Suomi.fi – kansa­laisen oma kansio?


”Mä ar­vos­tai­sin ihan to­del­la sel­lais­ta säh­köis­tä pal­ve­lua, jos­ta sai­si yh­del­tä alus­tal­ta ja yh­del­lä kir­jau­tu­mi­sel­la kaik­ki omat vi­ral­li­set tie­ton­sa pal­kois­ta, ve­rois­ta, Kela-asi­ois­ta ja vaik­ka vie­lä sai­raus­his­to­ri­an­sa / lää­kä­ri­a­si­an­sa. Joku sel­lai­nen kan­sa­lai­sen oma kan­sio. Mut kun ei. Tai sit­ten mä en vaan tie­dä sel­lai­ses­ta. Hir­vee tie­to­tur­va­ris­ki var­maan ja kaik­kea, mut sa­non­pa­han vaan, kun her­mo me­nee.”

Ys­tä­vä avau­tui Face­boo­kis­sa juu­ri en­nen Suo­mi.fin lan­see­raus­kam­pan­jan al­kua. Oli aika hie­noa vin­ka­ta, että tuol­lai­nen ”kan­sa­lai­sen oma kan­sio” on jo osak­si käy­tet­tä­vis­sä ja li­sää si­säl­töä tu­los­sa. Hy­vää on kan­nat­ta­nut odot­taa.

Uu­dis­tu­nut Suo­mi.fi avat­tiin hei­nä­kuus­sa 2017. Kone­pel­lin alle on ra­ken­net­tu liki kol­men vuo­den ajan ko­ko­nais­ta säh­köis­ten pal­ve­lu­jen inf­ra­struk­tuu­ria – jos­ta 29.6.2016 ihan lail­la­kin  sää­det­tiin – jot­ta kan­sa­lai­nen pää­si­si täy­si­mit­tai­ses­ti hyö­dyn­tä­mään jul­ki­sia pal­ve­lu­ja Suo­mi.fi-verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta.

Julkiset palvelut elämäsi tilanteisiin

Elä­mä on täyn­nä yl­lät­tä­viä ti­lan­tei­ta, jot­ka tu­le­vat meil­le jo­kai­sel­le eteen en­sim­mäis­tä ker­taa ja jot­ka jou­tuu usein koh­taa­maan yk­sin. Ys­tä­vä tai lä­hei­nen ei vält­tä­mät­tä osaa neu­voa, ver­kon kes­kus­te­lu­pals­tat vie­lä vä­hem­män. Eri elä­män­ti­lan­tei­siin Suo­mi.fi tar­jo­aa run­saas­ti opas­ta­vaa si­säl­töä ja neu­voo sa­mal­la oi­ke­an vi­ran­o­mai­sen luo. Suo­mi.fi pa­ran­taa jul­kis­ten pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta ja hel­pot­taa asi­oin­tia vi­ran­o­mais­ten kans­sa, kun ei tar­vit­se tie­tää eikä muis­taa, mikä vi­ran­o­mai­nen mis­tä­kin pal­ve­lus­ta vas­taa.

Suo­mi.fi kiin­nos­ti Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­ses­sa”. Kuva Erja Lohi­kos­ki.

Yksi osoite, yksi kirjautuminen

Uu­dis­tu­nees­sa Suo­mi.fi-verk­ko­pal­ve­lus­sa kaik­kia jul­ki­sen sek­to­rin säh­köi­siä pal­ve­lui­ta käy­te­tään yh­del­lä kir­jau­tu­mi­sel­la. Si­sään kir­jau­du­taan pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la. Sa­man­ai­kai­sen kir­jau­tu­mi­sen myö­tä käyt­tä­jä voi esi­mer­kik­si tar­kas­tel­la vero­tie­to­jaan sa­mal­la, kun asi­oi Ke­lan tai TE-toi­mis­ton kans­sa.

Ker­ta­kir­jau­tu­mi­nen toi­mii myös toi­seen suun­taan: Kun kir­jau­tuu ulos yh­den vi­ran­o­mai­sen pal­ve­lus­ta, kir­jau­tu­uu ulos sa­mal­la muis­ta­kin. Kir­jau­tu­mi­ses­sa kone­pel­lin alla pyö­rii Suo­mi.fi-tun­nis­tus.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suo­mi.fi on verk­ko­pal­ve­lu, jos­ta löy­ty­vät koo­tus­ti kaik­ki jul­ki­sen hal­lin­non pal­ve­lut ja asi­oin­ti­ka­na­vat. Pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu kan­sa­lai­sil­le ja yri­tyk­sil­le.

