Luku­ohjeet ja tulostus­versio

Tämä di­gi­taa­li­nen jul­kai­su on lu­et­ta­vis­sa kai­kil­la pää­te­lait­teil­la nii­den käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä tai näy­tön koos­ta riip­pu­mat­ta (tie­to­ko­neet, tab­let-lait­teet, äly­pu­he­li­met ja tv-vas­taan­ot­ti­met jois­sa on net­ti­se­lain). Jul­kai­sun si­säl­tö skaa­lau­tuu au­to­maat­ti­ses­ti kul­loin­kin käy­tös­sä ole­val­le näyt­tö­kool­le. Saat suu­ren­net­tua ku­vat ja kaa­vi­ot ruu­dun ko­koi­sik­si klik­kaa­mal­la nii­tä.

Jos kat­sot jul­kai­sua tie­to­ko­neel­la­si, voit hel­pos­ti siir­tyä si­vul­ta toi­sel­le näp­päi­mis­tön nuo­li­näp­päi­mil­lä ja kos­ke­tus­näy­töl­li­sel­lä lait­teel­la vas­taa­vas­ti pyyh­käi­se­mäl­lä kuva­ruu­tua oi­ke­al­le tai va­sem­mal­le.

Tu­los­ta PDF-ver­sio täs­tä

Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017