Suomi­digi – Digi­apua kehittä­jän ja päättä­jän arkeen

Mis­tä saat apua, kun asi­a­kas­läh­töis­ten pro­ses­sien ke­hit­tä­mi­ses­sä on haas­ta­va paik­ka tai olet vail­la hy­viä ide­oi­ta ja mal­le­ja? Lä­he­tät­kö savu­merk­ke­jä vai ryh­dyt­kö epä­toi­voi­seen soit­to­kier­rok­seen? On­nek­si hal­lin­non ke­hit­tä­jil­le ja päät­tä­jil­le on ole­mas­sa paik­ka, jos­sa saa apua ar­keen no­pe­as­ti ja kat­ta­vas­ti Suo­mi­di­gi.fi.

Suo­mi­di­gi.fi-verk­ko­si­vus­to eli Suo­mi­di­gi on teh­ty hal­lin­non ke­hit­tä­jil­le ja päät­tä­jil­le pai­kak­si, jos­sa voi­daan saa­da no­pe­as­ti­kin vas­taus toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin. Suo­mi­di­gi on yh­tei­sen te­ke­mi­sen paik­ka yli or­ga­ni­saa­ti­o­ra­jo­jen.

Ke­hit­tä­jä­foo­ru­mi on paik­ka par­hai­den käy­tän­tö­jen ja­ka­mi­seen ja niis­tä kes­kus­te­le­mi­seen. Re­kis­te­röi­ty­mäl­lä pal­ve­luun kuka vain voi esit­tää ke­hit­tä­jä­foo­ru­mil­la ky­sy­myk­sen­sä ja Suo­mi­di­gin päi­vys­tä­jät huo­leh­ti­vat, että ky­sy­myk­seen saa­daan myös vas­taus. Ke­hit­tä­jä­foo­ru­mil­la on ky­syt­ty muun mu­as­sa mi­ten vie­dä ajat­te­lu­ta­van muu­tos­ta läpi ja mis­tä löy­tää hy­viä esi­merk­ke­jä pal­ve­lu­jen on­nis­tu­nees­ta di­gi­ta­li­soin­nis­ta.

Di­gi­ta­li­soin­nin Peli­kir­ja pal­ve­lee kaik­kia jul­ki­sen hal­lin­non ke­hit­tä­mi­seen osal­lis­tu­via tar­jo­a­mal­la hy­väk­si ha­vait­tu­ja työ­ka­lu­ja, par­hai­ta käy­tän­tö­jä ja konk­reet­ti­sia toi­min­ta­oh­jei­ta ke­hi­tys­hank­kei­den eri vai­hei­siin. Sen avul­la luo­daan yh­tei­nen ja jat­ku­vas­ti ke­hit­ty­vä peli­tapa, jos­sa di­gi­ta­li­soin­nin peri­aat­teet toi­mi­vat yh­tei­si­nä peli­sään­töi­nä hank­kei­den on­nis­tu­nees­sa läpi­vien­nis­sä. Päät­tä­jil­le on tu­los­sa oma ver­sio Peli­kir­jas­ta syk­syn 2017 ai­ka­na. Päät­tä­jät voi­vat osal­lis­tua Peli­kir­jan ke­hit­tä­mis­työ­hön syk­syl­lä 2017.

Päät­tä­jä, osal­lis­tu Suo­mi­di­gin ke­hit­tä­mis­työ­hön: anna ke­hit­tä­mis­i­de­oi­ta ja pa­lau­tet­ta.

Digi­peri­aat­teet yh­tei­si­nä peli­sään­töi­nä. Täh­tääm­me koh­ti yh­te­näi­ses­ti asi­ak­kai­ta pal­ve­le­vaa jul­kis­ta hal­lin­toa. Digi­peri­aat­teet luo­vat raa­mit pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sel­le ja toi­mi­vat tu­ke­na ke­hi­tys­hank­keis­sa.