Suo­mi.fis­tä voi ha­kea tie­toa eri elä­män­ti­lan­tei­siin, jois­sa jou­tuu asi­oi­maan usei­den eri

vi­ran­o­mais­ten kans­sa. Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta ovat esi­mer­kik­si lap­sen syn­ty­mä, avio­ero, työt­tö­mäk­si jää­mi­nen tai lä­hei­sen kuo­le­ma. Tä­män li­säk­si pal­ve­lus­ta löy­tyy tie­toa ja oh­jei­ta yrit­tä­jyy­teen. Haku­toi­min­to aut­taa löy­tä­mään tar­kem­min koh­den­net­tua tie­toa vaik­ka­pa oman kun­nan alu­eel­ta.

Si­sään­kir­jau­tu­mi­nen laa­jen­taa si­säl­töä. Pal­ve­lun avul­la kan­sa­lai­nen voi tar­kis­taa omat tie­ton­sa eri vi­ran­o­mais­ten re­kis­te­reis­tä ja asi­oi­da jul­ki­sen hal­lin­non toi­mi­joi­den pal­ve­luis­sa yh­del­lä kir­jau­tu­mi­sel­la. Pal­ve­luun kir­jau­du­taan omil­la pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la. Kir­jau­tu­mi­sen taus­tal­la toi­mii tur­val­li­nen Suo­mi.fi-tun­nis­tus.

Tu­le­vai­suu­des­sa Suo­mi.fi­hin voi myös vas­taan­ot­taa vi­ran­o­mais­vies­te­jä säh­köi­ses­ti. Li­säk­si on mah­dol­lis­ta val­tuut­taa toi­nen hen­ki­lö asi­oi­maan puo­les­taan.

Eri­lai­set vä­hem­mis­tö­ryh­mät on otet­tu huo­mi­oon. Suo­mi.fitä voi käyt­tää esi­mer­kik­si myös eri­lais­ten apu­vä­li­nei­den ku­ten so­keil­le tar­koi­te­tun ruu­dun­luku­oh­jel­man avul­la. Viit­to­ma­kie­li­sil­le käyt­tä­jil­le tuo­te­taan ai­neis­to­ja vi­de­o­muo­dos­sa. Pal­ve­lu on käy­tet­tä­vis­sä suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si.

Uu­dis­tu­nut Suo­mi.fi toi­mii sekä tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la että mo­bii­li­lait­teel­la. Pal­ve­lu toi­mii myös eri­lai­sil­la käyt­tö­jär­jes­tel­mil­lä, pää­te­lait­teil­la ja verk­ko­se­lai­mil­la.

Uudet palvelut: viesti ja valtuuta

Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa Suo­mi.fi-verk­ko­pal­ve­lu täy­den­tyy kah­del­la kan­sa­lais­ten ar­kea hel­pot­ta­val­la säh­köi­sel­lä pal­ve­lul­la.

Vies­tit-pal­ve­lu tar­jo­aa kan­sa­lai­sil­le mah­dol­li­suu­den lä­het­tää ja vas­taan­ot­taa vi­ran­o­mais­vies­te­jä säh­köi­ses­ti. Vies­tit voi lu­kea esi­mer­kik­si mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la ja nii­hin voi pa­la­ta tai vas­ta­ta myö­hem­min. Yh­tey­den­pito vi­ran­o­mais­ten kans­sa, esi­mer­kik­si ha­ke­muk­sen liit­tei­den lä­het­tä­mi­nen, on­nis­tuu re­aa­li­ai­kai­ses­ti mis­tä­päin maa­il­maa ta­han­sa.

Val­tuu­det-pal­ve­lus­sa hen­ki­lö voi pyy­tää tois­ta hen­ki­löä hoi­ta­maan vi­ran­o­mais­a­si­oi­ta puo­les­taan, sekä an­taa säh­köi­sen val­tuu­tuk­sen hoi­taa omia tai yri­tyk­sen­sä asi­oi­ta. Pal­ve­lu hel­pot­taa esi­mer­kik­si lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten tai ulko­mail­la oles­ke­le­vien hen­ki­löi­den vi­ran­o­mais­a­si­oin­tia, sil­lä he voi­vat val­tuut­taa lä­hei­sen­sä asi­oi­maan puo­les­taan.

Tulossa: Suomi.fi-viestit eli ”kansalaisen sähköinen postilaatikko”

Suo­mi.fi-vies­tien avul­la kan­sa­lai­set voi­vat hoi­taa vies­tin­nän jul­kis­hal­lin­non or­ga­ni­saa­ti­oi­den kans­sa säh­köi­ses­ti. Suo­mi.fin Vies­tit-osi­os­sa kan­sa­lai­nen voi lu­kea it­sel­leen tul­leet vies­tit sen jäl­keen, kun on kir­jau­tu­nut verk­ko­pal­ve­luun pank­ki­tun­nuk­sil­la, hen­ki­lö­kor­til­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.

