va­ta, myös poik­keus­o­lois­sa
  7. Lain­sää­dän­töä tu­lee päi­vit­tää, että se mah­dol­lis­taa di­gi­ta­li­saa­ti­on

Ajan­koh­tais­ta: Syk­syl­lä 2017 on tu­los­sa li­sää val­men­nus­ta digi­o­saa­mi­seen (mm. pal­ve­lu­muo­toi­lu) liit­ty­en VM:n ja HAU­Sin yh­teis­työ­nä ja val­ti­on yh­tei­nen e-op­pi­mi­nen ke­hit­tyy han­ke­muo­toi­se­na.

Suun­nit­te­li­ja
Hei­di Tor­ro
Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö, @Tor­ro­Hei­di

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017