Lisä­tiedot

Toimitusneuvosto • Tilaus/peruutus • Palaute • Arkisto

Toimitusneuvosto

Val­ti­o­työn­an­ta­ja-verk­ko­leh­den pää­toi­mit­ta­ja on osas­to­pääl­lik­kö, yli­joh­ta­ja Juha Sar­kio. Toi­mi­tus­pääl­lik­kö Mai­ju Laak­so, puh. 02955 30406, mar­ja-lee­na.laak­so@vm.fi.

Toi­mi­tus­neu­vos­ton ko­koon­pano:
Anne Aal­to­nen, Po­lii­si­hal­li­tus
Ari Ho­lo­pai­nen, HO
Mar­jaa­na Lai­ne, HO
Mari Näät­saa­ri, VK
Ii­ris Pato­sal­mi, OKM
Sei­ja Pet­row, VTML
Anne Silf­ver­berg, TEM

Lehden tilaaminen/peruutus/osoitteenmuutos

Palaute

Anna pa­lau­tet­ta Val­ti­o­työn­an­ta­ja-leh­des­tä mar­ja-lee­na.laak­so@vm.fi. Jos ky­sees­sä on yk­sit­täi­nen ar­tik­ke­li, mai­nit­se se säh­kö­pos­tis­sa.

Arkisto

Val­ti­o­työn­an­ta­ja-leh­teä on jul­kais­tu vuo­des­ta 2007 al­ka­en ai­no­as­taan ver­kos­sa. Ai­em­mat leh­det löy­ty­vät val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön jul­kai­suis­ta pdf-ver­si­oi­na.

2017
 2016
 2015
 2014
Val­ti­o­työn­an­ta­ja 3/2017Syys­kuu 201713.9.2017