Vi­ran­o­mai­sil­le Suo­mi.fi-vies­tit tuo mah­dol­li­suu­den lä­het­tää säh­köi­ses­ti tie­dok­si­an­to­ja ja pää­tök­siä kan­sa­lai­sil­le riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä muo­dos­sa kan­sa­lai­nen vies­tit ha­lu­aa vas­taan­ot­taa. Jos kan­sa­lai­nen on an­ta­nut lu­van vas­taan­ot­taa vies­tit säh­köi­ses­ti, vi­ran­o­mai­sen lä­het­tä­mä vies­ti oh­jau­tuu kan­sa­lai­sen Suo­mi.fi-verk­ko­pal­ve­lun vies­tei­hin. Jos kan­sa­lai­nen ei ole an­ta­nut lu­paa lä­het­tää it­sel­leen pos­te­ja säh­köi­ses­ti, pal­ve­luun lä­he­te­tyt vies­tit tu­los­te­taan ja pos­ti­te­taan pa­pe­ri­pos­ti­na kan­sa­lai­sel­le.

Ny­kyi­nen Kan­sa­lai­sen asi­oin­ti­tili muut­tuu Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­luk­si.

Palvelu kehittyy mutta ei vähene

Suo­mi.fi kas­vaa ja ke­hit­tyy koko ajan yh­teis­kun­nan ja kan­sa­lais­ten tar­pei­den muut­tu­es­sa. Säh­köi­sen asi­oin­nin suo­sio on kas­va­nut no­pe­as­ti kai­kis­sa ikä- ja vä­es­tö­ryh­mis­sä. Suo­mi.fi pa­ran­taa­kin jul­kis­ten pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta ja li­sää säh­köi­sen asi­oin­nin mah­dol­li­suuk­sia.

Di­gi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin siir­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, että hen­ki­lö­koh­tai­nen asi­oin­ti lop­pui­si ko­ko­naan. Kun val­ta­osa kan­sa­lai­sis­ta siir­tyy säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tä­jik­si, voi­daan hen­ki­lö­koh­tai­nen asi­oin­ti­pal­ve­lu koh­den­taa niil­le asi­ak­kail­le, jot­ka sitä eni­ten tar­vit­se­vat. Vi­ran­o­mais­ten kans­sa voi siis edel­leen asi­oi­da myös pu­he­li­mit­se, kir­jeit­se tai kas­vok­kain.

Suomi.fi lanseerataan kansalaisille syksyn 2017 aikana

Suo­mi.fi­hin voi tör­mä­tä yl­lät­tä­en os­tok­sil­la, kun pal­ve­lua kier­re­tään esit­te­le­mäs­sä kaup­pa­kes­kuk­sis­sa eri puo­lil­la Suo­mea syys-loka­kuun ajan. Mai­nos­kam­pan­ja pyö­rii tele­vi­si­os­sa, so­si­aa­li­ses­sa ja verk­ko­me­di­as­sa, print­ti­me­di­as­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja lop­pu­vuo­des­ta ra­di­os­sa ja lef­fa­te­at­te­reis­sa. Myös ulko­mai­non­ta si­säl­tyy kam­pan­jaan. Ylen suo­men­kie­li­sil­lä ka­na­vil­la aje­taan tie­to­is­kua vii­kol­la 41.

Suo­mi.fi on esit­täy­ty­nyt myös eri­lai­sis­sa am­mat­ti­ta­pah­tu­mis­sa ku­ten Ke­vät­hu­mauk­ses­sa, Val­tio Ex­pos­sa, My­Da­ta Con­fe­ren­ces­sa, Yri­tys 2017 -mes­suil­la sekä Kun­ta­mark­ki­noil­la.

Kam­pan­jas­ta ja Suo­mi.fin taus­tois­ta ker­too kam­pan­ja­si­vus­to Tu­tus­tu.suo­mi.fi.

Suomi.fi-tunnistus

Suo­mi.fi-tun­nis­tus on jul­ki­sen hal­lin­non asi­oin­ti­pal­ve­lui­den yh­tei­nen tun­nis­tus­pal­ve­lu. Se on tie­to­tur­val­li­nen ja help­po käyt­tää. Tun­nis­tus­vä­li­nei­tä ovat verk­ko­pank­ki­tun­nis­tus, var­men­ne­kort­ti ja mo­bii­li­var­men­ne.