Tu­tus­tu myös mui­hin di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­viin osi­oi­hin Suo­mi­di­gis­sä! Si­vul­ta löy­dät muun mu­as­sa digi­ai­hei­sia blo­ge­ja, pil­kah­duk­sia ja väl­käh­dyk­siä tu­le­vai­suu­des­ta, sekä ajan­koh­tais­ta-osi­os­ta so­men tuo­reim­mat digi­nos­tot.

Suun­nan­näyt­tä­jät-kil­pai­lu: Suo­mi­di­gi jär­jes­ti ke­vääl­lä 2017 en­sim­mäis­tä ker­taa suun­nan­näyt­tä­jät-kil­pai­lun, jos­sa pal­kit­tiin en­nak­ko­luu­lot­to­mia tii­me­jä hy­väs­tä ke­hi­tys­työs­tä. Tu­tus­tu kil­pai­lun voit­ta­jaan ja osal­lis­tu­jiin kil­pai­lun verk­ko­si­vul­ta.

Löy­dät Suo­mi­di­gin myös Twit­te­ris­tä, Face­boo­kis­ta ja Lin­ke­dIn:stä.

Älä­kä unoh­da ys­tä­vääm­me D9 digi­tii­miä.

D9-digitiimi tarjoaa käytännön apua digihankkeille

Val­ti­o­kont­to­rin D9-digi­tii­mi tar­jo­aa jul­kis­ten pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­jil­le apua ar­keen ja tu­kea muu­tok­seen. Tii­min nimi tu­lee yh­dek­säs­tä di­gi­ta­li­soin­nin peri­aat­tees­ta.

D9-digi­tii­min ta­voit­tee­na on tuo­da ra­jo­ja rik­ko­vaa, poik­ki­hal­lin­nol­lis­ta asi­a­kas­kes­kei­syyt­tä pal­ve­lu­jen suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen. Tii­mil­tä saa käy­tän­nön apua pal­ve­lu­muo­toi­luun, tek­no­lo­gi­aan tu­tus­tu­mi­seen, ko­kei­lu­ke­hit­tä­mi­seen, hank­kei­den joh­ta­mi­seen ja muu­tos­joh­ta­mi­seen.

D9-di­gi­tii­mi­läi­set aut­ta­vat vi­ras­to­ja muun mu­as­sa hac­ka­to­nien jär­jes­tä­mi­ses­sä ja hei­tä voi pyy­tää eri ti­lai­suuk­siin esiin­ty­mään. Tii­mi­läi­set toi­mi­vat jul­kis­hal­lin­non si­säi­si­nä kon­sult­tei­na, jo­ten hei­dän pal­ve­lun­sa ovat vi­ras­toil­le mak­sut­to­mia.

D9-di­gi­tii­mi­läi­siin ja tii­min toi­min­taan voit tu­tus­tua tar­kem­min osoit­tees­sa: d9.val­ti­o­kont­to­ri.fi. Tii­min työs­ken­te­lyä voi seu­ra­ta myös Twit­te­ris­sä: @D9Suo­mi, Ins­tag­ra­mis­sa ja Face­boo­kis­sa.

Val­ti­o­kont­to­ri jär­jes­tää Hel­sin­gis­sä 28. mar­ras­kuu­ta digi­se­mi­naa­rin, jos­sa koko D9-digi­tii­mi on mu­ka­na. Pis­tä päi­vä­mää­rä jo nyt ka­len­te­rii­si, se­mi­naa­rin oh­jel­ma jul­kais­taan tii­min ta­pah­tu­ma­si­vuil­la myö­hem­min!

Ter­vei­sin D9-digi­tii­mi

Vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja
Anna Ora­va­kan­gas
Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö, Jul­kICT-osas­to

“Suo­mi­di­gi on yh­tei­sen te­ke­mi­sen paik­ka yli or­ga­ni­saa­ti­o­ra­jo­jen”

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017