Suo­mi.fi-tun­nis­tuk­sen avul­la voi siir­tyä jul­kis­hal­lin­non pal­ve­lui­den vä­lil­lä kä­te­väs­ti ker­ta­kir­jau­tu­mi­sel­la. Tämä tar­koit­taa, että kir­jau­tu­es­sa esi­mer­kik­si TE-pal­ve­lui­hin pää­see il­man uut­ta tun­nis­tau­tu­mis­ta myös Ke­lan pal­ve­lui­hin. Kun pal­ve­lus­ta kir­jau­tuu ulos, pois­tuu sa­mal­la kai­kis­ta jul­kis­hal­lin­non verk­ko­pal­ve­luis­ta.

Vuo­den 2017 lop­puun men­nes­sä pal­ve­lu on käy­tös­sä kai­kis­sa vah­vaa tun­nis­ta­mis­ta edel­lyt­tä­vis­sä jul­kis­hal­lin­non asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa. Täl­lä het­kel­lä Suo­mi.fi-tun­nis­tuk­ses­sa voi­daan tun­nis­taa Suo­men kan­sa­lai­set. Myö­hem­min pal­ve­lun avul­la tun­nis­te­taan myös mui­den EU-mai­den kan­sa­lai­set. Pal­ve­luun tul­laan li­sää­mään myös mui­ta kuin vah­vo­ja tun­nis­tus­me­ne­tel­miä.

Tulossa: Suomi.fi-valtuudet

Jat­kos­sa moni pa­pe­ri­nen val­ta­kir­ja jää his­to­ri­aan, kun Suo­mi.fis­sä voi luo­da säh­köi­sen val­tuu­den. Sen pe­rus­teel­la voi­daan asi­oi­da säh­köi­ses­ti ra­ja­tus­sa asi­as­sa toi­sen hen­ki­lön tai or­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta. Säh­köi­set val­tuu­det tal­len­ne­taan uu­teen kan­sal­li­seen val­tuus­re­kis­te­riin. Pal­ve­lun avul­la or­ga­ni­saa­ti­ot voi­vat tar­kis­taa hen­ki­lön tai or­ga­ni­saa­ti­on oi­keu­den asi­oi­da toi­sen hen­ki­lön tai or­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta.

Puo­les­ta asi­oin­ti on jo käy­tös­sä jois­sa­kin vi­ran­o­mais­ten asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa ku­ten Vero­hal­lin­non Palk­ka.fis­sä, Ke­lan Oma­kan­nas­sa, Tra­fin asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa sekä mo­nien sai­raan­hoi­to­pii­rien ajan­va­raus­pal­ve­luis­sa. KEHA-kes­kuk­sen Alue­hal­lin­non asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa voi asi­oi­da yri­tyk­sen puo­les­ta. Ku­lu­van vuo­den ai­ka­na on teh­ty jo yli 600 000 säh­köis­tä puo­les­ta asi­oin­tia.

Val­tuu­det-pal­ve­lu tar­kis­taa puo­les­ta-asi­oi­van asi­oin­ti­oi­keu­den suo­raan ole­mas­sa ole­vis­ta pe­rus­re­kis­te­reis­tä, ku­ten vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä tai kaup­pa­re­kis­te­ris­tä tai uu­des­ta val­tuus­re­kis­te­ris­tä. Asi­oin­ti­pal­ve­lut saa­vat tar­kis­tuk­sen tu­lok­sen re­aa­li­ai­kai­ses­ti.

Palvelumme puuttuu Suomi.fistä – Mikä neuvoksi?

Suo­mi.fis­tä vas­taa Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kus. Jos oman or­ga­ni­saa­ti­on pal­ve­lu vie­lä puut­tuu Suo­mi.fis­tä, kan­nat­taa ot­taa te­ki­jöi­hin pi­kai­ses­ti yh­teyt­tä. Ja jos itse jäit kai­paa­maan opas­tus­ta tai pal­ve­lu­tie­to­ja juu­ri tä­män­het­ki­seen elä­män­ti­lan­tee­seen, lä­he­tä toi­vee­si Suo­mi.fin Ota yh­teyt­tä –lin­kin kaut­ta.

Jos Suo­mi.fitä käyt­tä­es­sä tu­lee pul­ma­ti­lan­ne eteen, Kan­sa­lais­neu­von­ta opas­taa.

Erja Lohi­kos­ki
Kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­sä oh­jel­ma­koor­di­naat­to­ri­na Kan­sal­li­sen pal­ve­lu­ark­ki­teh­tuu­rin to­teut­ta­mis­oh­jel­mas­sa. Suo­mi.fi-pal­ve­lut on ra­ken­net­tu KaPA-oh­jel­man ja sen hank­kei­den puit­teis­sa. Pal­ve­lui­den to­teut­ta­mi­ses­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä vas­taa Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kus.

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017